Mae tua thri chwarter o boblogaeth y byd yn siarad mwy na dwy iaith.

Mae siarad mwy nag un iaith yn cynnig dewis ehangach o weithgareddau cymdeithasol ac yn ehangu gorwelion.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am  Brechlyn Coronafeirws

Wrth wneud cais am le mewn ysgol i’ch plentyn, mae hi werth ystyried y manteision y gall addysg cyfrwng Cymraeg ei gynnig.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu addysg o ansawdd a chydraddoldeb mynediad yn yr iaith genedlaethol maent yn ei ddewis.

Rydym ni’n gweithio’n agos gydag amrywiaeth o bartneriaid a budd-ddeiliaid i godi safonau mewn llythrennedd a rhifedd ymhellach, ac er mwyn mynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyflawniad addysgol.

Rydym ni wedi llunio llyfryn sydd yn cynnwys rhagor o wybodaeth am fanteision addysg ddwyieithog.  

Mae’r llyfryn yn cynnwys canllaw i fanteision dwyieithrwydd, yn dileu mythau penodol, yn cynnig astudiaethau achos ac yn cyfeirio pobl at ragor o adnoddau a sefydliadau Cymraeg.

Rydym ni hefyd wedi cynhyrchu fideo astudiaeth achos (isod) sy’n dangos manteision addysg Gymraeg.

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: Mae gwneud cais am le i blentyn mewn ysgol yn rhan bwysig o’i siwrnai addysgiadol. Mae hi werth darllen y llyfryn rydym wedi’i lunio cyn penderfynu a fyddai’n well gennych chi bod eich plentyn yn cael addysg ddwyieithog neu beidio.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Pobl, Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg: Mae addysg Gymraeg yn sgil allai roi mantais gystadleuol i’ch plentyn am oes.

Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru

CANFOD Y FFEITHIAU