Yn dilyn cyfarfod y Bwrdd Gweithredol fore heddiw, cyflwynwyd neges glir y dylid Cadw Wrecsam yn Wrecsam Ddi-sbwriel er mwyn ymdrin â’r nifer cynyddol o bryderon gan y trigolion ynghylch tipio anghyfreithlon a sbwriel.

Byddwn yn gweithio gyda grwpiau gwirfoddol a Caru Cymru ledled y fwrdeistref sirol, nid yn unig er mwyn casglu sbwriel, ond hefyd i ganfod y prif fannau lle mae pobl yn tipio’n anghyfreithlon yn rheolaidd, a chymryd camau gweithredu cadarnhaol.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’n amlwg wrth wrando ar y trigolion eu bod wedi cael llond bol ar weld pobl anghyfrifol yn taflu eu sbwriel a’u gwastraff cartref, a difetha’r amgylchedd i ni gyd.

“Mae’n amser i ni weithredu a byddwn nawr yn rhoi Rhybuddion Cosb Benodedig i unrhyw sydd ddim yn cael gwared â’u sbwriel mewn ffordd gyfrifol. Mae hyn yn cynnwys talu am wasanaeth “dyn mewn fan” nad oes ganddo Drwydded Cludydd Gwastraff ac unrhyw un sy’n cael ei ddal yn tipio’n anghyfreithlon neu’n taflu sbwriel yn unrhyw ran o’r fwrdeistref sirol.”

“Mae’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref i gyd ar agor a dylech fynd â’ch holl wastraff i un o’r rhain.”

Yn ogystal â bod yn hyll, a difetha’r pleser a gawn o’n trefi a’n hardaloedd gwledig, mae sbwriel – yn enwedig sbwriel plastig a thipio anghyfreithlon – yn effeithio ar ein hiechyd a’n lles ac mae’n bygwth bywyd gwyllt a chynefinoedd Cymru.

Mae hefyd yn golygu bod amser ac adnoddau’n cael eu defnyddio i gasglu a chael gwared â’r sbwriel.

Gwelwyd cynnydd sylweddol mewn tipio anghyfreithlon dros y 12 mis diwethaf. (e.e. yn ffigyrau Ebrill – Medi 2019 clywodd y ganolfan gyswllt am 491 achos, ond cafwyd 877 achos yn yr un cyfnod yn 2020).

Mae’r gwaith glanhau ar ôl achosion o dipio anghyfreithlon yn costio bron i £2 filiwn bob blwyddyn yng Nghymru. Gall prisiau tai fod yn is mewn mannau lle gwelir llawer o dipio anghyfreithlon gan fod yr ardal yn cael ei hystyried yn llai deniadol.

Byddwn yn rhannu mwy o newyddion â chi’n fuan ynghylch yr hyn rydyn ni’n ei wneud i fynd i’r afael â throseddwyr.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU