Covid-19

Beth yw’r sefyllfa yn Wrecsam yr wythnos hon?

Rydym yn rhannu newyddion cadarnhaol gyda chi’r wythnos hon gan fod ein nifer o achosion Covid-19 yn parhau i ostwng. Ond nid ydym allan ohoni eto.

Y prif achos dros ledaeniad y clefyd yw trosglwyddiad rhwng aelwydydd, sy’n esbonio pam mae’r cyfyngiad i beidio â chymysgu ag unrhyw aelwydydd eraill yn dal i fod mewn grym. Mae’n bwysig ac mae angen i bob un ohonom wneud hyn am beth amser eto.

Covid-19

Y newyddion diweddaraf am ysgolion

Dechreuodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen ddychwelyd i’r ystafell ddosbarth heddiw (26.02.21) ac os bydd nifer yr achosion Covid yn parhau i ostwng, dylai disgyblion eraill ddychwelyd ar Fawrth 15 a byddwn yn gadael i chi wybod beth yw’r cynlluniau.

Cofiwch:

 • Os ydych yn rhiant neu’n ofalwr i ddisgybl yn y Cyfnod Sylfaen, rhaid i chi wisgo mwgwd pan fyddwch yn danfon a chasglu eich plant.
 • Ni ddylech aros i sgwrsio nac aros o gwmpas tir yr ysgol na’r giatiau a dylech bob amser gadw 2m o bellter rhyngoch chi ac unrhyw un sydd ddim yn eich swigen aelwyd.
 • Mae swigod ysgol ar gyfer ysgolion yn unig, ni ddylai plant fod yn cymysgu’r tu allan i’r ysgol.
 • Ni ddylech anfon eich plentyn i’r ysgol os nad yw’n teimlo’n dda.
 • Dylech barhau i weithio gartref pan fydd y plant yn dychwelyd i’r ysgol.

Y newyddion diweddaraf am y rhaglen frechu

Mae’r rhaglen frechu’n dal i gael ei rhoi ar waith yn Wrecsam ac mae’r cynnydd yn wych. Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd ddydd Mercher mai’r nod yw brechu pob oedolyn cymwys erbyn 31 Gorffennaf.

Ar hyn o bryd mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn gwahodd pawb sy’n 65 oed a throsodd (grŵp blaenoriaeth 5), yna oedolion rhwng 16 a 65 oed o’r grwpiau sydd mewn perygl (grŵp blaenoriaeth 6). Gwahoddir pobl i ganolfannau brechu a meddygfeydd meddygon teulu i gael eu brechiad, yn ôl trefn y grwpiau blaenoriaeth a bennir gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu.

Apwyntiadau brechu – gair i gall

Mae nifer o bobl yn gweithio’n galed i roi’r rhaglen ar waith yn Wrecsam. Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud i’w helpu.

 • Peidiwch â ffonio’r GIG neu eich meddyg teulu i ofyn am apwyntiad brechu (oni bai bod rhywun wedi gofyn i chi wneud hynny). Pan ddaw eich tro, byddan nhw’n cysylltu â chi.
 • Nid yw llawer ohonom yn ateb ein ffôn i rifau dieithr. Er hyn, os ydych yn un o’r grwpiau sy’n cael eu brechu ar hyn o bryd, efallai bydd y GIG yn eich ffonio os daw apwyntiad ar gael ar fyr rybudd.
 • Os byddwch yn derbyn gwahoddiad am apwyntiad, ond nad ydych eisiau cael eich brechu, rhowch wybod i’r GIG fel y gellir cynnig yr apwyntiad i rywun arall.
 • Pan fyddwch yn mynd i’ch apwyntiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pellter cymdeithasol, peidiwch â chyrraedd yn gynnar a dewch â mwgwd gyda chi. Dylech hefyd ddod â dull adnabod gyda’ch llun arno.

Peidiwch â chael eich twyllo gan sgam brechu Covid-19

Efallai bydd rhai pobl yn ceisio eich twyllo gyda negeseuon e-bost neu alwadau ffug am frechiadau.

Cofiwch…ni fydd unrhyw un yn gofyn i chi ‘gofrestru’ neu dalu i gael eich brechu, ac ni ofynnir i chi roi eich manylion banc na’ch cyfrineiriau.

Pan ddaw eich tro, bydd y GIG neu eich meddyg teulu yn cysylltu â chi.

Byddwch yn wyliadwrus

Dylech ymddwyn fel pe baech chi – a phawb rydych yn cyfarfod â nhw – o bosibl wedi eich heintio â Covid-19.

Cadwch at y cyfyngiadau presennol yng Nghymru a:

 • Peidiwch â chymysgu gyda phobl o aelwydydd eraill – a gall hyd at bedwar person o ddwy aelwyd wahanol wneud ymarfer corff gyda’i gilydd y tu allan.
 • Dylech deithio at ddibenion hanfodol yn unig…megis gwaith, rhesymau iechyd neu ddyletswyddau gofal.
 • Wrth i’r tywydd wella mae’n bwysig ein bod i gyd yn gwneud ymarfer corff ond cofiwch gerdded a pheidio â gyrru i wneud ymarfer. Mae ein meysydd parcio mewn parciau gwledig yn dal i fod ar gau i ymwelwyr.

Os oes gennych symptomau…

Os bydd gennych symptomau coronafeirws, gwnewch yn siŵr eich bod yn hunan-ynysu ac yn cael prawf.

Gallai fod y peth pwysicaf i chi ei wneud erioed.

Darllenwch fwy ar wefan Llywodraeth Cymru.

Ffynonellau gwybodaeth defnyddio

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU