Business

Mae’n gyfnod anodd dros ben i fusnesau ar hyn o bryd ond yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus (ar-lein wrth gwrs!) a fydd, gobeithio, yn newid lwc busnesau yn y flwyddyn newydd.

Ddechrau mis Rhagfyr cynhaliwyd digwyddiad Cymorth i Fusnesau, a bu i 10 busnes lleol gofrestru i dderbyn cyngor arbenigol ar y cymorth sydd ar gael iddyn nhw, gan gynnwys benthyciadau o hyd at £50,000 gan Fanc Datblygu Cymru a all gwrdd â chostau cychwyn busnes neu helpu cwmnïau i ehangu.

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Coronafeirws

Wedi’i drefnu gan Fanc Datblygu Cymru, Tîm Busnes a Buddsoddi Cyngor Wrecsam a’r Canolbwynt Menter, derbyniodd y cyfranogwyr ystod o gyngor arbenigol am y cymorth sydd ar gael iddyn nhw – o ddatblygu cynlluniau busnes a chyllid i gymryd y camau nesaf.

Meddai Alex Baines, Adain Benthyciadau Micro Banc Datblygu Cymru: “Roedd yn braf cwrdd â chymaint o bobl gyda syniadau ac anghenion busnes gwahanol. Roedd gan y rhan fwyaf syniad da am yr hyn yr oedd arnyn nhw eisiau ei wneud, ac roedd yn bleser clywed ganddyn nhw a’u cynghori ar y camau nesaf – a dw i’n edrych ymlaen at weld eu cynnydd.”

“Chwa o awyr iach”

Meddai Craig Swire, HelpMeRent.co.uk: “Mae bod yn berchennog busnes bach yn gallu bod yn brofiad unig ar y gorau, heb sôn am y flwyddyn anodd rydym ni wedi’i phrofi. Roedd siarad efo tri wyneb cyfeillgar, sy’n cefnogi busnesau bach i ffynnu, yn chwa o awyr iach. Os ydych chi’n berchen ar fusnes bach yn ardal Wrecsam yna dw i’n argymell yn gryf eich bod chi’n siarad efo’r tîm Cymorth i Fusnesau.”

Bu i Terry Samuels, @solocodeuk, anfon neges ar ôl y digwyddiad: “Diolch i chi am dreulio amser yn siarad efo fi ddoe, roedd yn braf siarad efo chi i gyd. Roeddwn i wedi gwirioni ar eich sylwadau cadarnhaol am fy musnes a’m cynlluniau a dw i’n edrych ymlaen at weithio efo chi a Busnes Cymru yn y dyfodol agos.”

“Paratoi’r ffordd i entrepreneuriaid”

Meddai Pete Rogers, Rheolwr Cymunedol Canolbwynt Menter Wrecsam: “Roedd yn bleser gennym gefnogi’r digwyddiad i helpu busnesau amrywiol dderbyn gwybodaeth am gyllid a fydd yn paratoi’r ffordd i entrepreneuriaid gyfrannu at ailddatblygu ardal Wrecsam.”

Meddai Claire Hinchcliffe, a helpodd i drefnu’r digwyddiad: “Yn ogystal â darparu cefnogaeth roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i ni dderbyn gwybodaeth ddefnyddiol gan fusnesau, er enghraifft roedd gan un busnes eiddo ar gael ar gyfer unedau busnes bach, rhywbeth y mae llawer o bobl yn ein holi ni amdano.”

Mae mwy o ddigwyddiadau wedi’u trefnu ar gyfer y flwyddyn newydd ac fe gewch wybod am y rheiny gyda hyn.

Os oes arnoch chi angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm Cymorth i Fusnesau ar 01978 667000 neu business@wrexham.gov.uk.

Meddai’r Cyng. Terry Evans, Aelod Arweiniol yr Economi ac Adfywio: “Mae’r tîm wedi gweithio’n galed iawn i gynnal y digwyddiad yma a dw i’n falch iawn bod yna oleuni ym mhen draw’r twnnel i lawer o fusnesau. Mae’r rhan fwyaf o fusnesau yn gryf a chyda chyngor priodol a chymorth ariannol mi fyddan nhw’n ffynnu ac yn barod i adeiladu ar eu gwaith caled yn ystod y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.”

Business Drop In

😷 Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU