Mae tenantiaid y Cyngor wedi derbyn ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd fel rhan o’n prosiect sylweddol o waith i wella cartrefi.

Rhiwabon yw un o’r ardaloedd diweddaraf lle mae gwaith gwella wedi ei wneud i gartrefi dan berchnogaeth y cyngor. Mae’r gwaith yn cael ei gwblhau i sicrhau ein bod yn cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru Llywodraeth Cymru erbyn 2020.

Mae cynllun Tai Gwarchod St Michael’s yn Rhiwabon yn cynnwys 38 eiddo unigol.

Yn wahanol i gartrefi nyrsio, mae ein cynlluniau tai gwarchod yn cynnwys fflatiau hunangynhwysol, fflatiau un ystafell neu fyngalos gyda’u ceginau a’u hystafelloedd ymolchi eu hunain. Mae Warden a Chanolfan Larwm Cymunedol yn darparu gwasanaeth 24 awr os oes argyfwng. Maent wedi eu hanelu at bobl oedran ymddeol a fyddai’n hoffi cynnal eu hannibyniaeth ond a fyddai’n elwa o gael rhywun i’w alw mewn argyfwng.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Tom & Julie Kenmuir, Sheila Jones (tenantaid y cyngor), Y Cyng. Dana Davies (Aelod Lleol i Rhiwabon), Sheila Wildsmith (tenant y cyngor), James Jones (GM Jones), Kay James (GM Jones), Craig Daniels (GM Jones)

Rydyn ni’n falch iawn ein bod ni wedi dweud ie

Croesawodd Mr Tom Kenmuir ac Mrs Julie Kenmuir, sy’n byw yn St Michael’s, y gwaith gwella. Dywedodd Mrs Kenmuir: “Gall fod yn dipyn o waith cael cegin newydd wedi ei gosod, ond i fod yn deg roedd y gweithwyr yma yn wych. Cyfeillgar a chwrtais iawn. Y darn anoddaf yw wrth iddynt dynnu’r hen gegin allan, ond unwaith mae hynny wedi ei wneud a’ch bod yn dechrau gweld y gegin newydd yn dod at ei gilydd, mae pethau’n dechrau mynd yn llawer haws!

“Rydym yn falch iawn gyda’i edrychiad ac yn falch ein bod wedi cytuno i’r gwaith gael ei wneud. Roedd modd i ni ddewis o restr o liwiau a dyluniadau i’w gael fel roeddem yn dymuno ac mae’n fodern iawn ac o ansawdd da. Dylai hwn bara am flynyddoedd rŵan!”

Mrs Julie Kenmuir yn ei chegin newydd yng nghynllun tai gwarchod St Michael

Mae cartrefi yn cael eu gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol

Dim ond un rhan o’r prosiect moderneiddio enfawr rydym yn ei gynnal yw gosod ystafelloedd ymolchi a cheginau er mwyn sicrhau fod cartrefi tenantiaid yn cwrdd â Safon Ansawdd Tai Cymru.

Rydym hefyd yn cynnal gwaith gwella arall fel gwaith ail-weirio trydanol, systemau gwres canolog newydd, insiwleiddio waliau allanol, gwaith ail-osod toeau a gwelliannau i erddi ac ardaloedd allanol fel llwybrau a ffensys.

Dywedodd Aelod Lleol Rhiwabon, y Cyng Dana Davies: “Rwy’n falch iawn fod y rhaglen o waith gwella wedi cyrraedd Rhiwabon bellach a bod tenantiaid wedi gallu elwa o waith moderneiddio ar eu cartrefi.

“Gall gwaith ar y raddfa hon gyflwyno sawl her ond mae hi mor bwysig fod cartrefi yn cael eu gwneud yn addas ar gyfer y dyfodol a bydd yr adborth gan denantiaid fel y rhai hynny yn St Michael’s wedi bod yn gadarnhaol iawn felly mae hyn yn newyddion da iawn i dai cymdeithasol yn Wrecsam.”

Miloedd o dai eisoes wedi cael eu gwella

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard: “Rydym wedi buddsoddi symiau mwy nac erioed o’r blaen ar wella cartrefi dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan gynnwys £56.4m yn 2017/18 yn unig.

Mae hyn wedi ein caniatáu i ddod a miloedd o eiddo i safon uwch nac o’r blaen ac mae’n rhywbeth y dylem fod yn falch iawn ohono. Mae disgwyl i’r gwaith hwn barhau nes bod pob tenant yn gallu byw mewn cartrefi sy’n ddiogel, modern, cyfforddus a pharod ar gyfer y dyfodol.”

Mae’r cyllid ar gyfer y gwaith i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru yn cynnwys grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr gwerth £7.5m, sy’n cael ei ddyfarnu i awdurdodau lleol, yn flynyddol, i’w helpu i gwblhau’r gwaith gwella sydd angen i gyrraedd y safon.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwaith sy’n cael ei wneud i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru ewch i wefan y cyngor.

Os ydych chi’n credu y gallech chi neu rywun rydych yn ei adnabod elwa o fyw mewn tai gwarchod, edrychwch ar ein hadran ar lety ymddeol.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT