Performance

Bob blwyddyn, rhaid i ni lunio adolygiad blynyddol o’n perfformiad ar draws nifer o feysydd lle mae’r cyngor yn gweithio – meysydd fel addysg, gofal cymdeithasol i oedolion, yr amgylchedd, priffyrdd, yr economi ac eraill.

Mae canlyniadau’r adolygiadau hynny yn cael eu cyhoeddi yn ein hadroddiadau blynyddol – Canolbwyntio ar ein Perfformiad.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Mae adroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad ar gyfer 2019/20 bellach ar gael i’w ddarllen, a bydd yn cael ei drafod yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol yr wythnos nesaf.

Mae’n mesur ein perfformiad yn erbyn yr amcanion lles a blaenoriaethau yn ystod y flwyddyn yng Nghynllun y Cyngor 2019-2022, a’r bedair thema bwysig y mae’n eu nodi – economi, pobl, lle a threfniadaeth.

Nid yw’n gwirio popeth rydym ni’n ei wneud, ond yn hytrach mae’n edrych sut rydym ni’n perfformio mewn meysydd allweddol.

Bydd adroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad eleni yn cael ei drafod yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol ddydd Mawrth 13 Hydref.

Gadewch i ni daro golwg ar ychydig o’r prif feysydd sydd wedi’u nodi yn yr adroddiad.

Lle rydym ni’n perfformio’n dda

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at nifer o feysydd lle rydym ni’n perfformio’n dda, sydd wedi’u nodi’n wyrdd.

Mae rhai o’r uchafbwyntiau sydd wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad yn cynnwys:

 • Mae nifer yr ymwelwyr yng nghanol y dref wedi gwella’n fawr yn ystod 2019/20.
 • Mae gwerth gwariant ymwelwyr yn 2019/20 wedi cynyddu i £125 miliwn.
 • Bu gostyngiad yn nifer y troseddau â dioddefwyr yn Wrecsam o gymharu â 2018/19.
 • Ym mis Tachwedd 2019, gwnaethom symud ar draws i’r system TG newydd iechyd a gofal cymdeithasol ar y cyd.
 • Gwnaethom fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy ailgyflwyno Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Tref Wrecsam.
 • Bu cynnydd o 4,818 o oriau gwirfoddolwyr yn cefnogi datblygu chwaraeon a 2,908 o oriau yn cefnogi parciau a pharciau gwledig.
 • Bu cynnydd yn y ganran o ffyrdd ‘A’ a ffyrdd ‘B’ sydd mewn cyflwr da ers 2018/19, ac mae hyn yn uwch na chyfartaledd cenedlaethol Cymru.
 • Mae gennym 76 o wahanol wasanaethau ar-lein ar gael i gwsmeriaid bellach trwy’r platfform digidol.

Lle rydym ni eisiau gwella

Mae yna feysydd eraill yn yr adroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad lle nad ydym wedi cyflawni’r gwelliannau roeddem eisiau, neu angen gwneud yn well, ac maent wedi’u graddio naill ai’n oren neu’n goch yn yr adroddiad.

Mae rhai o’n meysydd i’w gwella, sydd wedi’u hamlinellu yn yr adroddiad yn cynnwys:

 • Gwella canlyniadau i ddysgwyr ysgolion, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4
 • Mynd i’r afael â’r cynnydd o ran nifer y bobl yn Wrecsam nad oes ganddynt gymwysterau a’r cynnydd o ran nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau.
 • Ym maes Gofal Cymdeithasol, mae’r ganran o’r holl adolygiadau statudol a gaiff eu cynnal o fewn y terfynau amser yn gwella ond nid ydym wedi cyrraedd ein targed.
 • Ym maes Gofal Cymdeithasol i Blant, mae canran yr asesiadau a gwblhawyd ar gyfer plant o fewn y terfynau amser statudol yn lleihau.
 • Gwnaeth canran y ffyrdd (C) sydd mewn cyflwr gwael yn gyffredinol gynyddu yn ystod 2019/20.

Mae rhai o’r meysydd hyn yn mynd i’r cyfeiriad cywir – ond mae’n rhaid i ni barhau i weithio’n galed i wneud gwelliannau lle gallwn ni.

Er mwyn gwylio’r drafodaeth am adroddiad Canolbwyntio ar ein Perfformiad, gwyliwch y gweddarllediad byw o gyfarfod ein Bwrdd Gweithredol am 10am ddydd Mawrth, 13 Hydref.

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG