Bob blwyddyn, rhaid i ni lunio adolygiad blynyddol o’n perfformiad ar draws nifer o feysydd lle mae’r cyngor yn gweithio – meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i oedolion, yr amgylchedd, priffyrdd, yr economi ac eraill.

Mae canlyniadau’r adolygiadau hynny yn cael eu cyhoeddi yn ein hadroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad blynyddol.

Mae adroddiad eleni yn adolygu ein cynnydd ar gyfer y flwyddyn 2020/21 ac mae bellach ar gael ar-lein Cynllun y Cyngor 2020-2023 | Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a chafodd ei drafod gan ein Bwrdd Gweithredol ar 12 Hydref.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Beth sydd yn yr adroddiad?

Mae’n mesur ein perfformiad yn erbyn yr Amcanion Lles a Blaenoriaethau Gwella a nodir yng Nghynllun y Cyngor 2021-2023.

Dydy hi ddim yn syndod fod adroddiad eleni yn amlygu’r gwasanaethau a barhawyd i’w darparu gan weithlu’r cyngor yn ystod pandemig Covid-19 ac mae’n canmol staff a gwirfoddolwyr am weithio fel tîm ac am addasu i amodau gweithio newydd, am newid rolau mewn ymateb i bwysau ac am feddwl am ddatrysiadau arloesol i gefnogi’n cymunedau.

Canmolodd Arweinyddiaeth y Cyngor y gweithlu am eu hymdrechion arwrol yn y modd y bu iddynt ymateb i’r pandemig a’r cymorth a’r gefnogaeth a ddarparwyd i gymunedau Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r gweithlu wedi ymateb yn sydyn iawn i sefyllfaoedd oedd yn newid yn gyson ac wedi ymateb i’r her o dan bwysau eithafol. Drwy gydol y pandemig, mae gwasanaethau hanfodol wedi eu cynnal o ganlyniad i benderfyniad a hyblygrwydd gweithlu’r cyngor ac maent wedi cefnogi’r mwyaf diamddiffyn pan oedd arnynt angen y mwyaf o gymorth.

Roedd y gweithlu yn broactif ac yn greadigol o ran ail-greu gwasanaethau a mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio i sicrhau fod gwasanaethau hanfodol yn parhau, weithiau mewn rolau newydd. Drwy ymdrechion y gweithlu yn ystod y Pandemig roedd rhai enghreifftiau o ymateb yn cynnwys:

 • Darparu llety i bobl oedd yn ddigartref neu’n cysgu ar y stryd yn ystod y pandemig.
 • Sicrhau fod busnesau lleol a chwmnïau yn derbyn cyngor ac yn derbyn dros £3.5 miliwn mewn grantiau.
 • Cefnogi ysgolion a lleoliadau gofal plant i aros ar agor i ddarparu gofal plant i blant gweithwyr allweddol ac i’r rhai oedd yn bodloni’r meini prawf oherwydd eu bod yn ddiamddiffyn.
 • Darparu bwyd a chyflenwadau yn gynnar i blant ac oedolion diamddiffyn, drwy wirfoddolwyr o’n gweithlu presennol.
 • Roedd darparu gwasanaeth hanfodol allweddol yn cynnwys casgliadau sbwriel
 • Cynnal gwaith trwsio mewn argyfwng
 • Rhannu iPads i gartrefi gofal i gefnogi ymweliadau rhithiol gan deuluoedd
 • Cefnogwyd y broses ddigynsail o gyflwyno’r gwasanaeth Profi Olrhain a Diogelu, a chyflwyno brechlyn Covid-19

Mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i drafod y llwyddiannau a fu, er gwaetha’r pandemig a’r tarfu a fu ar weithio tuag at ein 6 o Amcanion Lles a Blaenoriaethau Gwella, oedd yn gynnwys:

 • Symud a datblygu Canolfan Wybodaeth newydd i Ymwelwyr ar Stryt Caer, sy’n ychwanegu at yr adfywiad a’r buddsoddiad sy’n digwydd yn y rhan hon o ganol y dref.
 • Fe wnaeth argaeledd gwasanaethau ar-lein i gwsmeriaid barhau i wella drwy gydol y flwyddyn, gyda 24 o wasanaethau ychwanegol ar gael ar-lein a derbyniwyd mwy na 60,000 o geisiadau am wasanaeth ar-lein yn ystod y flwyddyn.
 • Er gwaetha oedi yn ystod cyfnod clo Covid-19, mae gwaith adeiladu wedi parhau i ddatblygu yn dda o safbwynt ein Hwb Iechyd a Lles Cymunedol modern yn Adeiladau’r Goron.
 • Mae’r grŵp amlasiantaeth Rheoli Pobl Ddiamddiffyn sydd mewn Perygl wedi parhau i gydweithio i roi atebion ar waith i amddiffyn pobl ddiamddiffyn a lleihau effeithiau ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 • Rydym yn un o awdurdodau lleol arweiniol Cymru o ran gosod Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan mewn meysydd parcio cyhoeddus.
 • Y Bwrdd Gwella Cyflym sydd wedi cyflawni gwelliant parhaus mewn Gofal Cymdeithasol i Blant dros y flwyddyn.

Symud ymlaen

Byddwn nawr yn symud ymlaen wrth i gyfyngiadau lacio, a datblygu’r gwaith ar Uwch Gynllun Canol Tref Wrecsam i adfywio’r sector busnes a sicrhau fod Wrecsam yn ganolfan fasnachol gynaliadwy sy’n ffynnu.

Rydym yn gweithio i sicrhau cyllid i brynu eiddo masnachol nad ydynt yn cael eu defnyddio yng nghanol y dref a drwy weithio gyda busnesau a’r gymuned leol, rydym am newid y gymysgedd o ddefnydd eiddo yng nghanol y dref i gynyddu’r dewisiadau o ran tai er mwyn cynorthwyo i fodloni’r galw o ran tai yn lleol.

Rydym yn obeithiol ynglŷn â’r ddau gais i Gronfa Codi’r Gwastad Llywodraeth y DU ar gyfer Porth Wrecsam (£18 miliwn) a Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte (£15 miliwn)

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor “Dyma’r flwyddyn fwyaf heriol erioed a rhaid diolch i bawb sydd wedi gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn y sefyllfa yr ydym ynddi heddiw.

“Mae llawer i fod yn falch ohono, a llawer i edrych ymlaen ato ac rydw i’n ofnadwy o ddiolchgar i bawb, staff, aelodau, ein sector gwirfoddol, ein busnesau a’n trigolion am eu cadernid a’u gallu i newid ac addasu i ffyrdd newydd o wneud pethau yn y ystod y cyfnod clo ac wedi hynny.

“Edrychaf ymlaen at weld y gwaith yn parhau ar gynlluniau uchelgeisiol i wneud Wrecsam yn lle y gallwn i gyd fod yn falch ohono”.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL