Mae cyfleusterau eglwys leol wedi cael eu huwchraddio am ddim gan gontractwyr y cyngor.

Mae cwmni GM Jones wedi gosod ystafell ymolchi newydd a gwneud gwaith i wella’r gegin yn Eglwys Marchwiail yn ddiweddar.

Gosodwyd ystafell ymolchi newydd a gwnaethpwyd gwaith i wella’r gegin yn Eglwys Marchwiail.

Gwnaethwyd y gwaith fel rhodd gan GM Jones, contractwr sydd wedi bod yn gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd yng nghartrefi’r Cyngor yn ardal Marchwiail yn ddiweddar.

Mae’r gwelliannau’n rhan o raglen foderneiddio Cyngor Wrecsam i sicrhau bod pob cartref yn y Fwrdeistref Sirol yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Llywodraeth Cymru erbyn 2020.
Mae gofyn i gontractwyr sy’n gwneud gwaith i wella tai’r Cyngor gyfrannu’n ôl at yr economi leol drwy gynlluniau Budd Cymunedol.

Gall hyn gynnwys derbyn Prentisiaid Modern, cyflogi gweithwyr lleol ac adnewyddu cyfleusterau cymunedol.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Esbonia Heather Row, Warden Eglwys, sut mae hyn wedi helpu: “Hoffwn ddiolch i GM Jones a Chyngor Wrecsam am wneud y gwaith hwn. Rydym i gyd yn falch iawn o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud.

“Mae’r ardal toiledau newydd wedi cael ei hadnewyddu ac mae’r festri wedi cael lifft wyneb. Mae i gyd yn edrych yn hyfryd a bydd yn fudd mawr i’r defnydd yr Eglwys a’r llu o ddigwyddiadau cymunedol poblogaidd a gynhelir yma, yn enwedig y boreau coffi bob pythefnos rheolaidd sydd gennym ar fore dydd Mawrth, ac y digwyddiadau codi arian.

“Hoffwn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â ni i siarad ag aelodau neu edrychwch ar ein hysbysfwrdd am fanylion”

Mae GM Jones Cyf wedi gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Wrecsam ers 2013. Ers hynny maent wedi gosod dros 600 o geginau a / neu ystafelloedd ymolchi mewn cartrefi sy’n eiddo i’r cyngor.

Maent hefyd yn gwneud gwaith arall fel tynnu asbestos ac ail-ffrio. Mae ganddynt swyddfa lloeren yn Llay lle maent yn cyflogi nifer o staff a phrentisiaid modern yn lleolDywedodd Cynghorydd Lleol Marchwiail, y Cynghorydd John Pritchard: “Rydw i’n hapus dros ben fod y rhaglenni ceginau ac ystafelloedd ymolchi bellach wedi’u cwblhau ym Marchwiail ac mae’n braf gweld fod ein heglwys leol wedi medru elwa o’r buddsoddiad a wnaethpwyd yn y gwaith.

Mae GM Jones wedi gwneud gwaith da iawn yn ailwampio’r ystafell ymolchi a’r gegin ac rwy’n siŵr y bydd pawb sy’n dod yma yn falch iawn.”

Mae’r Cyngor yn buddsoddi swm anhygoel o £56.4m yn y rhaglen moderneiddio tai yn 2017/18.

Mae hyn yn cynnwys grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr o £7.5m – a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru i’n helpu i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.

Mae’r buddsoddiad wedi arwain at nifer o gynlluniau mantais gymunedol llwyddiannus. Mae contractwyr y cyngor wedi cymryd dros 60 o brentisiaid ac mae dros 70 o staff wedi cael gwaith llawn amser neu ran-amser ac mae dros £63,000 wedi ei roi fel arian parod neu mewn nwyddau i sefydliadau neu brosiectau yng Nghymru.

Meddai’r Aelod Arweiniol Tai, y Cynghorydd David Griffiths: “Dyma’r drydedd flwyddyn yn olynol i ni dorri’r record am fuddsoddi mewn gwella ein stoc tai cymdeithasol.

“Rydym yn moderneiddio cartrefi tenantiaid ar draws y fwrdeistref sirol ac mae’n hanfodol bod cymaint o’r buddsoddiad hwn â phosibl yn dod yn ôl i’n heconomi leol a’n cymunedau.

“Rwy’n hynod falch fod cyfleusterau a busnesau lleol yn elwa o’r buddsoddiad hwn, yn arbennig y mudiadau gwirfoddol sy’n aml yn dibynnu ar roddion i gadw eu gwasanaethau i fynd. Mae hefyd yn braf gweld prentisiaid modern a staff lleol yn cael eu cymryd ymlaen gan gontractwyr.”

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith gwella tai sy’n cael ei wneud i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru, ewch i wefan y cyngor.

Gallwch gael newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam gyda Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI