Aqueduct

Mae darganfod sut fyddai dyfodol da yn edrych a chynllunio sut i gyflawni hynny yn gamau pwysig i wneud newidiadau cadarnhaol.

Dyna’n union rydym ni’n ei wneud yma yng Nghyngor Wrecsam wrth i ni lunio Cynllun y Cyngor ar gyfer 2023-2028.

Mae Cyngor Wrecsam yn darparu llawer o wasanaethau i chi – pa un ai ydych chi’n byw yma, yn gweithio yma neu’n ymweld. Gallai’r rhain fod yn ysgolion, yn wasanaethau casglu gwastraff, gofal cymdeithasol, tai cyngor, gwasanaethau cynllunio, gwasanaethau ffyrdd, amgueddfeydd, parciau gwledig neu’n safonau masnach. Mae’r Cyngor hefyd yn cefnogi’r gymuned a datblygu economaidd.

Bydd cynllun newydd y Cyngor yn canolbwyntio ar y pethau pwysicaf dros y bum mlynedd nesaf i’n helpu ni i gyflawni ein gweledigaeth, i gyfrannu at nodau lles Cymru ac i sicrhau bod pawb yn cael ei drin yn deg.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Bydd yn nodi canlyniadau penodol i ni weithio tuag atynt er mwyn i ni fesur ein cynnydd. Dyma’r canlyniadau y credwn fydd fwyaf buddiol i’n cymunedau.

Defnyddir y cynllun i gefnogi penderfyniadau ynghylch sut rydym ni’n dyrannu arian ac adnoddau eraill. Bydd gwasanaethau pwysig eraill yn parhau i gael eu darparu a bydd manylion y rhain yn cael eu cynnwys yn ein cynlluniau busnes a gwasanaeth mewnol.

Gofynnwn i chi rŵan edrych ar y cynllun drafft i ddysgu mwy am ein nodau ac i weld a ydych chi’n cytuno mai ein prif flaenoriaethau yw’r rhai cywir i gefnogi’r bobl yn ein cymunedau i wireddu eu potensial, i lwyddo a chyflawni lefel uchel o les.

Os hoffech chi ein helpu i siapio Cynllun y Cyngor, llenwch yr arolwg ar-lein erbyn Mawrth 14, 2023 drwy fynd i www.yourvoicewrexham.com.

Os nad ydych chi’n gallu cwblhau’r arolwg ar-lein, mae copïau papur (Cymraeg a Saesneg) ar gael yn y cyfeiriadau canlynol: Yr Hwb Lles, Stryt Caer, Wrecsam, LL13 8BG; Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY, swyddfeydd stadau tai, llyfrgelloedd lleol a Lleoedd Cynnes eraill ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Os hoffech chi lenwi’r arolwg ar ffurf neu iaith arall, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, cysylltwch â ni.

E-bost: telluswhatyouthink@wrexham.gov.uk

Post: Dywedwch Eich Barn, Anecs y 3ydd Llawr, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD