Remembering the Gresford Colliery disaster
Picture courtesy of Wrexham.com / Llun trwy garedigrwydd Wrexham.com

Mae dydd Mawrth, 22 Medi yn nodi 86 mlynedd ers trychineb Pwll Glo Gresffordd, un o drychinebau mwyaf Wrecsam.

Yn sgil y cyfyngiadau presennol, dim ond plant ac wyrion ac wyresau dioddefwyr y drychineb fydd yn bresennol yn y seremoni am 11am ger y Gofeb ar Bluebell Lane, Pandy eleni.

Gofynnir i bawb arall sydd eisiau rhoi teyrnged i wneud hynny ar ôl 12pm (cadwch bellter cymdeithasol).

“Anghofiwn ni fyth”

Dywedodd Maer Wrecsam, y Cynghorydd Rob Walsh: “Fe deimlodd pawb yn Wrecsam effaith drom trychineb Pwll Glo Gresffordd, gan y bu farw rhywun o bron pob pentref yn y fwrdeistref sirol. Eleni mae hi’n 86 mlynedd ers i 266 o ddynion a bechgyn golli eu bywydau mewn amgylchiadau mor ofnadwy.

“Dioddefodd cymaint o deuluoedd ar draws Wrecsam yn ofnadwy wrth i’r ffrwydradau adael nifer fawr o bobl yn weddwon a heb dadau…a thua 1,600 o bobl yn ddi-waith. Mae’n rhan eithriadol o drist o’n hanes yn Wrecsam, ac anghofiwn ni fyth amdano.”

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Dyma rywfaint o gefndir i’r drychineb…

Dychmygwch…

Mae’n nos Wener, 21 Medi, 1934. Mae 266 o ddynion yn mynd i lawr i adran Dennis pwll glo Gresffordd er mwyn cychwyn eu shifft. Mae’n brysurach nac arfer gan bod llawer ohonynt yn ‘dyblu fyny’ er mwyn bod yn rhydd i wylio gêm bêl-droed Wrecsam ar y prynhawn dydd Sadwrn. Yn anffodus, dim ond 6 ohonyn nhw fydd yn dychwelyd.

Am 2:08am fore Sadwrn (22 Medi), rhwygodd ffrwydriad drwy’r pwll glo, gan ladd nifer fawr o lowyr.

Mae Edward William, Cynorthwywr Injan yn Dennis ar y pryd yn cofio: “Daeth yn nes fel taran ac yna aeth pobman yn ddu. Allech chi ddim gweld unrhyw beth.”

‘Yn union fel uffern’

Anfonwyd dros 200 o weithwyr achub mewn ymdrech i achub y glowyr. Dim ond 11 corff a adferwyd – a thri o’r rheiny yn perthyn i’r tîm achub cyntaf. Dywedodd un o’r achubwyr bod y pwll glo ‘yn union fel uffern’.

Pan gyrhaeddodd y newyddion y dref, ymgasglodd torfeydd o amgylch y pwll – menywod a phlant yn aros am anwyliaid na fyddent byth yn dod adref.

Wedi 40 awr o waith caled daeth yn amlwg i’r achubwyr nad oedd neb ar ôl yn fyw i’w hachub, felly penderfynwyd cau’r siafftiau am 6pm ar y prynhawn Sul.

Y canlyniadau

Roedd trychineb Pwll Glo Gresffordd yn un o drychinebau gwaethaf Wrecsam… ond nid oes llawer o sylw wedi ei roi i ganlyniadau’r drychineb, a’r effaith a gafwyd ar deuluoedd a chydweithwyr y dioddefwyr. O ganlyniad i’r ffrwydriad, roedd 200 yn weddw, 800 heb dad a 1,600 yn ddi-waith.

Roedd hyn mewn cyfnod lle nad oedd yr un cyfleoedd gan fenywod ag oedd gan ddynion. Roedd colli gŵr yn golygu mwy na bod yn wraig weddw alarus…roedd yn golygu bod yn weddw gyda’r cyfrifoldeb o ddarparu ar ei chyfer ei hun a’i phlant heb unrhyw ffynhonnell incwm.

Bu’n rhaid i weddill y dynion a gyflogwyd yn y pwll glo edrych am waith arall – yn aml heb unrhyw lwc. Roedd y dyfodol i’w weld yn ddigalon iawn i Wrecsam; byddai rhai yn ei chael hi’n anodd goroesi hyd yn oed. Byddai’n chwe mis tan i’r pwll ail agor.

Bu’r drasiedi yn y newyddion cenedlaethol a derbyniodd gydnabyddiaeth gan y Brenin. Lledodd y gair am y teuluoedd oedd yn ei chael hi’n anodd a sefydlwyd cronfa gymorth er mwyn helpu’r rheiny oedd mewn angen. Codwyd mwy na £550,000, fodd bynnag ni ellid gwneud iawn am y bywydau a gollwyd.

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN