Domestic abuse

Rydym ni’n cefnogi Heddlu Gogledd Cymru drwy hyrwyddo eu neges bwysig eu bod dal wrth law i helpu dioddefwyr o gamdriniaeth ddomestig ac annog dioddefwyr i beidio â dioddef mewn distawrwydd.

Maent yn rhybuddio hefyd y byddant yn delio’n gadarn â chyflawnwyr hyd yn oed yng nghanol cyfyngiadau symud y Coronafeirws.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Gan fod dioddefwyr a chamdrinwyr yn debyg o fod gyda’i gilydd yn ystod y cyfnod anodd yma, mae’n debygol y bydd y niferoedd sydd yn riportio trais domestig yn gostwng oherwydd nad oes ganddynt gyfle i riportio achosion.

Fel rhan o ymdrech barhaus i roi sicrwydd i ddioddefwyr, ac atgoffa camdrinwyr bod Heddlu Gogledd Cymru yn dal i ddelio â’r drosedd hon, maent yn dosbarthu cardiau a thaflenni mewn archfarchnadoedd a banciau bwyd er mwyn iddynt gael eu cynnwys mewn archebion ar-lein ac archebion clicio a chasglu.  Os allwch chi gymryd rhan a helpu dioddefwyr gael y neges bwysig hon, cysylltwch â’ch tîm plismona cymdogaeth lleol.

Cefnogaeth sydd ar gael i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig

Mae’r Prif Weithredwr, Ian Bancroft ac Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard yn cytuno fod y gwaith hanfodol yma’n bwysig iawn yn enwedig yn ystod cyfnod o fod gartref gyda’n gilydd: “Fe hoffem ddiolch i’n cydweithwyr yn Heddlu Gogledd Cymru sydd yn tynnu sylw at  y gefnogaeth barhaus sydd ar gael i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig. Cysylltwch a pheidiwch â dioddef mewn distawrwydd. Mae help wrth law”.

Bydd Heddlu Gogledd Cymru hefyd yn dosbarthu taflenni ac yn annog unrhyw un i ddod ymlaen os ydynt yn gwybod am rywun sy’n cael eu cam-drin neu os ydynt yn cael eu cam-drin eu hunain.

Cyngor i ddioddefwyr camdriniaeth ddomestig

  • Nid oes byth esgus dros gamdriniaeth ddomestig o unrhyw fath, boed yn drais neu’n ymddygiad sy’n rheoli neu’n ymddygiad bygythiol.
  • Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd. Peidiwch â gwrando ar gyngor sy’n dweud na fydd yr heddlu yn gallu helpu neu bod yn rhy brysur i helpu. Mae swyddogion yno i chi, fel y maent wedi bod erioed.
  • Os bydd dioddefwyr mewn argyfwng, gallant ddefnyddio “Ateb Tawel”. Wrth ffonio 999 gallant wasgu 55, gwrando ar gwestiynau’r triniwr galwadau. Dylech ymateb trwy dagu neu dapio’r ffôn os allwch chi. Os cewch eich annog, gwasgwch 555 i adael i’r triniwr galwadau 999 wybod ei fod yn argyfwng gwirioneddol a byddwch yn cael siarad â’r heddlu.

Meddai PC Mike Taggart, Swyddog Strategol Cam-drin Domestig: “Mae hon yn adeg anodd a dirdynnol i bawb, yn enwedig i ddioddefwyr cam-drin domestig, sy’n cael eu gorfodi i dreulio mwy o amser gyda’u camdrinwyr.”

“Nid oes byth esgus dros gam-drin domestig o unrhyw fath; boed yn drais neu’n ymddygiad sy’n rheoli, yn gorfodi neu’n bygwth. ”

“Mae ein neges i ddioddefwyr yn glir. Peidiwch â dioddef yn dawel. Rydym yma i chi a bydd ein swyddogion sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig yn eich cefnogi drwy’r amser ac yn delio’n gadarn â throseddwyr. Os ydych wedi clywed na fydd yr heddlu’n gallu, neu eu bod yn rhy brysur i’ch cefnogi, nid yw hyn yn wir, rydym yma i chi fel yr ydym wedi bod erioed. ”

“Mae ein neges i’r camdrinwyr hefyd yn glir. Ni fyddwn yn goddef cam-drin domestig a byddwn yn cymryd camau priodol – rydym yn dal i weithredu yn ôl yr arfer, byddwn yn ymateb i alwadau o gam-drin domestig a byddwn yn dal i fynd i mewn i’ch eiddo os bydd angen. Ni fydd Covid-19 yn ein hatal rhag amddiffyn dioddefwyr cam-drin domestig. ”

“Isod, ceir linc i’n gwefan a rhestr o asiantaethau sy’n cynnig cymorth a chyngor a manylion am fannau eraill lle mae cymorth ar gael.”

https://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/domestic-abuse

Hourglass UK Helpline: 080 8808 8141 (freephone) Website: www.wearehourglass.org

Cyngor Henoed Cymru –   Gwybodaeth gyfrinachol a chyngor am ddim ar yr holl faterion sy’n cael effaith ar bobl dros 50 oed yng Nghymru.

Ffôn: 08000 223 444 E-bost: advice@agecymru.org.uk.

Llinell gymorth Alzheimer’s Society National Dementia: 0300 222 1122 Gwefan: www.alzheimers.org.uk

Care & Repair Cymru – Mae Care & Repair Cymru yn gorff elusennol cenedlaethol sy’n ceisio sicrhau bod pobl hŷn hefo cartrefi sy’n ddiogel ac yn addas i’w anghenion. Maent yn gallu bod o gymorth i bobl sy’n berchen ar eu cartrefi neu’n byw mewn tŷ maen nhw’n ei rentio. Mae yna rwydwaith o asiantaethau Care & Repair Cymru ar draws Cymru. Galwch eich asiantaeth leol ar: 0300 111 3333

Gwefan: www.careandrepair.org.uk

Cyngor Ar Bopeth (CABs)

Rhwydwaith genedlaethol o ganolfannau sy’n cynnig cyngor am ddim sy’n gyfrinachol ac yn annibynnol, wyneb i wyneb neu dros y ffôn.

Ffôn: 03444 77 20 20

Gallwch gael manylion o’ch CAB agosaf yn: www.citizensadvice.org.uk

Byw Heb Ofn

Llinell gymorth am ddim sy’n cynnig cyngor a chymorth i’r rhai yr effeithir arnynt gan drais yn erbyn merched, cam-drin domestig, neu drais rhywiol yn erbyn dynion a merched. Ffôn: 0808 8010 800 (llinellau ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos ac ni fydd yr alwad yn ymddangos ar eich bil) Gwefan: https://livefearfree.gov.wales/

Mae yna hefyd opsiwn i sgwrsio’n fyw ar y wefan os yw hyn yn fwy diogel i chi.

Men’s Advice Line

Llinell gymorth gyfrinachol ar gyfer dynion sy’n dioddef cam-drin a thrais domestig.

Ffôn: 0808 801 0327 Gwefan: www.mensadviceline.org.uk

Protect

Mae Protect (a elwid gynt yn Public Concern at Work) yn elusen ‘ chwythu’r chwiban ‘ annibynnol. Eu nod yw diogelu cymdeithas drwy annog pobl i chwythu’r chwiban am gamweddau difrifol yn y gweithle.

Llinell Gymorth: 020 3117 2520  Gwefan: www.pcaw.org.uk

Samariaid

Mae gwasanaeth y Samariaid yn darparu cymorth emosiynol i bobl sy’n teimlo trallod neu anobaith, gan gynnwys y rhai a all arwain at hunanladdiad.

Llinell gymorth gyfrinachol y Samariaid: 116 123

Pryderu am eich ymddygiad eich hun neu rywun arall?

Os ydych chi-neu rywun rydych yn ei adnabod – yn cam-drin neu’n dreisgar tuag at bartner neu aelod o’r teulu, gallwch gael cymorth a chefnogaeth gyfrinachol drwy ffonio 0808 802 4040 neu e-bostio info@respectphoneline.org.uk.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19