Rydym i gyd wedi edrych ar eu gwefan a’u tudalen Facebook a darllen eu negeseuon trydar a’u negeseuon fforwm, felly beth sy’n gwneud ‘Wrexham.com’ yn gymaint o ffenonemon lleol?

Aethom i ymweld â swyddfa Wrexham.com ar Stryt y Rhaglaw i ganfod sut maen nhw’n llwyddo i barhau mor boblogaidd a chadw mor gyfredol gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau Wrecsam gyda dim ond dau aelod o staff – Rob Taylor a Darryl Robertson.

Rob oedd sefydlydd Wrexham.com a lansiodd y cwmni yn 2012 ac nid yw wedi edrych yn ôl ers hynny. Roedd yn un o’r gwefannau cyntaf o’i debyg ond erbyn hyn mae gwefannau lleol tebyg wedi’u creu i gynrychioli trefi a dinasoedd unigol ledled y DU.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Ymunodd Darryl â Rob yn 2013 ar ôl cwblhau gradd mewn Saesneg ac yna Newyddiaduraeth. Mae Rob yn cydnabod mai “dyna pryd y dechreuodd nifer ein darllenwyr gynyddu.”

“50 miliwn o ddarlleniadau”

Wythnos yn ôl llwyddodd y cwmni i gyrraedd y swm anhygoel o 50 miliwn o ddarlleniadau o’u tudalennau – swm y gallem ond breuddwydio ei gyflawni yma yn news.wrexham.gov.uk! Allwch chi ond cynnal y math yna o ddilyniant trwy fod yn ddiddorol, perthnasol ac wrth gwrs drwy gael newyddion cyfredol ac mae Wrexham.com yn cael hynny’n gywir bob tro.

Gwelwyd enghraifft glir o ganfod beth sy’n bwysig i bobl yn ystod yr etholiadau lleol diweddar. Ysgrifennodd Wrexham.com at bob ymgeisydd i ofyn iddyn nhw fynd ar-lein a llenwi holiadur amdanyn nhw eu hunain gan roi eu barn am faterion penodol ac i nodi sut y byddent yn cynrychioli eu wardiau pe baent yn cael eu hethol. Ymatebodd y mwyafrif ohonyn nhw a chafodd y rheiny a fethodd ag ymateb eu beirniadu rywfaint gan y cyhoedd.

Roedd y proffiliau mor boblogaidd nes i 200,000 o ddarlleniadau gael eu cofnodi. Am y tro cyntaf yn Wrecsam, ac unrhyw le arall yn y DU mae’n debyg, roedd gan yr etholaeth fwy o wybodaeth am yr ymgeiswyr nag erioed o’r blaen.

“Adroddiadau teg a chywir”

Dywedodd Rob:

“Mae pobl yn malio am Wrecsam ac am y pethau sy’n digwydd yma. Mae hynny’n beth da ac yn gwneud yr holl waith caled yn werth chweil. Hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth hael a byddwn yn parhau i weithio’n galed i sicrhau fod yr hyn sy’n digwydd yn Wrecsam yn cael ei adrodd yn deg ac yn gywir.”

Nid yw’n hawdd cynnal safonau mor uchel a chyflawni disgwyliadau sy’n cynyddu a dywed Rob wrthym fod staff yn cadw golwg ar Wrexham.com 17 awr y dydd. Mae’n dasg anodd rhwng dau o bobl ond mae’r ddau yn ymroddedig i barhau i wneud hynny.

Soniodd Rob ei fod yn gobeithio cyflogi aelod arall o staff yn y dyfodol agos a fyddai’n cael ei ariannu trwy gyfrwng mwy o hysbysebion.

Felly dyna pam. Mae Wrexham.com bellach yn enw adnabyddus ac yn un sydd yma i aros.

Wrth sôn am Wrexham.com, dywedodd aelod arweiniol dros ddatblygu economaidd Wrecsam, y Cynghorydd Terry Evans

“Nid wyf yn adnabod unrhyw un sydd heb glywed am Wrexham.com a, p’un a ydych yn cytuno â nhw neu beidio, maen nhw bob amser yn ychwanegu at y ddadl neu’r drafodaeth. Maen nhw’n enghraifft ardderchog o fusnes lleol a redir gan bobl leol sy’n dod â gwasanaeth ardderchog i drigolion Wrecsam. Pob lwc â’ch cynlluniau i ymestyn ac edrychaf ymlaen at ddarllen mwy am yr hyn sy’n digwydd yn Wrecsam ar Wrexham.com.”

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI