Bydd y profion ar gael i unrhyw breswylwyr lleol sy’n profi symptomau neu wedi derbyn cais gan ein swyddogion olrhain cysylltiadau i gael prawf…

Mae uned brofi symudol wedi dychwelyd i Johnstown i’w gwneud yn haws i bobl sy’n byw yn yr ardal i gael prawf Covid-19.

Bydd y cyfleuster profi mynediad-rhwydd yn cynnig profion PCR yng Nghanolfan Gymunedol Johnstown, gan gychwyn heddiw ar 13 Medi.

Mae hyn yn dilyn cyfnod llwyddiannus yn gynharach yn yr haf eleni.

Bydd y cyfleuster yn y maes parcio gyferbyn â’r ganolfan gymunedol, a bydd ar agor rhwng 9:30am a 5pm bob dydd Llun hyd nes y clywir yn wahanol.

Mae achosion wedi bod yn gymharol uchel yn yr ardaloedd hyn o’i gymharu â gweddill Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn yr wythnosau diwethaf, a gobeithir bydd darparu’r cyfleuster profi bob dydd Llun yn arafu unrhyw ledaeniad.

Wedi cael galwad ffôn gan weithiwr olrhain cyswllt? Peidiwch â’i anwybyddu (gwarchodwch eich ffrindiau a’ch teulu)

Mynediad haws at brofion

Yn dilyn y newid i ofynion hunan-ynysu ar gyfer pobl sydd wedi dod i gysylltiad ag achosion positif o Covid-19, anogir cysylltiadau cymwys nad yw’n ofynnol iddynt hunan-ynysu gymryd prawf PCR gan ein swyddogion olrhain cysylltiadau, a fydd yn hyrwyddo’r cyfleuster Johnstown ynghyd ag opsiynau lleol eraill.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cyngor Wrecsam dros Warchod y Cyhoedd:

“Dau wythnos yn ol, nododd ein tîm Profi, Olrhain a Diogelu 1,385 o bobl a oedd wedi bod mewn cysylltiad ag achos o Covid-19, a bydd y cyfleuster ychwanegol yn ei gwneud yn haws i gysylltiadau cymwys gymryd prawf PCR.

“Os yw pobl yn profi’n bositif ac yn hunan-ynysu, mae’n helpu i atal lledaeniad y firws.”

Mae’r gwaith yn cael ei gydlynu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Wrecsam ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN