Pubs

Dyma restr wirio diogelwch defnyddiol ar gyfer tafarndai, bariau, bwytai a chaffis ar y mater pwysig o atal lledaeniad y Coronafeirws:

Cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr – dyma’r gyfraith yng Nghymru a rhaid i unrhyw un sy’n gyfrifol am ‘eiddo agored’ gymryd camau rhesymol i sicrhau y cedwir pellter o 2 fetr rhwng unrhyw berson yn yr adeilad, boed hynny’n gwsmeriaid neu staff (heblaw rhwng aelodau o’r un aelwyd, ‘swigen’ gymdeithasol/deuluol neu ofalwr a’r unigolyn sy’n cael ei ch/gynorthwyo gan y gofalwr). Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sy’n aros mewn ciw i ddod mewn i’r adeilad.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Dim yfed wrth sefyll – Ni ddylai cwsmeriaid fod yn sefyll ac yn yfed, mae hyn yn cynnwys mannau smygu, rhaid i gwsmeriaid fod yn eistedd wrth fyrddau er mwyn bwyta neu yfed.

Adloniant ni chaniateir unrhyw adloniant byw o unrhyw fath y tu mewn na thu allan e.e. bandiau byw, perfformwyr, comedi. Ni ddylid caniatáu dawnsio a dylid chwarae unrhyw gerddoriaeth wedi’i recordio ar lefel isel yn y cefndir. Mae lle i gredu fod canu yn cynyddu lledaenu gronynnau’r feirws yn yr aer ac os caiff cerddoriaeth wedi’i recordio ei chwarae yn rhy uchel, bydd hyn yn annog cwsmeriaid i orfod siarad yn uwch a symud yn nes at eu gilydd er mwyn gallu clywed eu gilydd, ac felly yn fwy tebygol o basio’r gronynnau yn yr aer.

Tracio ac Olrhain – mae’n ofyniad cyfreithiol bod busnesau yn cadw manylion cyswllt pob person yn yr adeilad, neu aelod arweiniol o grŵp aelwyd, a dylent gadw’r manylion yma am 21 diwrnod er mwyn eu rhoi i Swyddog Iechyd Cyhoeddus ar gais. Dylid atal mynediad i bobl sy’n gwrthod darparu’r manylion yma. Mae rhagor o fanylion ar gael yma:

https://llyw.cymru/cadw-cofnodion-ynghylch-staff-cwsmeriaid-ac-ymwelwyr-profi-olrhain-diogelu

Cyfyngu rhyngweithio wyneb i wyneb – gall hyn gynnwys newid cynllun yr eiddo, lleoliad dodrefn a mannau gweithio, rheoli defnydd mynedfeydd, coridorau a grisiau, rheoli’r defnydd o gyfleusterau sy’n cael eu rhannu megis toiledau a cheginau. Efallai y byddwch chi’n dymuno gosod rhwystrau neu sgriniau. Fe’ch cynghorir i ddefnyddio taliad digyffwrdd ble bo hynny ar gael.

Hylendid – Dylid gweithredu trefn lanhau reolaidd ac fe ddylech ystyried cyfarpar diogelu personol (PPE) i staff a dylai deunyddiau glanhau megis hylif diheintio dwylo fod ar gael i gwsmeriaid yn hawdd hefyd. Fe ddylech fod yn glanhau ardaloedd cyhoeddus yn fwy aml na chyn cyfyngiadau Covid-19, ac fe allech chi ystyried gofyn i aelod o staff fod yn gyfrifol am reoli’r broses lanhau. Dylai toiledau gael eu glanhau’n rheolaidd a dylid cyfyngu ar y niferoedd sy’n eu defnyddio ar unrhyw un adeg.

Prosesau cofnodi a darparu gwybodaeth – fe ddylech baratoi Asesiad Risg ar gyfer eich eiddo a bydd hyn yn eich helpu i adnabod unrhyw beryglon a chamau gweithredu sydd eu hangen. Dylech roi cymaint o wybodaeth â phosibl i’r cwsmer. Gall hyn fod trwy gyfrwng posteri, marciau ar y llawr a rhybuddion. Cofiwch fe all rhai cwsmeriaid fod yn nerfus ac ni fyddant yn gyfarwydd â’r rheolau newydd, felly gall rhoi aelod cyfeillgar o staff wrth y drws yn egluro’r broses a’u tywys at y bwrdd fod yn ffordd gadarnhaol o greu amgylchedd diogel a chyfforddus i gwsmeriaid. Mae templed o asesiad risg ar gael yn

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

Cyfryngau Cymdeithasol – gall platfformau Cyfryngau Cymdeithasol megis Facebook, Twitter ac Instagram fod yn declyn gwerthfawr i roi gwybodaeth i’ch cwsmeriaid hefyd. Efallai eich bod yn dymuno llwytho luniau neu fideos o’ch prosesau newydd. Gellir defnyddio cyfryngau cymdeithasol fel ffordd o dderbyn negeseuon neu reoli archebion. Os bydd cwsmeriaid yn gwybod beth i’w ddisgwyl cyn dod mewn i’ch eiddo, maent yn fwy tebygol o ddilyn y rheolau a’ch helpu i reoli pethau’n esmwyth.

Amseroedd cau – byddwch yn ymwybodol o amseroedd cau yr eiddo yn ymyl eich eiddo chi. Mae sawl eiddo yn cau yn gynt na’r arfer a dylech fod yn ymwybodol o hyn rhag ofn i chi gael nifer o bobl yn dod i’ch eiddo chi ar ôl i lefydd eraill gau.

Ardaloedd tu allan ac yfed oddi ar y safle – mae deddfwriaeth newydd wedi rhoi cyfleuster dros dro i bob eiddo trwyddedig sydd â thrwydded i werthu alcohol ‘ar y safle’ i werthu alcohol i’w yfed ‘oddi ar y safle’ os nad oedd hyn eisoes yn cael ei ganiatáu. Os oes gennych chi ardal y tu allan i’ch eiddo y mae gennych hawl ei ddefnyddio, megis iard neu faes parcio, gallwch osod byrddau a chadeiriau yn yr ardaloedd yma er mwyn i bobl yfed alcohol oddi ar y safle. Mae palmentydd yng nghanol y dref yn destun ‘Trwyddedau Palmant’ a bydd angen i chi wneud cais am drwydded os ydych chi’n dymuno i gwsmeriaid fwyta neu yfed yn yr ardal honno.

Hyfforddiant a Chyfrifoldebau staff – Bydd angen rhoi hyfforddiant ychwanegol i staff er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r holl fesurau sydd ar waith. Dylid briffio staff ar y gofynion a osodir gan eich asesiad risg a dylech fod yn barod i atgoffa cwsmeriaid o’u rhwymedigaethau tra’u bod yn yr eiddo. Efallai y byddwch yn dymuno dirprwyo tasgau penodol i staff – e.e. bod aelod o staff yn gyfrifol am gadw pellter cymdeithasol tra bod yr eiddo ar agor.

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN