Looking for work

Ydych chi wedi cael eich diswyddo yn ddiweddar?

Os felly, efallai bod modd i Gymunedau am Waith a Mwy eich helpu chi gael gwaith.

Mae cyflogwyr yn cysylltu â nhw’n aml i dderbyn cymorth i lenwi swyddi gwag, a’r llynedd bu iddyn nhw helpu 274 o bobl i gael gwaith.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Mae ganddyn nhw dîm ymroddedig o staff medrus sy’n gallu cefnogi pobl ardal Wrecsam drwy ddarparu sesiynau mentora un-i-un wedi’u teilwra i ddiwallu eu hanghenion.

Maen nhw hefyd yn gallu cynnig cefnogaeth a chyngor ar:

  • Sgiliau hanfodol
  • Addysg a hyfforddiant
  • Sgiliau digidol
  • Sut i lwyddo mewn cyfweliad
  • Llunio CV a llenwi ffurflenni cais
  • Ysgogi a magu hyder
  • Materion hunangyflogaeth
  • Gwirfoddoli/lleoliadau gwaith
  • Cyflogaeth am dâl
  • Cyfrifiadau i fod ar eich ennill

  Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n byw yn Wrecsam ac sy’n chwilio am waith.

  Mae gan Gymunedau am Waith a Mwy hefyd glybiau swyddi ac mi fyddan nhw’n ailgychwyn unwaith y bydd yr amgylchiadau yn caniatáu hynny.

  Os hoffech chi dderbyn eu cymorth, yna anfonwch neges i cfw@wrexham.gov.uk neu ffoniwch 07976 200414 neu 07976 200413 i gofrestru ar gyfer eu rhaglen.

  Bydd gofyn i chi lenwi ffurflen atgyfeirio fer dros y ffôn ond, peidiwch â phoeni, bydd popeth yn cael ei egluro wrthych chi mewn mwy o fanylder pan fyddwch chi’n ffonio.

  Mae’r llinellau ffôn ar agor rhwng 10am a 3pm ac os nad ydych chi’n cael ateb mae croeso i chi adael neges er mwyn iddyn nhw eich ffonio chi’n ôl unwaith y mae’n gyfleus.

  Meddai’r Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Dyma gyfnod heriol dros ben ac mae llawer o bobl yn chwilio am waith. Fodd bynnag, gyda nifer o fusnesau ar gau neu ar agor am lai o oriau, mae canfod gwaith yn anodd iawn. Gall Cymunedau am Waith a Mwy baru pobl gyda swyddi newydd yn ogystal â darparu cymorth a chyngor.

  “Os ydych chi’n byw yn Wrecsam, cofiwch gysylltu â’r tîm os oes angen cymorth arnoch chi. Mae ganddyn nhw staff rhagorol a phrofiadol iawn sy’n gallu’ch helpu chi. Dydyn nhw ddim yn addo swydd i bawb ond maen nhw’n gallu cynnig llawer iawn o gymorth a chyngor felly cysylltwch â nhw rŵan ar 07976 200414 neu 07976 200413 i gofrestru.”

  Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

  Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19