Electric Charging Points

Rydym yn parhau i roi Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan (PGCT) ar waith ar draws y fwrdeistref sirol ac rydym bellach wedi gosod gorsaf wefru 100kw cyntaf Gogledd a Chanolbarth Cymru yn y Waun.

Gall y gwefrwr cyflym iawn wefru car hyd at 80% mewn tua 20-30 munud a bydd o fudd mawr i yrwyr cerbydau trydan a chefnogi’r economi leol gyda defnyddwyr yn stopio am gyfnod byr i ddefnyddio’r amwynderau lleol.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Rydym hefyd wedi gosod mwy yng nghanol y dref gan gynnwys pwynt gwefru 50kw sy’n gallu gwefru hyd at 80% mewn tua hanner awr i awr ynghyd â dau bwynt gwefru deuol ar gyfer arhosiad hirach a gwefru.

Mae’r rhain wrth ymyl Neuadd y Dref ac maent yn caniatáu i ddefnyddwyr wefru tra’n defnyddio’r siopau a chyfleusterau yng nghanol y dref.

Mae’r pwyntiau gwefru hyn yn ychwanegiad i’n rhwydwaith o ddeg pwynt gwefru hygyrch i’r cyhoedd, a leolir ar draws y Fwrdeistref Sirol, o ganol y dref, parciau’r sir i leoliadau gwledig fel Glyn Ceiriog.

Bydd Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan yn ein helpu i gyrraedd allyriadau di-garbon

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’r prosiectau hyn yn dangos ein hymrwymiad i deithio gwyrdd a hybu’r defnydd o gerbydau trydan ledled y Sir ac i ymwelwyr â’r ardal.

“Roeddem wedi datgan argyfwng hinsawdd yn 2019 gyda’r nod o gael allyriadau di-garbon erbyn 2030.  Mae’n agenda uchelgeisiol a bydd prosiectau fel gosod y pwyntiau gwefru hyn mewn mannau cyfleus yn ein helpu i gyrraedd ein hamcanion.”

Mae’r pwyntiau gwefru wedi cael defnydd da yn barod a defnyddiwyd pan gafodd cerbyd sbwriel trydan ei wefru fel rhan o dreial yn ddiweddar i weld pa mor dda fyddent ar rowndiau.

Electric Vehicle Charging

Meddai Arweinydd y Cyngor, y Cyng. Mark Pritchard: “Fel cyngor rydym bob amser yn edrych am ffyrdd y gallwn leihau faint o allyriadau a gynhyrchir o’n cerbydau, ein hadeiladau, unrhyw beth yr ydym yn ei brynu a sut y gallwn ddefnyddio ein tir orau.

“Mae newid hinsawdd yn real ac mae’n rhaid i ni gyd edrych ar sut y gallwn leihau effaith niweidiol allyriadau carbon. Mae gennym dîm bach ond ymroddedig iawn a hoffwn ddiolch iddyn nhw am eu gwaith i’n helpu i gyflawni ein hamcanion er mwy gwneud Wrecsam yn lle glanach a gwyrddach i fyw, ymweld a gweithio yno.”

Er mwyn symud yr agenda ymlaen ymhellach, bydd cyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol hefyd yn ystyried ein Cynllun Gweithredu Datgarboneiddio sy’n canolbwyntio ar bedwar prif faes:

  • Adeiladau
  • Cludiant a Symudedd
  • Defnydd Tir
  • Caffael (y ffordd yr ydym yn cael gafael ar ein nwyddau a’n gwasanaethau)

Mae’r Cynllun wedi’i lunio yn dilyn ymarfer ymgynghori cyhoeddus a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2020 a digwyddiadau ar-lein ym mis Chwefror 2021.

Gallwch ddarllen mwy am hyn yma:

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF