country parks

Bydd deg parc yn Wrecsam yn cael eu gwarchod yn gyfreithiol gan yr elusen mannau gwyrdd, Meysydd Chwarae Cymru, yn dilyn cymeradwyaeth gan y Bwrdd Gweithredol.

Bydd gwarchodaeth Meysydd Chwarae Cymru yn sicrhau bod y parciau’n parhau i gael eu defnyddio at ddibenion hamdden ac yn darparu buddion amgylcheddol am byth! Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn parhau i fod yn berchen ac yn rheoli’r mannau hyn.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Meddai’r Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Rwy’n falch bod fy nghyd-gynghorwyr wedi cymeradwyo’r adroddiad a fydd yn gwarchod y parciau hyn rhag unrhyw ddatblygiadau i’r dyfodol ac yn cefnogi ein haddewid i fod yn garbon niwtral erbyn 2030.

“Mae hefyd yn cydnabod y cyfraniadau sylweddol mae parciau gwledig yn eu gwneud i’n cymunedau a lles trigolion sydd bellach yn gallu manteisio arnynt am genedlaethau i ddod.”

Meddai Cadeirydd Pwyllgor Meysydd Chwarae Cymru, Nick Cooke Cwnsler y Frenhines: “Yn ystod y pandemig, rydym wedi sylweddoli pa mor werthfawr yw parciau a mannau gwyrdd i’n hiechyd a’n lles, eto dim ond 6% o barciau ar draws y DU sy’n cael eu gwarchod, ac nid yw’r mynediad atynt wedi’i rannu’n deg.

“Mae’n rhaid i ni hyrwyddo a chefnogi’r mannau gwerthfawr hyn drwy eu gwarchod er mwyn i genedlaethau’r dyfodol fedru eu mwynhau. Mae hyn yn hanfodol bwysig, oherwydd unwaith y collir y rhain, byddant wedi’u colli am byth.

“Rydym yn croesawu’r penderfyniad arloesol hwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i warchod y mannau gwyrdd hyn er mwyn sicrhau buddion iechyd, lles, cymunedol ac amgylcheddol i drigolion Wrecsam.”

Mae’r deg parc a fydd yn cael eu nodi fel mannau gwyrdd dan y rhaglen ‘Green Spaces for Good’ fel a ganlyn:

  • Dyfroedd Alun
  • Tŷ Mawr
  • Bonc yr Hafod
  • Stryt Las
  • Melin y Nant
  • Dyffryn Moss
  • Y Mwynglawdd
  • Parc Acton
  • Brynkinalt
  • Ponciau

Cytunodd y Bwrdd Gweithredol hefyd i dderbyn cynigion pellach ar gyfer y rhaglen ‘Green Spaces for Good’.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL