Mae’r tîm y tu ôl i ddyluniad Tŷ Pawb wedi eu canmol ar ôl ennill tair gwobr anrhydeddus mewn dim ond deufis.

Ar ôl derbyn y Fedal Aur am Bensaernïaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst, fe dderbyniodd Tŷ Pawb, a ddyluniwyd gan y penseiri Featherstone Young, ddwy wobr arall yng ngwobrau’r Architects’ Journal Retrofit Awards 2019, a gynhaliwyd yn Llundain yn gynharach yn y mis.

Yn ogystal ag ennill y categori ‘Adeiladau Diwylliannol o dan £5 miliwn’ fe drechodd Tŷ Pawb y gystadleuaeth o gyfeiriad y 137 arall a oedd wedi cyrraedd y rownd derfynol i ennill gwobr fwya’r noson – gwobr yr Architects’ Journal Retrofit of the Year.

Mae rhaglen flynyddol gwobrau’r Architects’ Journal Retrofit Awards yn un o’r rhai uchaf eu bri o fewn pensaernïaeth ym Mhrydain ac mae’n dathlu’r rhagoriaeth o ran dyluniad, peirianneg ac adeiladwaith sy’n ymestyn ac yn gwella oes ein byd adeiledig.

Ymunodd Sarah Featherstone, o Featherstone Young, ag aelodau o dîm Tŷ Pawb wrth i’r Cyngor Llawn eu llongyfarch am y gwobrau ddydd Mercher.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON

“Mae gan Wrecsam nawr gyfleuster diwylliannol sydd wedi ennill sawl gwobr”

Dywedodd Maer Wrecsam, y Cynghorydd Rob Walsh: “Nid yw’n syndod bod y sgil bensaernïol a roddodd Featherstone Young yn y prosiect hwn wedi’i chydnabod ar lefel genedlaethol, a gall Wrecsam fod yn falch iawn o’r hyn y mae Tŷ Pawb wedi’i gyflawni – yn enwedig yng nghyd-destun diwylliant Cymru.

“Nid y dyluniad yn unig sy’n cyflawni’r cynwysoldeb hwn, ond hefyd y ffordd y mae’r adeilad yn gweithredu a’r dull cadarnhaol a gymerir gan ein gweithwyr, masnachwyr, gwirfoddolwyr a phartneriaid.”

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Bobl – Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, y Cyng. Hugh Jones: “Mae’n rhoi boddhad mawr i weld y gwaith caled eithriadol a wnaed o ran sicrhau fod dyluniad Tŷ Pawb yn cael ei gydnabod ar y llwyfan cenedlaethol.

“Mae trawsnewid hen neuadd farchnad a maes parcio i fod yn ganolfan fodern, fywiog fel y mae heddiw yn gamp ragorol.

“Diolch i weledigaeth a chreadigrwydd anhygoel y tîm dylunio mae gan Wrecsam nawr gyfleuster diwylliannol sydd wedi ennill sawl gwobr ac sydd wedi ei adeiladau am ffracsiwn o’r gost o ddatblygu canolfan fel hyn o’r newydd.”

“Llongyfarchiadau enfawr i’r tîm, mae’r wobr yn un haeddiannol iawn.”

Dywedodd Sarah Featherstone (Penseiri Featherstone Young) “Mae hon yn wobr bwysig sy’n cydnabod gwerth ailddefnyddio adeiladau.

“Mae Tŷ Pawb wedi adfywio adeilad cyhoeddus nad oedd yn cael ei ddefnyddio ddigon ac wedi cyflwyno model arbrofol newydd sy’n cyfuno celf gydag amrediad o weithgareddau. Hoffem feddwl fod hyn wedi gwneud celf yn fwy defnyddiol ac yn fwy hygyrch i bobl yn Wrecsam yn ogystal â datblygu lle gyda phroffil cenedlaethol cryf.

“Mae bod wedi ennill y wobr yn wych a bod Tŷ Pawb wedi cael y gefnogaeth a’r gydnabyddiaeth hon.”

Beth ddywedodd y beirniaid

Disgrifiodd beirniaid yr Architects’ Journal Tŷ Pawb fel “enghraifft wirioneddol arloesol o ôl-osod”.

Disgrifiodd golygydd pensaernïol yr Architects’ Journal, Rob Wilson, y prosiect buddugol fel: “Trawsnewidiad ysbrydoledig o adeilad cyhoeddus sylweddol, gan ddefnyddio dulliau rhesymol, nid dim ond yn nhermau ei gyllideb ond yng nghyffyrddiad ysgafn yr ymyrraeth bensaernïol.

Canmolodd y beirniaid y berthynas gydweithio gref gyda’r cleient yn benodol. ‘Mae’r hyn sydd wedi ei gyflawni o ran yr adeilad hwn o ddechrau mor anaddawol yn anhygoel,’ meddai un. ‘Mae’n enghraifft o brosiect sydd bron fel pe bai’n ymhyfrydu ei fod wedi ei wneud gyda chyllideb dynn,’ meddai un arall. ‘Mae’n gwneud datganiad gwleidyddol gwirioneddol ac yn ticio’r holl flychau o ran y meini prawf ar gyfer gwaith ôl-osod gwych.’

Gwyliwch y fideo

Mae Architect’s Journal wedi creu’r fideo bach gwych hwn i arddangos yr adeilad buddugol. Cymerwch gip …

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb