COVID 19 Advice for Businesses

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd, a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, yn darparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod pandemig y Coronafeirws ac yn cynorthwyo sefydliadau i reoli pwysau o ran llif arian.

Bydd yn helpu i fynd i’r afael â bylchau nad ydynt yn cael eu llenwi gan y cynlluniau a gyhoeddwyd eisoes gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Meddai’r Prif Weithredwr, Ian Bancroft ac Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard: “Rydym yn croesawu’r Gronfa hon a fydd yn helpu busnesau ac elusennau sy’n cael trafferth â llif arian yn sgil y cyfyngiadau sydd wedi’u gosod arnom ac yn ystod y cyfnod anodd hwn. Ond ni fydd pawb yn gymwys, felly cofiwch wirio i weld a ydych yn gymwys neu beidio cyn ymgeisio.”

I fod yn gymwys ar gyfer yr ail gam hwn o gymorth, bydd gofyn i fusnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol fodloni cyfres o feini prawf gan gynnwys y canlynol:

 • Gallai microfusnesau, gan gynnwys busnesau newydd, sy’n cyflogi hyd at naw o weithwyr fod yn gymwys i gael cymorth gwerth hyd at £10,000. Mae hyn yn cynnwys unig fasnachwyr sy’n cyflogi staff. Gallai busnesau yn y categori hwn fod yn gymwys i gael cymorth:
  • Os ydynt wedi gweld eu trosiant yn gostwng dros 40% ers 1 Mawrth 2020
  • Os gallant ddangos y gwnaed ymdrechion i gynnal gweithgarwch y busnes
  • Os nad ydynt yn ymgeisio am fathau eraill o gymorth grant gan Lywodraeth Cymru nad oes rhaid ei ad-dalu
  • Os nad ydynt yn gymwys i gael grantiau rhyddhad ardrethi busnes
  • Os ydynt wedi cofrestru at ddibenion TAW neu’n eithrio rhag TAW
  • Os yw eu cyfeiriad gweithredol yng Nghymru ac os oes ganddynt weithwyr yng Nghymru
 • Gallai busnesau bach a chanolig sy’n cyflogi rhwng 10 a 249 o weithwyr fod yn gymwys i gael grantiau o hyd at £100,000:
  • Os ydynt wedi gweld eu trosiant yn gostwng dros 60% ers 1 Mawrth 2020
  • Os nad ydynt yn gymwys i gael grantiau rhyddhad ardrethi busnes, neu os ydynt, byddai’r swm hwnnw’n cael ei dynnu o’u dyraniad o’r gronfa hon
  • Os oes ganddynt gynllun busnes cynaliadwy i fasnachu y tu hwnt i’r pandemig Covid-19
  • Os ydynt yn cadarnhau na fydd unrhyw ddileu swyddi gorfodol yn digwydd yn y dyfodol cyn belled ag y bo’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws ar waith
  • Os nad ydynt yn ymgeisio am fathau eraill o gymorth grant gan Lywodraeth Cymru nad oes rhaid ei ad-dalu
 • Bydd cyllid ar gael hefyd i gefnogi busnesau mawr sy’n cyflogi dros 249 o weithwyr.

Ystyrir pob cais yn unigol, fesul achos, er mwyn ystyried sut y gellir defnyddio’r cyllid yn effeithiol i gyd-fynd â ffynonellau cymorth eraill.

Gellir dod o hyd i fanylion y meini prawf cymhwyso ar: https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy

Bydd y broses ymgeisio ar gyfer busnesau sy’n gymwys am gymorth ariannol gan y Gronfa Cadernid Economaidd yn agor ddydd Gwener, 17 Ebrill ar wefan Busnes Cymru.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19