Mae newyddion da iawn i drigolion Rhiwabon, gan y cyhoeddwyd yn ddiweddar y bydd cyfres o adeiladau heb eu datblygu, sydd wedi’u lleoli yng nghanol y pentref, yn cael eu hadfywio.

Yn 2004, fe ddechreuodd datblygwr weithio ar dri thŷ wedi’u lleoli ar hen safle Garej Fictoria yn Rhiwabon, ger cornel y Stryd Fawr a Lôn Maes y Llan.

Ond ni chafodd y gwaith ei gwblhau, ac mae’r tai â gwaith ar ei hanner, yn wag hyd heddiw.

Yn y cyfamser, cynhaliwyd gwaith gan Gyngor Wrecsam i ddiogelu’r safle, ond oherwydd cymhlethdodau’n ymwneud â pherchnogaeth a datblygu, nid oedd yn bosibl dymchwel yr adeiladau nac ychwaith eu hailddatblygu’n gyfan gwbl.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Ond diolch i holl waith caled Cyngor Wrecsam, Cyfreithwyr Llys y Goron, Cyngor Cymunedol Rhiwabon a Thai Wales & West, fe fydd y safle rŵan yn cael ei ailddatblygu.

Prynwyd yr adeiladau gan Ystâd y Goron, ac yna fe’u gwerthwyd i Dai Wales & West.

Golyga hyn y bydd y gymdeithas dai yn gallu ailddatblygu’r safle er mwyn adeiladu tai cymdeithasol sydd wir eu hangen yn yr ardal.

“Newyddion da iawn”

Dywedodd y Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai Cyngor Wrecsam: “Braf iawn yw clywed am y datblygiadau sydd ar y gweill ar gyfer yr adeiladau hyn.

“Hoffwn ddiolch i’r Adran Tai ac Economi a’r Cynghorydd Davies fel aelod lleol am eu holl waith caled – roedd eu hymdrechion i sicrhau canlyniad cadarnhaol yn angenrheidiol.

“Braf iawn yw gweld hefyd y bydd y safle yn cael ei ailddatblygu er mwyn adeiladu tai cymdeithasol, rwyf yn sicr y bydd galw amdanynt ac fe fydd hyn yn ailfywiogi canol tref Rhiwabon unwaith eto.”

Dywedodd y Cynghorydd Dana Davies, aelod lleol ar gyfer Rhiwabon a Chadeirydd Cyngor Cymunedol Rhiwabon: “Rwyf yn falch iawn o glywed y newyddion da am y safle hwn.

Mae trigolion Rhiwabon wedi gorfod wynebu’r safle hyll hwn am gyfnod hir iawn, ac rwyf i, a sawl un arall rwy’n siŵr, yn falch iawn o weld y bydd yr adeiladau hyn yn cael eu hailddatblygu ac fe wneir defnydd da ohonynt.

“Rwy’n hynod ddiolchgar am y gefnogaeth yr ydym wedi ei derbyn gan Dîm Partneriaeth Tai Cyngor Wrecsam, sydd wedi gweithio’n galed iawn tra’n ymdrin â’r mater hwn.

“Rwyf hefyd yn ddiolchgar ein bod wedi gallu gwneud defnydd o gyllid tai gwag Llywodraeth Cymru a oedd wedyn yn galluogi’r Cyngor i fynd ar drywydd datrysiad cyfreithiol llwyddiannus.”

Dywedodd Anne Hinchey, Prif Weithredwr Tai Wales & West: “Rydym yn falch iawn o dderbyn y cyfle i drawsnewid y safle hwn i res ddeniadol o dai dwy lofft, er mwyn ceisio diwallu’r angen am fwy o dai fforddiadwy yn Wrecsam.”

I gael mwy o wybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer Tai Fforddiadwy, cysylltwch ag Adran Dai’r Cyngor ar 01978 298 993.

Mae Cyngor Wrecsam yn cynnig cymhellion i gefnogi perchnogion tai sy’n wag am gyfnod hir, gan gynnwys benthyciadau di-log, cymorth â threfnu contractwyr, a chymorth â gosod a rheoli eiddo. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 019783 315 587 neu e-bostiwch emptyhomes@wrexham.gov.uk.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI