Some wellbeing tips for an unusual time

Yn sicr mae hi’n gyfnod anarferol i ni gyd, gyda chyngor y Iechyd Cyhoeddus Cymru i aros gartref ac ond i adael y tŷ am nifer cyfyngedig iawn o resymau.

Mae’n bwysig iawn ein bod yn dilyn y cyngor hwn, ond bydd rhai ohonom yn cael hyn yn anodd iawn felly mae’n bwysig ein bod yn gofalu am ein lles ein hunain dros yr wythnosau nesaf.

Mae Mind wedi llunio nifer o awgrymiadau gwych i bobl eu dilyn ac rydym am fynd trwy rhai ohonynt a all fod yn ddefnyddiol.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Gofalu am eich iechyd meddwl a lles

Bwyta’n dda ac yfed digon o ddŵr. Mae meddwl am eich diet yn bwysig iawn, yn enwedig os ydych yn debygol o fod yn llai actif na’r arfer. Sicrhewch eich bod yn yfed digon o ddŵr hefyd, sy’n bwysig i’ch iechyd meddwl a’ch iechyd corfforol.

Parhau i gymryd eich meddyginiaeth. Mae hyn yn bwysig iawn. Os ydych yn ynysu, ystyriwch ofyn i’ch fferyllfa ddanfon eich meddyginiaeth, neu ofyn i rywun arall ei gasglu i chi.

Golchi dwylo a gor-bryder. Gall rhai problemau iechyd meddwl achosi teimladau ac ymddygiad anodd sy’n ymwneud â golchi neu hylendid. Gall ymarferion anadlu eich helpu i ddygymod a theimlo mewn mwy o reolaeth.

Cadw mewn cysylltiad yn ddigidol. Meddyliwch am ffyrdd eraill i gadw mewn cysylltiad â phobl tra nad yw’n bosib cyfarfod rhywun yn gorfforol. Gwnewch gynlluniau i sgwrsio ar fideo gyda phobl neu grwpiau y byddech fel arfer yn eu gweld wyneb yn wyneb.

Penderfynwch ar eich trefn. Meddyliwch sut y byddwch yn treulio amser ar ben eich hun gartref. Er enghraifft, trefnwch weithgareddau i’w gwneud ar wahanol ddiwrnodau neu arferion rydych eisiau eu dechrau neu barhau gyda nhw.

Ceisiwch gadw yn actif. Cynnwys gweithgarwch corfforol yn eich trefn ddyddiol, os yw’n bosib. Mae glanhau eich cartref, dawnsio i gerddoriaeth, a mynd i fyny ac i lawr y grisiau yn rai o’r ffyrdd o wneud hyn.

Os ydych yn teimlo’n glawstroffobig neu’n gaeth. Agorwch y ffenestri i adael awyr iach i mewn. Neu beth am dreulio amser yn eistedd ar eich carreg drws, neu yn yr ardd os oes gennych un. Mae newid yr ystafelloedd rydych y treulio amser ynddynt hefyd o gymorth.

Mae’r rhain yn rhai o’r ffyrdd y gallwch ofalu am eich lles dros yr wythnosau nesaf. Am gyngor manylach, ewch i wefan Mind.

Arhoswch yn ddiogel ac yn iach 😊

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19