Wrth i ni fynd yn hyn mae’n bwysig iawn i wneud yn siŵr bod gennych rywle diogel, cyfforddus ac yn fforddiadwy i fyw.

Mae sawl math o lety a gwasanaethau cymorth ar gael i bobl. Ond, boed hynny ar gyfer eich hunain neu ar gyfer ein anwyliaid, dydi ddod o hyd i’r cartref iawn ddim bob amser yn hawdd.

I help chi mae digwyddiad galw i heibio i gael gwybodaeth ar y dewisiadau tai sydd ar gael i bobl hŷn yn cael ei gynnal yn Wrecsam.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Fe fydd y sefydliadau a gwasanaethau amrywiol a fydd yn bresennol, yn cynnwys:

  • Tai Gofal Ychwanegol – Gan gynnwys y cynllun newydd ym Maes y Dderwen, Ffordd Grosvenor, Wrecsam sy’n cael ei ddatblygu gan Gymdeithas Tai Pennaf.
  • Tai Gwarchod – Cynlluniau tai Cyngor Wrecsam sydd wedi’u lleoli ledled y Fwrdeistref Sirol.
  • Teleofal – Gwasanaeth larwm/monitro cartref 24/7.
  • Asiantwyr Cymunedol – Gwasanaeth cyngor a gwybodaeth gyfrinachol sydd am ddim, wedi’i ddylunio i wella ansawdd bywyd ar gyfer pobl hŷn
  • Wrexham Include – Gwasanaeth cefnogi i bobl 55+ oed sy’n byw yn Wrecsam  

Fe fydd yna gyfle i chi ofyn cwestiynau a bydd lluniaeth ar gael.

Dywedodd Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths, “Fe fydd hwn yn gyfle gwych i ddysgu pa ddewisiadau tai sydd ar gael i bobl wrth iddynt heneiddio. Mae yna nifer o wasanaethau defnyddiol iawn sy’n cael eu darparu gan y Cyngor a sefydliadau eraill a fydd yn bresennol, felly buaswn yn annog unrhyw un sy’n ystyried treulio eu hymddeoliad yn ardal Wrecsam i ddod draw i weld beth sydd ar gael.”

Dywedodd Aelod Arweiniol Pobl – Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, y Cynghorydd Joan Lowe: “Mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r holl ddewisiadau tai a gwasanaethau sydd ar gael wrth iddynt heneiddio. Mae hwn yn gyfle gwych i ddysgu am y gwasanaethau hyn – ac mae’r cyfan dan un to. Dwi wrth fy modd bod cymaint o sefydliadau wedi cadarnhau y byddant yn bresennol a dwi’n gobeithio y bydd cynifer o bobl ag sy’n bosibl yn gallu dod draw ar y diwrnod.”

10am-1pm, dydd Mercher 19 Gorffennaf yn Neuadd Goffa, Bodhyfryd, Wrecsam, LL12 7AG

Cysylltwch â 01978 298993 i gael rhagor o wybodaeth.

Gallwch gael newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam gyda Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI