Roedd disgwyl y byddai’r hen Gapel Ebeneser yng Nghefn Mawr yn ganolbwynt pwysig a fyddai’n adfywio’r pentref pan gafodd ei adnewyddu yn ôl yn 2007.

Yn anffodus, er gwaethaf sawl ymgais i ennyn diddordeb busnesau a’r gymuned ynddo, mae’r adeilad wedi bod yn wag ers chwe blynedd ac wedi dechrau cael ei fandaleiddio.  Mae hyn wrth gwrs yn biti mawr i’r pentref.

Gan mai Cyngor Wrecsam yw perchennog yr adeilad, rydym wedi bod yn ceisio’i werthu yn y gobaith o ddod o hyd i brynwr a fyddai’n ei ddefnyddio i gefnogi neu gryfhau’r economi lleol.

Meddai Steve Bayley, Pennaeth Tai a’r Economi Cyngor Wrecsam: “ Wrth werthu’r eiddo mae arnom ddyletswydd i geisio cael y pris gorau amdano (ble bynnag bosibl).  Gyda hynny  mewn golwg, fe wnaethom benderfynu gwerthu’r capel drwy ocsiwn ac roedd disgwyl y byddai hynny wedi’i gwblhau ddydd Mawrth, Chwefror 19.

“Fodd bynnag, rydym wedi bod yn gwrando ar y gymuned leol ac un o’u pryderon pennaf oedd y byddai’r eiddo’n cael ei werthu ac yna’n cael ei ddefnyddio mewn ffordd na fyddai’n cyfrannu tuag at adfywiad y pentref yn y dyfodol.

“Er mwyn ceisio rhoi sylw i’r pryder hwn –  ond ar yr un pryd sicrhau pris teg am yr adeilad  – rydym wedi gofyn i’r arwerthwr wneud cais am wybodaeth am ddefnydd arfaethedig yr adeilad a’r cynigion gorau amdano erbyn dydd Iau, Chwefror 21, yn hytrach na gwerthu’r eiddo mewn ocsiwn cyhoeddus.

“Er nad oes rheidrwydd arnom i dderbyn unrhyw un o’r cynigion a dderbynnir, bydd hyn yn rhoi cyfle i ni ystyried amrywiaeth o gynigion ar gyfer defnydd arfaethedig yr adeilad a sicrhau y ceir pris teg amdano.

“Bydd hyn hefyd yn caniatáu i ni weithio gyda Chronfa Treftadaeth y Loteri a ariannodd y gwaith trwsio gwreiddiol yng Nghapel Ebeneser ar y cyd â ni, er mwyn gweld a fyddai modd iddynt ein helpu ni i bennu’r defnydd mwyaf cynhyrchiol o’r adeilad cyn penderfynu a ddylid derbyn unrhyw un o’r cynigion.”

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR