Wrth i ni ddechrau mwynhau arwyddion cyntaf yr haf, mae’n hawdd anghofio’r oerfel, yr eira a’r rhew sydd newydd fod, a hyd yn oed yn haws anghofio faint yn union a gostiodd hi i wneud yn siŵr bod y ffyrdd yn aros ar agor er mwyn i ni i gyd allu teithio i’r gwaith a chyrraedd adref.

Mae cost cadw’r ffyrdd yn glir i’r awdurdodau lleol wedi bod yn destun erthygl ddiweddar gan y BBC, ond wnaethon nhw ddim sôn am y gost i Wrecsam – roeddem ni’n meddwl yr hoffech chi wybod faint yn union oedd y swm hwnnw.

” Mae hynny’n bron i £1 miliwn”

Bu i ni gychwyn cyfnod y gaeaf gyda chyllideb o £587,000 a gafodd ei wario’n gyfan gwbl, oedd yn golygu y bu’n rhaid i ni ddefnyddio’r gronfa wrth gefn arbennig ar gyfer yr amgylchedd o £300,000 wrth i’r tywydd barhau i fod yn oer a rhewllyd. Ar ddiwedd cyfnod y gaeaf, a barodd o ddiwedd Hydref tan fis Mawrth eleni, pan gipiodd y ‘Beast from the East’ y tudalennau blaen gan ein gorfodi ni i lapio’n gynnes, roeddem wedi gwario £62,000 yn fwy, a ddaeth o’n cronfeydd wrth gefn cyffredinol. Mae hynny’n bron i £1 miliwn, ond does yna ddim dewis arall ond gwario fel hyn pan fo’r tywydd yn mynnu hynny.

DWEUD EICH DWEUD AM DDYFODOL TAI YN WRECSAM.

Roedd hi’n aeaf gwirioneddol oer, gyda dros 10,000 tunnell o raean yn cael ei ledaenu er mwyn trin y rhwydwaith ffyrdd ymlaen llaw, a dal i’w drin er mwyn cadw’r ffyrdd ar agor ac yn ddiogel i’w defnyddio. Roedd hyn wedi bod yn digwydd ers cyn y Nadolig, sy’n anarferol iawn gan nad ydym yn gorfod graeanu fawr ddim cyn y Nadolig fel arfer.

Fyddwn ni ddim yn llaesu dwylo dros yr haf chwaith. Byddwn yn cynnal a chadw ein fflyd o lorïau graeanu er mwyn iddyn nhw fod yn barod pan fydd eu hangen nhw’r tymor nesaf. Byddwn yn cadw lefel o 10,000 o dunelli o raean a bydd unrhyw yrwyr newydd yn cael eu hyfforddi er mwyn bod yn barod i weithio cyn gynted ag y bydd yr haf drosodd, fydd ddim am rai misoedd eto gobeithio!

“Gwasanaeth Safon Uchel”

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Roedd hi wir yn aeaf hir, oer a rhewllyd iawn ac fel pawb arall, rydw i’n falch o weld ei gefn. Rydym wedi cynnal cyllideb gynnal a chadw’r gaeaf gyson hyd yn oed drwy’r cyfnod hwn o galedi ariannol, gan ei bod yn hanfodol i ni gadw’r ffyrdd yn glir, ac yn bwysicach fyth, yn ddiogel i’w defnyddio. Wyddon ni byth beth i’w ddisgwyl dros y gaeaf, ond rydw i’n falch iawn bod y gwasanaeth rydym ni’n parhau i’w gynnig yn dal i fod o ansawdd uchel ac nad yw’r cyfnod hwn o heriau ariannol enbyd wedi cael gormod o effaith arno.”

Cofio hwn?

Dwedwch sut y medrwn ni ateb i’r heriau tai dros y pum mlynedd nesaf.

DW I EISIAU CYNNIG FY MARN AR DAI