HMRC

Erthyl Gwadd – CThEM

Mae mesurau newydd wedi’u cynnig gan Gyllid a Thollau EM (CThEM) i atal asiantau twyllodrus rhag manteisio ar bobl a phocedu’u had-daliadau treth.

Heddiw lansiodd CThEM ymgynghoriad 12 wythnos “Codi safonau ym maes cyngor treth: Diogelu cwsmeriaid sy’n hawlio ad-daliadau treth” i ystyried ffyrdd i ddiogelu trethdalwyr yn well rhag Asiantau Ad-dalu sy’n gwneud hawliadau treth syml ar ran pobl ond sy’n gallu cymryd hyd at hanner o’r taliad, neu hyd yn oed mwy.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

Mae trethdalwyr yn defnyddio Asiantau Ad-dalu i hawlio ad-daliadau treth, ac mae llawer yn hapus gyda’r hwnnw. Ond ar y llaw arall, mae sawl drethdalwr wedi cwyno bod y gost yn aneglur neu hyd yn oed wedi’i chuddio, tra bod cwestiynau am sut mae rhai asiantau yn taro contract â chwsmeriaid.

Mae’r ymgynghoriad yn cynnig amryw o ffyrdd o ddiogelu’r cyhoedd yn well rhag arferion diegwyddor a sicrhau eu bod yn cael yr arian y mae ganddynt hawl iddo, tra hefyd yn gofyn amryw o gwestiynau i ddeall y broblem yn well.

Mae hyn yn cynnwys cael barn pobl ar y canlynol:

  • cyfyngu ar ddefnydd aseiniadau, sef pan fo contractau’n trosglwyddo’n gyfreithiol yr hawl i ad-daliad o’r trethdalwr i’r asiant
  • cyflwyno mesuriadau gyda’r nod o sicrhau bod trethdalwyr yn gweld gwybodaeth berthnasol am wasanaeth asiant ad-dalu cyn ymrwymo i gytundeb contractiol
  • ei gwneud yn ofynnol i asiantau ad-dalu gofrestru gyda CThEM

Mae CThEM yn ymwybodol o nifer o bryderon penodol ynglŷn â’r diwydiant, gan gynnwys codi crocbris am gomisiynu ad-daliadau treth syml. Fodd bynnag, gall trethdalwyr hawlio’n uniongyrchol drwy wasanaeth ar-lein rhad ac am ddim CThEM ar GOV.UK a chadw 100% o’r ad-daliad eu hunain.

Mae yna hefyd dystiolaeth gref bod llawer o drethdalwyr ddim yn deall telerau eu contract a’u bod yn teimlo eu bod wedi’u camarwain. Mae rhai hyd yn oed yn credu eu bod nhw’n delio’n uniongyrchol â CThEM y hytrach na gyda thrydydd parti.

Mae pryderon eraill yn cynnwys nifer uchel yr hawliadau neu hawliadau heb sail lle nad oes ad-daliad yn ddyledus, gan arwain at oedi gyda hawliadau dilys, yn ogystal â’r defnydd o aseiniadau sy’n golygu bod yr ad-daliad yn mynd i’r Asiant Ad-dalu yn hytrach nag i’r trethdalwr.

Meddai Jonathan Athow, Cyfarwyddwr Cyffredinol CThEM ar gyfer Strategaeth a Chynllunio Treth ar gyfer Cwsmeriaid:

“Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod trethdalwyr yn cael eu hawliadau treth yn eu cyfanrwydd – gan roi 100% o’r arian sy’n ddyledus iddyn nhw yn eu pocedi – a ddim yn cael eu twyllo gan arferion diegwyddor rhai Asiantau Ad-dalu.

“Nod yr ymgynghoriad ‘Codi safonau ym maes cyngor treth’ yw cael barn pobl fel y gallwn ddeall yn well a mynd i’r afael â’r problemau er mwyn helpu i godi safonau yn y farchnad cyngor ar dreth. Ry’n ni’n annog pawb dan sylw i ymateb i’r ymgynghoriad a rhannu ei brofiadau.”

Mae gan CThEM ddiddordeb mewn clywed barn pob asiant treth, yn enwedig y rhai sy’n arbenigo mewn helpu trethdalwyr i hawlio ad-daliadau; trethdalwyr sydd wedi hawlio ad-daliadau treth drwy asiantau ad-dalu neu sydd wedi ystyried hynny; y rhai sydd wedi gweld hysbysebion gan asiantau ad-dalu; sefydliadau elusennol; grwpiau defnyddwyr; a chyrff cyfrifeg proffesiynol.

Mae CThEM hefyd yn atgoffa trethdalwyr mai nhw sydd dal y gyfrifol am eu treth eu hunain. Os ydynt yn penodi asiant, dylent wneud yn siŵr eu bod yn ymwybodol o’r ffioedd a thelerau ac amodau’r gwasanaeth, ac i beidio rhannu’u manylion mewngofnodi CThEM gyda’r asiant. Mae CThEM wedi cyhoeddi safonau ar gyfer asiantau a bydd yn cymryd camau yn erbyn yr asiantau sy’n mynd yn groes i’r safonau hyn.

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR