Common myths about local government

Gyda gwasanaethau cyhoeddus dydi hi ddim bob amser yn hawdd gwybod pwy sy’n gyfrifol am be’.

Sy’n golygu fod pobl weithiau’n meddwl fod eu cyngor yn gyfrifol am bethau does ganddyn nhw ddim rheolaeth o gwbl drostyn nhw.

Dyma chwalu pum myth cyffredin (o leia ‘da ni’n meddwl eu bod nhw’n fythau cyffredin.

1. Nhw sy’ biau’r siopau i gyd

Yn Wrecsam (a’r rhan fwyaf o drefi a dinasoedd eraill) mae’r rhan fwyaf o siopau – gan gynnwys y rhai mawr – yn eiddo i landlordiaid. Nhw sy’n gosod y rhent ac yn penderfynu i bwy i’w rhentu.

Oni bai fod rheswm deddfwriaethol fel rheoliadau cynllunio neu adeiladu, ni all cynghorau ymyrryd fawr ddim o ran yr hyn y mae landlordiaid masnachol yn ei wneud gyda’u heiddo.

2. Nhw sy’ biau’r meysydd parcio i gyd

Yn Wrecsam mae’r cyngor yn berchen ar lawer o feysydd parcio – y rhan fwyaf yng nghanol y dref – ond mae rhai yn cael eu rheoli’n breifat hefyd.

Dim ond ar gyfer ein meysydd parcio ein hunain y byddwn ni’n penderfynu ar brisiau parcio – mae’r rhain yn cynnwys Byd Dŵr, Llyfrgell Wrecsam ac Eglwys San Silyn.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

3. Nhw sy’n gyfrifol am ardrethi busnes

Dim o gwbl. Mae’n hawdd deall pam fod pobl yn meddwl mai cynghorau sy’n rheoli ardrethi busnes, ond mewn gwirionedd y Swyddfa Brisio sy’n eu gosod, sef un o asiantaethau cenedlaethol y llywodraeth.

Bydd cynghorau’n casglu’r arian gan fusnesau lleol ac yn ei dalu i mewn i gronfa ganolog. Bydd y llywodraeth ganolog wedyn yn ei rannu ymysg cynghorau er mwyn helpu i dalu am wasanaethau cyhoeddus.

4. Nhw sy’n gwneud y gwaith ffordd i gyd

Yn y rhan fwyaf o lefydd, yr Asiant Gefnfyrdd chenedlaethol neu rhanbarthol sy’n cynnal a chadw cefnffyrdd mawr fel yr A483 (ffordd osgoi Wrecsam).

O ddifri ……nid ni sy’n gofalu am y priffyrdd mawr yma. Ond ‘da ni yn gofalu am y rhan fwyaf o’r ffyrdd eraill yn ein hardal, gan gynnwys ffyrdd A a B.

5. Maen nhw’n caru biwrocratiaeth

Wel… mae’n debyg bod modd dadlau am hyn.

Mae’n siŵr ei bod yn wir dweud y gall cynghorau fod yn fiwrocrataidd dros ben, ond weithiau does ganddyn nhw ddim dewis. Mae deddfwriaeth a rhwymedigaethau eraill yn golygu fod yn rhaid iddyn nhw wneud popeth mor gywir â phosibl.

Ar y llaw arall does dim dwywaith y gallai cynghorau fod yn fwy slic a chyflym gyda rhai o’u prosesau a ‘da ni’n gweithio’n galed drwy’r amser i wneud pethau’n haws i’n cwsmeriaid.

Felly dyna chi – pum myth cyffredin am gynghorau….wedi’u chwalu.

Mae’r newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Wrecsam ar gael o Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI