Peidiwch ag anwybyddu’r alwad ffôn

Mae pobl yn cael eu hatgoffa i ateb galwadau ffôn gan weithwyr sy’n olrhain cyswllt a dilyn y cyngor a roddir iddynt.

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Wrecsam yn dweud bod nifer fechan o bobl sy’n anwybyddu galwadau a chyngor yn rhoi eraill mewn perygl.

Mae Anthony, sy’n gweithio i’n tîm Profi, Olrhain, Diogelu, yn dweud:

“Er bod y cyfyngiadau wedi cael eu llacio ac mae’r rhaglen frechu wedi bod yn llwyddiant ysgubol, nid yw’r pandemig drosodd.

“Os ydych chi’n derbyn galwad ffôn gan weithiwr olrhain cyswllt, atebwch yr alwad a dilynwch y canllawiau a roddwyd i chi.

“Nid yw rhai pobl yn hoffi ateb eu ffôn, neu’n penderfynu anwybyddu ein cyngor, ond nid yw hynny’n syniad da, a gallwch roi pobl eraill mewn perygl drwy ledaenu’r feirws.

“Mae’r mwyafrif yn gwneud y peth cywir, ac yn derbyn beth a ddywedwn, ond mae angen i bawb wneud yr un fath.

“Peidiwch â’n hanwybyddu. Rydym yma i helpu i gadw Wrecsam yn ddiogel.”

5 peth gallwch chi wneud i helpu cadw Covid i ffwrdd o ysgolion yr hydref hwn

Camddealltwriaeth

Dros yr wythnosau diwethaf, mae nifer o bobl sydd wedi cael prawf positif wedi camddeall rheolau hunan-ynysu, ac yn meddwl nad oedd angen iddynt ynysu oherwydd eu bod wedi cael dau frechlyn.

  • Os ydych chi’n derbyn canlyniad positif i brawf llif unffordd, mae’n rhaid i chi hunan-ynysu ar unwaith, dylech drefnu prawf PCR a pharhau i hunan-ynysu oni bai eich bod yn derbyn prawf PCR negyddol.
  • Os ydych yn derbyn prawf PCR positif, mae’n rhaid i chi hunan-ynysu ar unwaith am 10 diwrnod. Bydd aelod o’n Tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â chi i sicrhau eich bod yn derbyn y cyngor a’r dyddiadau hunan-ynysu cywir.
  • Os ydych chi’n cael eich nodi fel ‘cyswllt’ i rywun sydd wedi derbyn prawf positif, mae’n bosibl na fydd yn rhaid i chi hunan-ynysu os ydych wedi derbyn y ddau frechlyn mwy na 14 diwrnod cyn i chi ddod i gysylltiad â’r achos positif neu os ydych yn iau na 18 oed ac, yn y ddau achos, nad ydych yn profi symptomau.
  • Mae’n bwysig ateb y ffôn hyd yn oed os ydych chi’n credu eich bod wedi eich eithrio rhag hunan-ynysu, er mwyn i ni fedru rhoi’r cyngor a’r cyfarwyddyd cywir i helpu i’ch cadw chi ac eraill yn ddiogel.

I sicrhau nad ydych yn camddeall, dilynwch y cyngor a roddir i chi gan ein gweithwyr olrhain cyswllt – byddant yn sicr o’r rheolau, gan roi’r canllawiau cywir i chi.

Chwarae rôl o hyd

Mae gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu Wrecsam wedi darparu canllawiau i fwy na 41,911 o bobl ers cychwyn y pandemig, ac – ynghyd â’r rhaglen frechu – maent yn parhau i chwarae rhan fawr yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cyngor Wrecsam dros Warchod y Cyhoedd:

“Rydw i’n falch iawn o’r rôl gweithwyr olrhain cyswllt yma yn Wrecsam. Maent yn gwneud gwaith anhygoel, ac mae’n bwysig ein bod ni oll yn dilyn eu cyngor os ydym ni’n cael galwad ffôn.

“Mae cymaint o fywydau wedi’u colli neu’u niweidio yn ystod y pandemig, ond drwy ddilyn y canllawiau cywir gallwch helpu i atal Covid-19 rhag lled a gwarchod eich ffrindiau, eich teulu a’ch cymuned.

“Efallai bod bywyd yn teimlo’n fwy normal ar hyn o bryd, ond nid yw’r feirws wedi diflannu, ac mae gan olrhain cyswllt rôl allweddol i’w chwarae wrth atal ei ledaeniad.”

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN