little boy in sensory room

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Wrecsam ac AVOW wedi dod at ei gilydd i greu Canolbwynt Lles newydd yng nghanol tref Wrecsam.

Nod y Canolbwynt Lles yw ei gwneud yn haws ac yn gyflymach i bobl gael gwybodaeth am amrywiaeth o wasanaethau i gyd o dan un to, gan helpu i rwystro salwch ac annog pobl i fyw bywydau hirach a hapusach.

Gyda mynediad hawdd at wybodaeth a chyngor yn ogystal â lle a chyfleusterau hygyrch, mae’r Canolbwynt Lles yn lle perffaith i amrywiaeth o grwpiau cymunedol ei ddefnyddio.

Mae rhai grwpiau cymunedol ac unigolion wedi cael cyfle i ddefnyddio’r cyfleusterau cyn yr agoriad swyddogol.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2022/23 nawr – bydd y casgliadau’n dechrau ym mis Medi!

Dywedodd Robin Ranson o Dîm Gwella Iechyd BIPBC: “Roeddwn i’n ddigon ffodus i gael taith o amgylch Canolbwynt Lles Wrecsam pan es i i gyfarfod diweddar yn un o’r ystafelloedd cymunedol. Mae’r adeilad yn edrych y wych, mae’n groesawus iawn ac wedi’i leoli’n gyfleus yng nghanol Wrecsam gyda chysylltiadau cludiant da ac yn hawdd cyrraedd ato ar droed. Mae’r Canolbwynt hefyd yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Mae’r ‘stafelloedd sydd ar gael i’w hurio’n edrych yn grêt ac rydym yn awyddus iawn i redeg ein Rhaglen Gwella Iechyd oddi yno gan fod yno gegin ar gyfer ein Rhaglen Coginio a lle ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd yn ogystal â byrddau a chadeiriau ar gyfer sesiynau addysgol.  Gallwn weld ein hunain yn gwneud defnydd da o’r cyfleuster anhygoel hwn yr ydym mor ffodus i’w gael yn Wrecsam ac rydym yn argymell bod eraill yn dod i weld beth y gallai ei gynnig ar gyfer gwasanaethau eu grŵp nhw.

Dywedodd Wrecsam Ddynamig: ‘Mae ein plant a’n pobl ifanc wedi bod i’r Canolbwynt Lles newydd yn Adeiladau’r Goron ac wedi cael cyfle i brofi’r ystafell synhwyraidd newydd a’r lle chwarae awyr agored a chawson nhw ddim eu siomi. Am le ffantastig. Roedd yn anrhydedd cael profi’r cyfleusterau cyn iddyn nhw agor yn swyddogol.

Dywedodd Phil, tad dau fachgen ifanc: “Mae’r Canolbwynt Lles yn lle anhygoel i deuluoedd. Roedd y bechgyn wrth eu bodd gyda’r ystafell synhwyraidd a’r ardal chwarae awyr agored a ‘da ni’n edrych ymlaen at weld pa weithgareddau fydd ar gael yn y dyfodol.

Bydd y Canolbwynt Lles yn agor yn swyddogol ddydd Mercher, 5 Hydref  rhwng 2pm a 5pm. Gwahoddir y cyhoedd i ddod draw i weld beth all y Canolbwynt ei gynnig. Bydd yna arddangosiadau, stondinau gwybodaeth, sesiynau blasu tai chi, amser stori, ystafell synhwyraidd, ardal chwarae awyr agored a gweithgareddau llawn hwyl.

I gael rhagor o wybodaeth am y Canolbwynt Lles a’r gwasanaethau y gall chwiliwch am Ganolbwynt Lles Wrecsam ar Facebook.

Talu i wagio eich bin gwyrdd 2022/23.

TALU NAWR