Mae banc bwyd Wrecsam yn paratoi at gyfnod prysur dros y Nadolig ac fe aethom ni draw i’w prif warws yn Rhosddu i weld sut maen nhw’n gwneud hynny.

O gyfraniadau’n cyrraedd, sydd i gyd angen eu pwyso, eu dyddio a’u sortio, hyd at ddosbarthu pan mae taleb wedi’i rhoi, mae’r logisteg yn gyflawniad y byddai unrhyw sefydliad, gwirfoddol neu breifat, yn falch ohono.

Mae dros 100 o wirfoddolwyr ymroddgar gan y banc bwyd sy’n gwneud yn siŵr ei fod yn gweithredu heb drafferthion ac nid oes unrhyw un yn llwgu unwaith mae eu hangen wedi’i nodi. Mae’r sefydliad yn edrych ar gael cyllid i gyflogi rheolwr prosiect a rheolwr warws i ddatblygu’r sefydliad ymhellach a sicrhau ei fod yn parhau i weithredu fel y mae rŵan.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI’N MEDDWL Y DYLEM NI ARBED £13M. LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Mae’r cyfraniadau’n dod gan unigolion, busnesau ac mae’r rhai mwyaf yn dod gan Tesco, Sainsbury’s, Eglwysi, Clybiau Rotari a Choleg Cambria.

Dywedodd Cambell Edmonson, Cadeirydd Ymddiriedolwyr y Banc Bwyd: “Mae pobl yn Wrecsam yn hael iawn ac wastad yn ateb ein hapêl am gyfraniadau. Gan fod y ’Dolig ar ei ffordd, fe fydd gofyn i ni helpu teuluoedd ar draws Wrecsam ac ni allwn ni wneud hynny heb eu cefnogaeth nhw.”

Fe helpodd y banc bwyd tua 3,500 o unigolion yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Roedd 1,500 o’r rheini’n blant.  Ar draws Prydain, mae cynnydd o 10–12% wedi bod yn nifer y rhai sy’n defnyddio banciau bwyd.

Nid teuluoedd yn unig sydd angen help. Mae llawer o bobl sengl a chyplau mewn angen ar brydiau – nifer ohonynt mewn gwaith â chyflog isel.

“Pam mae pobl yn defnyddio banc bwyd?”

Mae’r banc bwyd yn helpu’r rheini sydd mewn “argyfwng”.  Nid yw yno i helpu pobl ddigartref, sydd fel arfer yn gallu cael help gan asiantaethau arbenigol eraill. Ei bwrpas yw helpu unigolion, cyplau a theuluoedd sydd angen parsel bwyd dros dri diwrnod tan mae eu cyflog neu fudd-daliad yn cyrraedd.

“A ydyn nhw’n rhoi parsel bwyd i unrhyw un?”

Ni all neb gerdded i mewn a gofyn am fwyd.  Mae’n rhaid iddyn nhw dderbyn taleb gan weithiwr proffesiynol, fel gweithiwr cymdeithasol, a bod wedi’u nodi fel rhai sydd mewn argyfwng. Mae’r daleb honno’n caniatáu iddynt gael parsel bwyd, ond mae hefyd yn eu galluogi i gael llawer o gyngor defnyddiol a chysylltiadau a fydd yn eu helpu i ddod allan o’u hargyfwng a rhoi’r gorau i ddefnyddio’r banc bwyd.

Daeth dau o’n haelodau arweiniol ar yr ymweliad hefyd, sef y Cyng. Paul Rogers, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi a’r Cyng. Joan Lowe, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Dywedodd Paul ei fod yn “falch iawn o allu ymweld â’r banc bwyd i weld efo’m llygaid fy hun y gwaith caled mae’r gwirfoddolwyr gweithgar yma’n ei wneud i sicrhau bod gan deuluoedd yn Wrecsam rywle y gallant ddibynnu arno mewn cyfnod anodd. Fe fyddaf i’n cefnogi’r elusen haeddiannol hon ac rydw i’n annog pobl Wrecsam i gyfrannu’n hael wrth i fisoedd y gaeaf nesáu, gan gynnwys y Nadolig, a fydd yn peri gofid i lawer o bobl oherwydd eu sefyllfa ariannol.”

Eglurodd Joan bod “mynd i’r banc bwyd yn agoriad llygad.  Mae’n amlwg bod yr elusen yn gweithredu’n dda ac yn drefnus ac mae’n hynod bwysig i lawer o unigolion a theuluoedd yn Wrecsam.  Mae’n rhaid i ni gofio, yn ogystal â chyfraniadau o fwyd, maen nhw angen arian ar gyfer rhent, cyfleustodau ac yswiriant i weithredu hefyd, ac rydw i’n gofyn i’r rhai sy’n gallu fforddio cyfrannu’n ariannol i’r elusen ystyried gwneud hynny.”

Gallwch gyfrannu bwyd sy’n cadw ac sydd o fewn y dyddiad.  Mae posib’ cyfrannu mewn canolfannau banciau bwyd o amgylch Wrecsam ac hefyd mewn archfarchnadoedd lleol.

I gael gwybod mwy am fanc bwyd Wrecsam a sut y gallwch chi helpu ar wahân i roi cyfraniadau, cymerwch gipolwg ar eu gwefan nhw yma.

Llenwch ein holiadur rŵan, a sicrhewch eich bod chi’n dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i’r gyllideb.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU