Wrexham Lager in Japan

Mae’r ailagor hir ddisgwyliedig lletygarwch dan do wedi’i gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ac wedi’i groesawu gan gwsmeriaid a busnesau ym mhobman.

Ond rydym i gyd yn ymwybodol nad yw Covid-19 wedi diflannu, mae’n dal yma a byddwn i gyd angen parhau i gymryd rhagofalon i sicrhau bod yr achosion yn parhau’n isel.

Dyna pam y bydd yna gamau diogelwch ar waith i chi fwynhau eich tafarn, caffi neu fwyty leol yn ddiogel.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Bydd disgwyl i chi ddarparu manylion cyswllt fel y gellir cysylltu â chi gan Profi, Olrhain a Diogelu os bydd yna unrhyw achosion positif mewn lleoliad y byddwch wedi ymweld ag ef.

Bydd yna hefyd gyfyngiad ar y nifer o bobl fydd yn cael cwrdd gyda’i gilydd. Cytunwyd y gall hyd at chwech o bobl gwrdd gyda’i gilydd dan do, yr un fath â’r awyr agored a bydd perchnogion busnes yn rheoli hyn yn ofalus i sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol rhwng byrddau.

Rydym hefyd yn gofyn i chi archebu cyn i chi fynd a rhoi sylw i unrhyw derfynau amser fydd gan leoliadau mewn grym fel uchafswm arhosiad o 2 awr. Mae’n bwysig iddynt sicrhau y gallant wasanaethu’r uchafswm o gwsmeriaid yn ddiogel.

Os ydych yn defnyddio cludiant cyhoeddus byddwch angen cadw pellter cymdeithasol a byddwch angen gwisgo masg wyneb. Mae hyn yn cynnwys tacsis felly gwnewch yn siŵr fod gennych un gyda chi bob amser.

Cwsmeriaid sy’n eistedd wrth fyrddau fydd yn cael eu gweini yn unig a bydd yna wasanaeth bwrdd i osgoi unrhyw giwio wrth y bariau.

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio: “Mae hyn yn newyddion da iawn i lawer o fusnesau ar draws Wrecsam sydd wedi dioddef wythnosau a misoedd heb gwsmeriaid yn yr ymdrech i leihau lledaenu Covid-19.

“Maen nhw nawr yn haeddu ein cefnogaeth ond rydym angen cofio er mwyn cadw’n agored y bydd pawb angen meddwl am y camau diogelwch sydd ar waith a sicrhau ein bod yn gwneud popeth y gallwn i weithio gyda’n gilydd yn yr wythnosau i ddod.”

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r sefyllfa yn Wrecsam wedi gwella ac mae’r nifer o achosion positif, diolch byth, yn parhau’n isel. Mae Profi, Olrhain a Diogelu yn parhau ar gyfer ein diogelwch yn ogystal â’r llawer o gamau diogelwch yr ydym wedi dod i arfer iddynt fel gwisgo gorchudd wyneb, osgoi mannau prysur a rhoi sylw i hylendid dwylo.

“Wrth i ni edrych ymlaen at ddyfodol mwy disglair, cefnogwch fusnesau lleol wrth iddyn nhw ein cefnogi ni i gadw’n ddiogel drwy roi mesurau ar waith yn unol â rheoliadau’r Llywodraeth.”

Bydd Swyddogion Trwyddedu a Gorfodi yn gweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru i fonitro’r ailagor a byddant ar gael i roi cyngor fel bo’r angen ac ymateb i unrhyw bryderon gan aelodau o’r cyhoedd.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF