week to go

Mae cyfreithiau newydd wedi cael eu cyflwyno i wneud mwy o leoedd yng Nghymru yn ddi-fwg.

Yn Wrecsam, mae ysmygu wedi cael ei wahardd ar diroedd ysgolion a meysydd chwarae ers peth amser, ond mae bellach yn erbyn y gyfraith yng Nghymru ac mae dirwy drom ynghlwm wrth y drosedd.

Mae’r cyfreithiau wedi cael eu cyflwyno ledled Cymru, gan ychwanegu at y gwaharddiad ar ysmygu a gyflwynwyd yn 2007 a bydd yn amddiffyn mwy o bobl rhag niweidiau mwg ail law ac yn helpu’r rheiny sy’n ceisio rhoi’r gorau iddi.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Bydd hyn yn golygu bod tiroedd ysgol a meysydd chwarae cyhoeddus, yn ogystal ag ardaloedd awyr agored mewn lleoliadau gofal dydd a gwarchod plant a thiroedd ysbytai, yn ddi-fwg.

Gallai unrhyw un sy’n cael ei ganfod yn torri’r gyfraith wynebu dirwy o £100.

Cymru yw’r rhan gyntaf o’r DU i wneud ysmygu yn anghyfreithlon yn yr ardaloedd hyn a thrwy wneud hyn bydd ysmygu yn cael ei weld fel rhywbeth llai normal ac yn lleihau’r siawns o blant a phobl ifanc yn dechrau ysmygu yn y lle cyntaf – gan achub bywydau yn y pen draw.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae Cyngor Wrecsam yn falch o groesawu’r gyfraith newydd hon gan Lywodraeth Cymru, sy’n atgyfnerthu llawer o’r gwaith caled yr ydym wedi bod yn ei wneud dros y blynyddoedd diwethaf i sicrhau amgylcheddau mwy iach yn nifer o’n mannau cyhoeddus. Gwyddom pa niwed y gall ysmygu ei wneud i iechyd, felly edrychaf ymlaen at gael cefnogaeth y rheiny sy’n ymweld â’n meysydd chwarae a’r staff, rhieni, gwarcheidwaid ac ymwelwyr sy’n defnyddio ein hysgolion a’n lleoliadau gofal plant i sicrhau ein bod i gyd yn chwarae ein rhan i greu dyfodol mwy iach.”

Mae nifer o ysmygwyr eisoes wedi cael eu hysgogi i roi’r gorau i ysmygu oherwydd pandemig COVID-19 a’r gobaith yw y bydd y ddeddfwriaeth newydd hon yn annog hyd yn oed mwy i wneud hynny. Rhoi’r gorau i ysmygu gyda chefnogaeth yw’r ffordd orau o roi’r gorau iddi am byth.

Dywed Prif Weithredwr ASH Cymru, sefydliad sy’n ymgyrchu i gyflawni Cymru di-fwg, Suzanne Cass: “Mae’r rheiny sy’n cychwyn ysmygu cyn bod yn 16 oed ddwy waith mor debygol o barhau i ysmygu o’i gymharu â’r rheiny sy’n cychwyn ysmygu yn ddiweddarach, ac maent yn fwy tebygol o fod yn ysmygwyr trymach.

“Gwyddom o arolwg YouGov diweddaraf ASH Cymru bod 81% o ysmygwyr sy’n oedolion yng Nghymru wedi cael eu sigarét gyntaf pan oeddent yn 18 oed neu’n iau. Mae’n hanfodol bwysig ein bod yn atal ein pobl ifanc heddiw rhag troi yn genhedlaeth o ysmygwyr yn y dyfodol.

“Gobeithiwn y bydd y ddeddfwriaeth hon yn paratoi’r ffordd ar gyfer gwneud mwy o ardaloedd cyhoeddus yng Nghymru yn rhai di-fwg.”

Gall y rheiny sy’n chwilio am help i roi’r gorau i ysmygu gael mynediad at wasanaeth cymorth am ddim y GIG Helpa Fi i Stopio ar 0800 085 2219 neu ewch i www.helpafiistopio.cymru am help a chymorth, gan gynnwys mynediad at feddyginiaeth am ddim i’ch helpu i roi’r gorau iddi.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU