Outdoor Hospitality

Gall yfed gormod o alcohol droi noson dda yn un wael. Gallech fynd adre’n fuan. Mynd i drafferth. Neu gael eich brifo.

Felly heddiw caiff ymgyrch 2017 #YfedLlaiMwynhauMwy ei lansio’n swyddogol.

Mae pobl ifanc yn cael eu hannog i yfed llai gartref cyn mynd allan, yn ogystal ag yfed llai pan fyddant yn y bariau, tafarndai a chlybiau.

Mae llawer o bobl yn mwynhau mynd allan a chael ychydig o ddiodydd, ond os na allwch chi benderfynu pryd i droi am adref, mae ychydig o ddiodydd yn troi’n ormod o ddiodydd, rydych chi’n gwneud penderfyniadau gwael ac rydych chi’n fwy tebygol o ymddwyn yn ddrwg neu gael eich anafu.

Mae lle i gredu bod lefelau o yfed alcohol yn y grŵp oedran 18 i 30 yn cyfrannu at lawer o niwed sy’n gysylltiedig ag alcohol yn yr ardal.

Fe allai hyn amrywio o ddifrodi eiddo neu yfed a gyrru, i ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymosodiadau rhywiol a threisgar. I nifer ohonom, gall mynd allan am ddiod fod yn rhan o ddathliadau’r Nadolig. Ond mae meddwi yn golygu eich bod yn llawer mwy tebygol o anafu eich hun…neu bobl eraill.

Beth sy’n gwneud noson allan dda?

Rydym eisiau pobl i’n helpu ni gydag astudiaeth ymchwil a fydd yn edrych ar ymddygiadau o ganlyniad i yfed alcohol a’r niwed cysylltiedig mewn ardaloedd bywyd nos.

Peidiwch â phoeni – mae’r holiadur yn gwbl gyfrinachol a dienw; does dim rhaid i neb roi eu manylion personol. Mae’n rhoi help i ni gael gwell dealltwriaeth o’r broblem a beth y gallwn ni ei wneud i fynd i’r afael ag o.

LLENWCH YR HOLIADUR RŴAN.

Dywedodd Prif Arolygydd Wrecsam Dave Jolly: “Dydi ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy ddim wedi’i anelu at y bobl sydd yn yfed yn gyfrifol – mae yno i helpu i ddod o hyd i’r lleiafrif sydd wedi yfed gormod o alcohol ac a allai fod yn fod yn berygl i’w hunain neu i bobl eraill.

“Mae’n rhaid i bobl ofyn i’w hunain a ydynt eisiau i’w noson ddod i ben yn fuan am nad ydynt yn cael mynd mewn i far am eu bod wedi yfed gormod o alcohol yn rhy fuan.

“Yfwch yn gall a mwynhewch eich noson allan gyda’ch ffrindiau. Fel arall, fe allech ddifetha eu noson nhw hefyd os oes rhaid iddynt fynd a chi adre’n fuan.”

Arbedwch arian drwy wybod y ddeddf

Mae’r fenter hefyd yn anelu i godi ymwybyddiaeth o’r Ddeddf Trwyddedu 2003, sydd yn nodi ei bod yn anghyfreithlon i:

– Brynu alcohol i rywun sydd yn amlwg yn feddw
– I staff bar serfio rhywun sydd yn amlwg yn feddw.

Mae modd cael dirwy o hyd at £1000 am y ddwy drosedd ac mae’r eiddo trwyddedig sydd yn serfio pobl sydd yn amlwg yn feddw mewn perygl o golli eu trwydded. Serch hynny, mae ymchwil yn dangos mai dim ond hanner y bobl sy’n ymwybodol o’r gyfraith.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol dros Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Chymuned yng Nghyngor Wrecsam: “Mae’n ymwneud â lleihau’r straen ar wasanaethau cyhoeddus megis yr heddlu, staff ambiwlans ac ysbytai mewn cyfnod pan maent eisoes dan bwysau eithriadol.
“Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol oherwydd alcohol yn arwain at economi’r nos wael ac awyrgylch drwg mewn tafarndai. Mae unrhyw beth y gallwn ni a’n partneriaid ei wneud i edrych ar yr achosion ac i annog pobl i roi’r gorau cyn iddo fod yn broblem yn help mawr”.

Gall meddwdod gael goblygiadau uniongyrchol ar iechyd megis gwenwyn alcohol, a gall gyfrannu at drais rhywiol, damweiniau a throseddau treisgar. Mae’n rhoi pwysau ar y gwasanaeth iechyd, yr heddlu a gwasanaethau cyhoeddus eraill.

Meddai Teresa Owen, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Gall alcohol gael ei fwynhau’n ddiogel ac yn gyfrifol gyda ffrindiau a theulu’r cyfnod hwn. Dengys ymchwil nad yw mwyafrif o oedolion yn ymwybodol y gallant fod yn yfed dros y terfynau a argymhellir o 14 uned yr wythnos. Rydyn ni am i bobl wybod eu cyfyngiadau, meddwl mewn unedau a dod o hyd i ffyrdd o leihau eu heintiau wrth gael hwyl. Mae ein prif awgrymiadau’n cynnwys cyfnewid diodydd cryfder llawn i ddiodydd cryfder llai neu ddiodydd heb alcohol, archebu gwydrau llai a chael ddim alcohol am o leiaf 2 ddiwrnod yr wythnos.

Mae Cyngor Wrecsam wedi ymuno â Heddlu Gogledd Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Cynllunio Ardal, Prifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria i gyflwyno ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy

Llenwch ein holiadur rŵan.

Rhagor o wybodaeth

Gall unrhyw un sydd eisiau rhagor o wybodaeth am y niwed posibl y mae yfed yn ei achosi fynd i’r gwefannau hyn:

http://www.nhs.uk/Livewell/alcohol/Pages/Alcoholhome.aspx
https://www.drinkaware.co.uk/

Gall unrhyw un sy’n bryderus am faint maent yn ei yfed gysylltu â DAN 24/7, Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru ar Rhadffôn 0808 808 2234 neu www.dan247.org.uk