Re-use shop, Bryn Lane Recycling Centre

Mae Cyngor Wrecsam a FCC Environment yn annog preswylwyr Wrecsam i ‘glirio er mwyn helpu’ y gwanwyn hwn drwy gyfrannu eitemau diangen o safon i’w hail-werthu yn y siop ailddefnyddio.

Wedi’i lleoli yng nghanolfan ailgylchu gwastraff tŷ Lôn y Bryn mae’r elw a wneir yn y siop ailddefnyddio yn mynd i Hosbis Tŷ’r Eos, sydd yn darparu cymorth a chefnogaeth i’r rheiny sy’n byw gyda salwch sy’n cyfyngu ar fywyd.

Gall preswylwyr dacluso a chael gwared ar eu heitemau mewn unrhyw un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Tŷ Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Lôn y Bryn, Y Porthdy (Brymbo) a Phlas Madog – sydd ar agor saith diwrnod yr wythnos yn ogystal â thrwy gydol y cyfnod clo diwethaf. Dilyn mesurau diogelwch COVID yno fel gwisgo masg a chadw at reolau cadw pellter cymdeithasol.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Gyda siopau elusen dal ar gau mae gollwng eich eitemau diangen yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff Tŷ Wrecsam yn ffordd berffaith i wagio dipyn ar eich cypyrddau a helpu achos da lleol ar yr un pryd. Yr eitemau o ddewis yw dodrefn, beiciau, nwyddau trydanol a chyfarpar cegin. Mae’r cyfan yn cael eu gwirio a’u profi cyn eu hail-werthu yn Lôn y Bryn, sydd ar fin ail-agor ar 12 Ebrill ynghyd â siopau manwerthu dianghenraid eraill.

Meddai Darren Williams, Prif Swyddog yr Amgylchedd a Thechnegol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Rydym yn croesawu preswylwyr Wrecsam i gyfrannu nwyddau diangen mewn unrhyw un o’n canolfannau ailgylchu gwastraff tŷ. Drwy gyfrannu a phrynu yn ein siopau ailddefnyddio rydych yn rhoi bywyd newydd i eitemau yn ogystal â dangos cefnogaeth i’r hosbis sydd yn helpu cymaint o bobl ar draws y sir.”

Ychwanegodd Carlos Hernandez Laste, Rheolwr Cytundeb yn FCC Environment: “Gyda chyfraniadau yn cael eu derbyn ar draws safleoedd Wrecsam, mae’n eithriadol o hawdd i breswylwyr ddod o hyd i gartref newydd i nwyddau diangen sydd yn llenwi eu cartrefi. Edrychwn ymlaen at ailagor y siop ailddefnyddio ac annog pobl leol i ddangos eu cefnogaeth, p’un ai fod hynny trwy gyfrannu neu brynu.”

Mae gan siop ailddefnyddio Lôn y Bryn ddewis o nwyddau trydanol, teganau, dodrefn a llyfrau i’r rheiny sy’n chwilio am fargen ac sydd hefyd eisiau cefnogi achos da gwerthfawr.

Am fwy o wybodaeth ewch i https://www.wrecsam.gov.uk/service/ffyrdd-eraill-o-ailgylchu-yn-wrecsam/canolfan-ailgylchu-gwastraff-y-cartref

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU