Mae ein tîm cwnsela pobl ifanc, ‘Outside In’, yn gweithio ar draws Wrecsam, gyda gwasanaethau’n cael eu darparu mewn wyth ysgol gynradd, ein holl ysgolion uwchradd, a’r Siop Wybodaeth ar Stryt y Lampint, sy’n cynnig sesiynau i bobl hyd at 25 oed.

Mae’r tîm yn cynnwys cwnselwyr profiadol, sy’n gallu teilwra eu sesiynau i anghenion a dymuniadau bob unigolyn.

Gall bobl ifanc gael eu hatgyfeirio at gwnselydd gan staff ysgol, y disgyblion eu hunain, rhieni, nyrs yr ysgol ac eraill.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Mae bob person ifanc yn derbyn dull unigryw o gyflawni eu nodau, a all eu helpu nhw i leihau arwahanrwydd cymdeithasol, gwaith penodol o ran hyder a hunan-barch, rheoli eu hemosiynau, gan gynnwys dicter, bwlio a/neu hunan-niweidio.

Mae cwnsela yn hynod o bwysig, gan fod angen i ni ofalu am ein hunain yn feddyliol ac yn gorfforol. Gall gwnsela gefnogi pobl ifanc gydag addysg, hyfforddiant a gwaith, perthnasau a nifer o agweddau eraill eu bywydau, nad allent drafod gydag unrhyw un arall, megis materion LGBT, hunaniaeth o ran rhywedd, rhywioldeb, materion teuluol a phryder.

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi: “Mae’r tîm ‘Outside In’ yn gwneud gwaith anhygoel i ddarparu gwasanaeth cyfrinachol a chysurlon i bobl ifanc drafod amrywiaeth o faterion sy’n gallu achosi cyflyrau iechyd meddwl, neu broblemau eraill yn eu bywydau bob dydd.

“Gall unrhyw berson ifanc sy’n credu y byddent yn elwa o gwnsela, gysylltu â nhw – nid oes angen aros yn dawel na theimlo’n unig.”

Sesiwn alw heibio

Mae yna hefyd sesiwn gwnsela yn y Siop Wybodaeth o 10am tan 12pm pob dydd Mawrth – dim angen gwneud apwyntiad, dim ond galw i mewn. Mae’r sesiwn yn gyfle i bobl ifanc siarad efo cwnselydd ac i’r cwnselydd asesu anghenion pobl ifanc a all fod yn wynebu argyfwng neu arnyn nhw angen cymorth ychwanegol.

 

Mwy o wybodaeth ar gael yma

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN