Yn fuan bydd Cymdeithas Tai ClwydAlyn mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’r datblygwyr Harley and Clarke yn croesawu’r tenantiaid cyntaf i gynllun byw â chefnogaeth newydd yn Wrecsam fydd yn rhoi hafan ddiogel i rieni sengl a’u plant.

Daw hyn yn dilyn adolygiad diweddar o fyw â chefnogaeth a ddynododd yr angen am lety penodol yn yr ardal.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gofal a Chefnogaeth Gweithredol ClwydAlyn, Edward Hughes:

“Crëwyd gyda’r gobaith o roi diogelwch, lloches ac arweiniad i ferched beichiog, neu rieni gyda babanod ifanc sydd heb fawr o gefnogaeth neu ddim; bydd y fenter ar y cyd yma yn cynnig hafan ddiogel iddynt i roi’r gobaith y mae arnynt ei angen i godi’n ôl ar eu traed.

“Nid yw llawer o’r rhieni yma yn ddiarth i gamdriniaeth, esgeulustod a thrawma a bydd y cynllun newydd yma yn fan lle byddant yn cael eu croesawu gyda breichiau agored i ddiogelwch.

“Bydd y cynllun, sydd yn y camau datblygu olaf, yn rhoi’r cariad y mae ar breswylwyr ei angen i helpu iddynt ffynnu, gan roi cefnogaeth trwy gydol beichiogrwydd, genedigaeth a thu hwnt gyda’u plant mewn man diogel a fydd gobeithio yn eu helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen.”

Bydd y llety’n cynnwys pedair uned gyda lolfeydd cymunedol i’w rhannu fel lolfa i’r preswylwyr, cegin, ystafell fwyta a gardd, gyda staff 24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn.

Bydd gan bob preswyliwr swyddog cefnogi penodol, gyda’r gefnogaeth yn cael ei theilwra i fodloni anghenion a dyheadau unigol ein preswylwyr. Yn ystod eu harhosiad byddwn yn rhoi’r sgiliau iddynt i’w galluogi i fyw’n annibynnol yn y gymuned boed hynny’n ddysgu sut i reoli cartref, gwella eu hiechyd a’u llesiant, neu gael mynediad at gyflogaeth neu hyfforddiant.

Bydd y gweithwyr cefnogi hefyd yn gweithio ochr yn ochr â’n preswylwyr i’w helpu i baratoi at fod yn fam yn ystod eu beichiogrwydd a’u cynorthwyo i lunio sylfaen gref i fynd ymlaen a mwynhau oes fydd yn rhoi boddhad fel rhiant.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol Tai ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

“Dylai pob rhiant a babi gael rhywle diogel, lle gall gael y gefnogaeth a’r caredigrwydd y mae arnynt eu hangen i lunio dyfodol cadarnhaol.

“Fel cyngor rydym yn ymroddedig i ddiogelu rhieni bregus a’u plant, a bydd y cyfleuster tai â chefnogaeth hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i gymaint o fywydau.
“Rwy’n falch iawn ein bod wedi gallu gweithio gyda ClwydAlyn ar y prosiect hwn, ac mae’n enghraifft wych o’r ffordd y gall sefydliadau weithio gyda’i gilydd i gefnogi’r rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau.”

Ychwanegodd Edward Hughes:

“Ni ddylai unrhyw riant sengl gael ei adael ar ben ei hun neu yn ofnus, a bydd y cartrefi newydd yma yn sicrhau y byddant yn cael eu rhoi mewn amgylchedd diogel a chefnogol a fydd yn eu helpu i ail-adeiladu eu bywydau a’u galluogi i ddod yn rhieni cryf, annibynnol sy’n canolbwyntio ar eu cyfrifoldebau.”

Ydych chi wedi derbyn llythyr/ffurflen ynglŷn â’r gofrestr etholiadol?

PARATOWCH I BLEIDLEISIO