Could you apply to the UK Community Renewal Fund?

Mae sefydliadau sy’n cefnogi sgiliau, busnesau, cymunedau a chyflogaeth yn Wrecsam yn cael eu hannog i edrych ar Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.

Mae’r gronfa newydd wedi ei sefydlu fel ffynhonnell amgen o arian i gymunedau lleol, gan y bydd Cyllid Strwythurol yr UE yn dod i ben yn 2023.

Bydd y pot yn darparu £220 miliwn o fuddsoddiad ar draws y DU ac mae’n cael ei weld fel prosiect peilot i baratoi ardaloedd ar gyfer lansiad Cronfa Ffyniant a Rennir y DU y flwyddyn nesaf.

Mae cyllid yn cael ei ddyrannu drwy broses ceisiadau ac mae wedi’i gapio ar £3 miliwn fesul lle.

Mae Cyngor Wrecsam rŵan yn cyhoeddi galwad am geisiadau gan sefydliadau a gwasanaethau’r cyngor sydd am ddarparu gweithgareddau o fewn y sir.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Cymhwysedd

Rhaid i brosiectau fod yn unol â phrosbectws y Gronfa Adfer, rhaid iddynt ddod i ben ym mis Mawrth 2022, a rhaid iddynt fod yn gydnaws ag o leiaf un o’r blaenoriaethau buddsoddi canlynol:

  • Buddsoddi mewn sgiliau.
  • Buddsoddiad ar gyfer busnesau lleol.
  • Buddsoddiad mewn cymunedau a lleoedd.
  • Cefnogi pobl i waith.

Mae Llywodraeth y DU yn disgwyl cefnogi amrywiaeth o brosiectau fydd yn amrywio o ran maint, ond caiff ymgeiswyr eu hannog i fanteisio i’r eithaf a chael y mwyaf o effaith posib, drwy brosiectau mwy o faint (£500,000+).

Mae’r cyngor wedi ei ddynodi fel Awdurdod Arweiniol gan Lywodraeth y DU a bydd yn gyfrifol am dderbyn ceisiadau a dewis y rheiny a fydd yn cael eu hanfon ymlaen er mwyn i Lywodraeth y DU eu hystyried.

Bydd y cyngor hefyd yn talu grantiau i’r prosiectau llwyddiannus ac yn rheoli eu perfformiad.

Cyfleoedd allweddol i Wrecsam

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam: “Mae’r 12 mis diwethaf wedi bod yn arbennig o anodd, ac mae hyn yn gyfle allweddol i ymgeisio am gyllid gan Lywodraeth y DU.

“Os yw eich sefydliad yn ystyried darparu gweithgareddau a fydd o fudd i Wrecsam, edrychwch yn ofalus ar Gronfa Adfywio Cymunedol y DU. Ac os ydych chi’n meddwl fod eich cynigion yn bodloni’r meini prawf, gwnewch gais os gwelwch yn dda.

“Gallai’r fenter hon wneud gwir wahaniaeth i Wrecsam, a rhaid i ni fanteisio yn llawn ar y cyfle hwn.”

Ymgeisiwch rŵan

Bydd y broses ymgeisio yn fyw o ddydd Llun 10 Mai hyd at hanner dydd, ddydd Gwener 28 Mai.

Bydd y cyngor wedyn yn tynnu rhestr fer o brosiectau ac yn cyflawni’r diwydrwydd dyladwy cyn bod y rhestr derfynol o gynigion yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth y DU erbyn 18 Mehefin 2021.

I wneud cais a dysgu mwy am y prosiect, edrychwch ar wefan y cyngor.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF