HSE

Wrth i fwy o fusnesau ail-agor yn Wrecsam, rydym yn anelu at wneud yn siŵr fod mesurau yn cael eu cymryd gan gyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel wrth i ni fynd i lefel rhybudd 2 Covid-19.

Rydym yn gweithio gyda’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch er mwyn gwirio busnesau ar hap ar gyfer COVID-19.  Bydd y gwirio’n cefnogi busnesau drwy eu helpu i reoli risg y feirws.

Byddwn yn sicrhau fod busnesau’n ymwybodol o bopeth sydd ei angen arnynt ac yn rhoi cyngor pan fydd diffygion gan nodi beth ydyn nhw.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Caiff perchnogion a rheolwyr busnesau eu hannog i gysylltu â’u gweithwyr allweddol (a chynrychiolwyr y gweithwyr megis Undebau) wrth roi newidiadau mewn lle i helpu i gadw pawb yn ddiogel.

Mae’n ddyletswydd ar fusnesau i gadw eu gweithwyr yn ddiogel

Mae rhoi mesurau rheoli COVID-19 mewn lle yn dal yn flaenoriaeth i bob busnes. Mae’n ddyletswydd gyfreithiol ar fusnesau i gadw eu gweithwyr ac eraill yn ddiogel rhag niwed ac mae hyn yn cynnwys cymryd camau rhesymol i reoli’r risg ac amddiffyn pobl rhag Coronafeirws.  Gwyddom fod nifer o gyflogwyr lleol yn gweithio’n galed iawn i gyflawni hyn a dylai’r ymgyrch helpu i roi mwy o sicrwydd yn hyn o beth.

Ond, ni allwn orffwys ar ein rhwyfau, ac mae’r sialens o atal lledaeniad Coronafeirws yn parhau.

Yn ystod y galwadau a’r ymweliadau, rhoddir cyngor a chyfarwyddyd, ond pan na fydd busnesau’n rheoli’r broses yn effeithiol, fe gymerir camau. Gall hyn amrywio o gynnig cyngor, rhoi rhybuddion gorfodaeth, atal rhai arferion gwaith nes eu bod yn ddiogel, a phan fydd busnesau’n parhau i fethu â chydymffurfio, gallai hyn arwain at erlyn.

Yn genedlaethol, mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darganfod rhai problemau cyffredin ar draws nifer o fusnesau, a’r rhain yn cynnwys methu â darparu trefniadau ar gyfer monitro, goruchwylio a chynnal ymbellhau cymdeithasol, a methu â chyflwyno trefn lanhau ddigonol, yn enwedig ar adegau prysur o’r dydd.

Canfuwyd hefyd fod rhai busnesau yn cychwyn arni’n dda gan roi mesurau mewn lle, ond eu bod yn llacio’r mesurau dros amser gan fethu â sicrhau fod pethau fel cadw pellter cymdeithasol, yn cael ei gynnal yn ddigon da.

“Gwyddom am y pwysau sy’n wynebu busnesau”

Dywedodd y Cyng. Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor, “Nid gweithgaredd er mwyn cosbi busnesau yw hyn. Gwyddom am y pwysau sydd ar fusnesau ac rydym am eu cefnogi drwy amser sy’n parhau i fod yn galed iawn.

“Credwn fod mwyafrif y busnesau lleol yn gwneud eu gorau, a bydd y gwirio yma yn helpu busnesau i ddeall beth sydd angen iddyn nhw ei wneud ac i dderbyn awgrymiadau am welliannau lle bo angen”.

“Dim ond mewn achosion ble nad yw busnesau’n rheoli’r risgiau y cymerir camau dilynol.”

Bydd yr ymgyrch gwirio ar hap yn dechrau o 07.06.21.

Os cewch alwad neu ymweliad gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, neu ein swyddogion gorfodi, dylech roi amser i gymryd rhan yn y gwiriad. Caiff ei gynnal er mwyn iechyd a diogelwch y cyhoedd, a bydd peidio â gwneud hynny yn golygu y bydd angen i’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch neu swyddogion y Cyngor, weithredu ar eich amharodrwydd i gymryd rhan.

Gobeithio y bydd yr ymgyrch yn helpu i greu hyder ymysg y gymuned fusnes leol a’r cyhoedd yn ehangach fod busnesau’n gallu gweithredu’n fwy diogel, gan gefnogi dull gweithio’r llywodraeth o ran ail-greu’r economi, a gwarchod iechyd y cyhoedd ar yr un pryd.

Gallai’r gwiriad ddigwydd dros y ffôn neu drwy ymweliad annisgwyl â busnesau yn uniongyrchol gan yr Awdurdod Gweithredol iechyd a Diogelwch; sydd hefyd yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i ddarparu’r gwasanaeth gwirio.

Bydd cynrychiolwyr yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn cario cardiau adnabod a llythyr awdurdodiad.  Hefyd, bydd rhif i’w ffonio pe bai busnes angen sicrwydd ychwanegol fod yr unigolyn sy’n cynnal y gwiriad yn ddilys.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â sut i reoli risg coronafeirws mewn gwahanol sectorau, dylai busnesau gyfeirio at ganllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Llywodraeth Cymru ar eu gwefannau perthnasol.

Nid yw Coronafeirws wedi diflannu – dylem ddal i weithio gyda’n gilydd i gadw Wrecsam a Chymru’n ddiogel.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF