Ailgylchu Gwastraff

Mae ailagor Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Brymbo wedi mynd yn dda a diolch yn fawr i bawb sy’n defnyddio’r cyfleuster ac yn cadw at y cynllun 10 pwynt.

Mae’r system archebu’n gweithio’n dda ond cofiwch os ydych am ddefnyddio cyfleuster Brymbo dros y penwythnos a gŵyl y banc y bydd angen i chi archebu ymlaen llaw erbyn dydd Gwener.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Er mwyn archebu lle yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Brymbo, ffoniwch 01978 801463 rhwng 8am  a 5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Pan gyrhaeddwch y cyfleuster bydd eich enw a’ch rhif cofrestru’n cael ei gofnodi fel cyfeirnod ar gyfer eich archeb. Bydd angen i chi ddangos prawf preswylio hefyd wrth gyrraedd y safle ac rydym yn gwrthod pobl nad ydynt yn dod o ardal bwrdeistref sirol Wrecsam.

Ni chaniateir mwy na phump cerbyd ar y safle ar un adeg, ac ni chaniateir trelars.

Dilynwch y 10 rheol ganlynol i gadw pawb yn ddiogel

Fe fyddwn yn gweithredu amodau llym iawn er mwyn sicrhau diogelwch staff a’r cyhoedd.

Dilynwch y 10 rheol yma:

  1. Peidiwch â mynd i’r safleoedd os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd symptomau o Covid-19, neu os ydych chi’n cael eich gwarchod am fod gennych gyflwr iechyd presennol.
  2. Dewch â gwastraff yr aelwyd yn unig gyda chi. Peidiwch â dod â gwastraff masnachol neu wastraff busnes gyda chi.
  3. Dewch â phrawf gyda chi eich bod yn byw yn y fwrdeistref sirol (e.e. bil cyfleustodau gyda’ch cyfeiriad arno). Mae’r safleoedd hyn ar gyfer preswylwyr Wrecsam yn unig. Os nad oes gennych brawf eich bod yn byw yma, ni chewch adael eich sbwriel. Ffoniwch 01978 801463 i drefnu apwyntiad os hoffech chi ddefnyddio safle Brymbo.
  4. Byddwch yn amyneddgar os bydd rhaid i chi aros mewn ciw. Ni chaniateir mwy na phump cerbyd ar y safle ar un adeg. Ni chaniateir trelars ar safle Brymbo.
  5. Sicrhewch mai dim ond un person sydd yn dod allan o’r cerbyd er mwyn dadlwytho, a’u bod yn dilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol. Nodwch fod rhaid i blant aros yn y car trwy’r amser a ni chaniatawyd anifeiliaid anwes ar y safle.
  6. Peidiwch â dod ag eitemau sydd yn rhy fawr neu’n rhy drwm i chi eu cario eich hun. Ni fydd ein gweithwyr yn cael eich helpu i ddadlwytho eich car, na chael gwared ar eich gwastraff.
  7. Sortiwch eich gwastraff cyn i chi gyrraedd (er mwyn i chi fod yn gyflym).
  8. Byddwch yn gwrtais. Ni fyddwn yn goddef ymddygiad ymosodol tuag at ein staff. Bydd gan weithwyr ar y safle gamerâu a wisgir ar y corff, bydd unrhyw achosion yn cael eu hymadrodd i’r heddlu.
  9. Peidiwch â chyffwrdd eich wyneb ar y safle, a dewch â’ch hylif diheintio dwylo eich hun os allwch chi (glanhewch eich dwylo gyda’r hylif cyn i chi yrru nôl am adref).
  10. Os oes gennych chi eitemau ar gyfer y siop ailddefnyddio (e.e. beiciau a nwyddau eraill mewn cyflwr y gellir eu defnyddio eto) gadewch nhw adref am rŵan.

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Dirprwy Arweinydd Cyngor Wrecsam ac Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth, a Darren Williams, Prif Swyddog dros yr Amgylchedd a Thechnegol: “Hoffem ddiolch i bawb am archebu lle ymlaen llaw yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Brymbo ac am ddilyn y canllawiau. Os ydych am ddefnyddio’r safle dros y penwythnos a gŵyl y banc bydd angen i chi archebu eich lle erbyn dydd Gwener ar y rhif ffôn uchod.”

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19