Jane Evans
Pan fu farw Evan Williams o Ogledd Cymru yn sydyn yn ei gwsg wythnosau cyn ei ben-blwydd yn 13, dywedodd ei fam Jane, bod yr hosbis wedi bod yn gefn iddynt.

Erthygl gwadd gan Tŷ Gobaith

Mae hosbis plant yn gofyn i bobl Gogledd a Chanolbarth Cymru, Swydd Amwythig a Swydd Gaer i gyfrannu’n hael wrth iddo geisio codi £500,000 mewn 36 awr i gyllido gofal ddiwedd oes ar gyfer plant a theuluoedd am flwyddyn gyfan.

Bydd eu hymgyrch Final Moments Matter yn cael ei gynnal o 10am ddydd Sul, Tachwedd 21 tan 10pm ddydd Llun, Tachwedd 22.

Mae busnesau lleol a chefnogwyr allweddol eisoes wedi addo £250,000 o gefnogaeth. Bydd hyn yn cael ei ddefnyddio fel arian cyfatebol ar gyfer pob cyfraniad a wneir yn ystod y cyfnod 36 awr. Dim ond os fydd £250,000 yn cael ei roi gan y cyhoedd y bydd yr addewidion arian cyfatebol yn cael eu datgloi yn llawn a bydd £500,000 wedi’i godi.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Codi Arian, Simi Epstein, ei bod yn gobeithio y bydd y gymuned yn dod ynghyd fel un i gofleidio teuluoedd lleol oedd yn torri eu calonnau ac i helpu i sicrhau nad oeddent ar eu pennau eu hunain yn eu poen a’u gofid.

“Yn Hope House a Tŷ Gobaith rydym yn gwybod bod yr amseroedd olaf yn bwysig ac y dylai momentau olaf bywyd plentyn fod mor arbennig â’u cyntaf,” dywedodd.

“Felly ein bwriad ni yw sicrhau nad yw unrhyw un yn wynebu marwolaeth plentyn ar eu pen eu hunain, fel bod pob teulu sy’n wynebu marwolaeth plentyn yn derbyn y gofal a chymorth gorau bosibl lle bynnag, a phryd bynnag maent ei angen.

“Rydym wedi derbyn addewid o £250,000 o arian cyfatebol i’n galluogi ni i gyrraedd ein nod. Ond rydym angen eich cymorth i ddatgloi’r arian.”

Bydd yr ymgyrch codi arian ar lein, ac fe ofynnir i gefnogwyr ddod yn ‘Arweinwyr Tîm’ a lledaenu’r neges drwy rannu negeseuon a fideos am waith yr hosbis ar y cyfryngau cymdeithasol, dros e-bost a WhatsApp er mwyn ysgogi cefnogaeth gan bobl maent yn eu hadnabod.

Pan fu farw Evan Williams o Ogledd Cymru yn sydyn yn ei gwsg wythnosau cyn ei ben-blwydd yn 13, dywedodd ei fam Jane, bod yr hosbis wedi bod yn gefn iddynt.

“Nid oedd gan Evan salwch o gwbl. Roedd yn ffit ac yn iach ac fe aeth i’w wely a bu farw yn ei gwsg,” dywedodd.

“Fe ddois o hyd iddo pan es i’w godi yn y bore. Roedd yn sioc mawr i ni gyd. Os na fuasai Hope House wedi bod yn gefn i ni, dydw i ddim yn siŵr beth fuasem ni wedi’i wneud.”

Os hoffech gymryd rhan yn yr ymgyrch Final Moments Matter, unai trwy gynnal tîm codi arian neu wneud cyfraniad, gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar hopehouse.org.uk/fmm neu ffoniwch y Swyddfeydd Codi Arian ar 01691 671671.

Gallwch hefyd ddilyn Hope House a Tŷ Gobaith ar y sianeli Cyfryngau Cymdeithasol i ddilyn cynnydd yr ymgyrch.