Don’t judge an audiobook by its cover

Rydym wedi sôn wrthych chi sawl gwaith erbyn hyn fod gwasanaeth Borrowbox Llyfrgelloedd Wrecsam yn caniatáu i chi gael mynediad rhwydd at gannoedd o e-lyfrau sain.. ond a ydych chi wedi rhoi cynnig arni eto?

Wel, rydym yn parhau i argymell y gwasanaeth yn fawr, gall y llyfrau sain hyn fod yn gydymaith gwych i chi wrth i chi geisio mynd ati i gwblhau tasgau diflas, yn enwedig gan ein bod ni bellach yn treulio rhagor o amser yn ein cartrefi.

Gallwch gael mynediad at y gwasanaeth yn rhwydd

I ddechrau, bydd yn rhaid i chi fod yn aelod o Lyfrgell Wrecsam, ond os nad ydych chi eisoes wedi ymaelodi, gallwch wneud hynny yn rhwydd ar-lein.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw lawrlwytho’r ap Borrowbox ar eich ffôn neu lechen ddigidol – mae’r ddolen ar gyfer lawrlwytho’r ap ar gael ar dudalen gwasanaethau ar-lein Llyfrgelloedd Wrecsam.

Nodwch rif eich cerdyn llyfrgell a’ch PIN, ac i ffwrdd â chi!

Felly, yn ein hamser rhydd – a gan fod nifer o’r ffensys yn ein gerddi angen côt newydd o baent – ymhen ychydig o gliciau syml, roeddem yn barod i ddechrau gwrando.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Dewis eich llyfr

Heb os, y rhan anoddaf o’r broses oedd penderfynu pa lyfr sain i’w ddewis o blith y casgliad enfawr o lyfrau.

Gyda chategorïau fel Enillwyr Gwobrau, Dirgelwch a Chyffro, Hunangofiannau ac Ysgrifau, Hanes a Busnes, roedd yn anodd gwybod ble i ddechrau!

Rwyf wrth fy modd â hunangofiannau, felly penderfynom ddewis y categori hwn, ond roeddem hefyd yn awyddus i roi cynnig ar rywbeth newydd.

Wrth bori drwy’r llyfrau sain gwahanol, mae modd gweld clawr gwreiddiol y llyfrau, hyd y recordiad, disgrifiad cryno o’r cynnwys, roedd hyn yn ddefnyddiol iawn.

Dyna sut y gwnaethon ni benderfynu ar ‘Knowing the Score: My Family and Our Tennis Story’ gan Judy Murray yn y diwedd.

Mae’n deg dweud nad oeddem ni’n gwybod llawer am Judy i ddechrau, oni bai am y ffaith mai hi yw mam a chefnogwr mwyaf ffyddlon Andy Murray.

Fel nifer o bobl eraill, roedd dathliadau dros ben llestri Judy ar y teledu bob tro yr oedd Andy yn llwyddo yn y cwrt tennis wedi dechrau mynd ar ein nerfau, ond ychydig iawn yr oeddem yn ei wybod amdani fel arall.

Aethom ati felly, gyda meddwl agored, i ymrwymo i nifer fawr o oriau o wrando, a gwasgu’r botwm ‘chwarae’ heb wybod yn iawn beth i’w ddisgwyl, ond yn awyddus iawn i glywed ei hanes.

Hanes gwych

Judy ei hun oedd yn adrodd yr hanes, ac roedd yn wych gwrando arni hi’n adrodd ei hanes ei hun, yn arbennig yn ystod rhai o’r adegau mwyaf teimladwy, gallwn glywed yr emosiwn yn ei llais.

Fel hyfforddwr tennis, roedd Judy’n ei chael hi’n anodd derbyn y diffyg cyfleoedd oedd ar gael i’r chwaraewyr talentog ac ifanc yr oedd hi’n gweithio gyda nhw yn yr Alban, ac mae hi’n egluro sut y bu’n rhaid iddi fod yn greadigol er mwyn darparu’r cyfleoedd yr oedd hi wedi colli allan arnynt i’r chwaraewyr ifanc.

Arweiniodd gwaith rhagorol Judy at ei phenodiad fel hyfforddwr tennis cenedlaethol yr Alban ar ddau achlysur gwahanol, ac wrth iddi adrodd hanes ei chyfweliad cyntaf am y swydd, roeddem, fel gwrandawyr, yn wirioneddol obeithio y byddai hi’n cael ei phenodi – a choeliwch chi fi, roedd hi’n gwbl haeddiannol o’r swydd!

Roedd y sgiliau a ddatblygodd Judy yn ystod y blynyddoedd hynny yn sylfaen gwych iddi ar gyfer pan ddechreuodd ei meibion – Jamie ac Andy – lwyddo yn y maes yn ogystal. Defnyddiodd ei hangerdd a’i phrofiad i ymestyn cyllideb a oedd yn dynn iawn er mwyn cynnig y cyfleoedd yr oedd chwaraewyr tennis ifanc a thalentog mewn gwledydd eraill yn eu cael ar blât i’w meibion.

Mae yna ran ddiddorol iawn o’r llyfr sain sy’n egluro fod Andy a Jamie yn agos iawn o ran eu gallu fel chwaraewyr unigol ar un cyfnod, ond yn anffodus, aeth pethau o chwith pan anfonwyd Jamie i fyw yng Nghaergrawnt i gael ei hyfforddi gan hyfforddwyr cenedlaethol. Pan ddychwelodd Jamie yn gynnar o Gaergrawnt, roedd wedi colli rhywfaint o’i angerdd i lwyddo fel chwaraewr tennis unigol.

Golygodd profiad drwg Jamie fod Andy wedi gwrthod nifer o gyfleoedd tebyg, nes y daeth y cyfle cywir i’w ran, sef i fyw a hyfforddi yn Barcelona, lle roedd yn ffynnu … bu’n rhaid i Judy weithio’n galed iawn i ymestyn a rheoli ei harian yn ofalus yn ystod y cyfnod hwn, ond defnyddiodd ei sgiliau a’i gwybodaeth i sicrhau llwyddiant i’w mab.

Mae’r llyfr sain saith awr arbennig hwn yn llawn hanesion gwych, ond nid oes arnaf eisiau mynd i ormod o fanylder rhag ofn eich bod yn awyddus i ddarllen y llyfr eich hunan.

Mae’n deg dweud fod y llyfr sain hwn yn hollol wahanol i’r hyn yr oeddem wedi’i ddisgwyl. Mae gan Judy ei hanes rhyfeddol ei hun na fydden ni byth wedi’i ddychmygu wrth ei gwylio ar Wimbledon neu Strictly Come Dancing.

Felly fy nghyngor i chi yw; ‘peidiwch â barnu llyfr sain yn ôl ei glawr’!

Ymunwch nawr!

Cofiwch, bydd yn rhaid i chi fod yn aelod o Lyfrgell Wrecsam, ond os nad ydych chi eisoes wedi ymaelodi, gallwch wneud hynny yn rhwydd ar-lein.

Gallwch lawrlwytho’r ap Borrowbox ar eich ffôn neu lechen ddigidol – mae’r ddolen i lawrlwytho’r ap ar gael ar dudalen gwasanaethau ar-lein Llyfrgelloedd Wrecsam.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19