Dinner tables

Os ydi eich plentyn ym mlwyddyn 1 neu 2 yn yr ysgol gynradd, bydd y wybodaeth hon o ddiddordeb i chi!

Ers mis Medi, mae pobl plentyn yn y dosbarth derbyn ar draws Cymru wedi derbyn prydau am ddim yn yr ysgol, a chyflwynir Prydau Ysgol am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd i bob disgybl ym mlynyddoedd 1 a 2 yn Wrecsam o fis Ebrill hefyd.

Dyma ail gam ymateb Llywodraeth Cymru i bwysau cynyddol costau byw ar deuluoedd, er mwyn mynd i’r afael â thlodi plant a sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn mynd heb fwyd yn yr ysgol.

Bydd yr un cynnig ar gael i flynyddoedd 3 i 6 o fis Medi 2023.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Ydi eich plentyn eisoes yn derbyn Prydau Ysgol am Ddim?

Os ydi eich plentyn yn derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar hyn o bryd yn seiliedig ar eich amgylchiadau, efallai y gallwch hefyd hawlio cymorth ychwanegol trwy’r Grant Datblygu Disgyblion, sy’n cynnwys cymorth ariannol ar gyfer gwisg ysgol, offer chwaraeon a dyfeisiau. I hawlio’r cynllun eleni, ewch i Grant Datblygu Disgyblion (PDG) | Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Felly, wrth i dymor yr haf agosáu, rydym yn annog rhieni i ymgeisio am y gefnogaeth sydd ganddynt hawl iddo.

Ydi eich sefyllfa ariannol wedi newid dros y flwyddyn ddiwethaf?

Os nad yw eich plentyn yn derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar hyn o bryd, ond bod eich amgylchiadau wedi newid eleni, efallai y gall Wrecsam gynnig cymorth i chi. I wirio a ydych chi’n gymwys am Brydau Ysgol am Ddim i , ewch i Prydau Ysgol am Ddim | Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Os ydych chi’n gymwys, efallai bod modd i chi dderbyn y Grant Datblygu Disgyblion hefyd.

Meddai’r Cyng. Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg: “Os ydych chi’n credu y gallech chi fod yn gymwys i gael Prydau Ysgol Am Ddim Cyffredinol i Ysgolion Cynradd, ewch i’n gwefan a gwneud cais os yw eich plentyn yn y Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 neu Flwyddyn 2 ac yn gymwys am Brydau  Ysgol am Ddim i Ysgolion Cynradd. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu cael mynediad at y Grant Datblygu Disgyblion hefyd, sy’n gam pwysig wrth atal arian rhag rhwystro addysg plant.  Rydym yn annog unrhyw un sy’n teimlo eu bod yn gymwys i gysylltu â ni i gefnogi rhieni a dysgwyr trwy’r flwyddyn ysgol.”

Eich plentyn yn dechrau ysgol? Byddwch angen cyfrif Parent Pay

Er mwyn i’ch plentyn dderbyn pryd ysgol am ddim – boed yn Bryd Ysgol am Ddim Cyffredinol mewn Ysgol Gynradd neu’n Bryd Ysgol am Ddim ar sail cymhwyster – byddwch angen cyfrif ar wefan Parent Pay www.parentpay.com. Dyma sut i greu cyfrif:

  1. Anfonwch e-bost at schoolmeals@wrexham.gov.uk gan nodi enw llawn eich plentyn, eu dyddiad geni ac enw eu hysgol, a gofynnwch am god gweithredu Parent Pay
  2. Byddwch yn derbyn cod gweithredu ar gyfer sefydlu eich cyfrif

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am help ariannol sydd ar gael i’ch plentyn yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol, gallwch gysylltu â ni ar freeschoolmeals@wrexham.gov.uk.

Os ydi eich plentyn yn gymwys am bryd ysgol am ddim, bydd angen i chi archebu ymlaen llaw ar Parent Pay. Mae hyn o gymorth mawr i ysgol eich plentyn, gan nad oes angen i athrawon dreulio amser yn cymryd archebion. Golyga hefyd fod eich plentyn yn cael eu dewis cyntaf o bryd o fwyd, ac mae’n ein helpu i leihau gwastraff. Unwaith y byddwch wedi sefydlu cyfrif Parent Pay, gallwch archebu prydau bwyd eich plentyn hyd at bythefnos ymlaen llaw.

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD