Planning ahead? Please keep recycling in mind in the lead up to Christmas

Mae’n deg dweud fod y Nadolig yn mynd i fod ychydig yn wahanol i lawer ohonom eleni, ond un peth na fydd yn newid yw pa mor bwysig yw hi eich bod yn cadw rheolaeth dros eich ailgylchu – yn arbennig os ydych chi’n un o’r bobl hynny sy’n hoffi blaengynllunio.

Mae’n debyg fod llawer ohonoch chi eisoes yn meddwl am y Nadolig, ac efallai eich bod chi hyd yn oed wedi prynu rhai o’r pethau y bydd eu hangen arnoch chi.

Pan fyddwch chi’n prynu pethau ar gyfer y Nadolig, mae’n bwysig ystyried a oes posib ailgylchu’r pethau hyn. Rydym ni’n parhau i wella o ran ailgylchu yn Wrecsam, felly mae’n bwysig ein bod ni’n cadw’r momentwm drwy gydol yr Ŵyl.

Dywedodd y Cynghorydd A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Unwaith eto, rydym yn gofyn i bobl feddwl am ba ddeunyddiau y mae’n bosib eu hailgylchu wrth iddyn nhw brynu pethau ar gyfer y Nadolig. Mae papur lapio wastad yn enghraifft dda, gan fod rhai pobl yn meddwl bod modd ailgylchu pob math o bapur lapio, ond nid yw hyn yn wir. Felly, mae’n bwysig eich bod yn gwybod pa rai y gallwch eu hailgylchu fel y gallwch chi wneud penderfyniadau gwybodus wrth brynu’r eitemau hyn.

“Rydan ni’n gofyn i’n trigolion gadw at ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu gymaint â phosibl, felly neilltuwch ychydig amser i ddarllen yr wybodaeth hon, a fydd yn eich helpu chi i ddeall pa ddeunyddiau y gallwch chi eu hailgylchu a ble y gallwch eu hailgylchu nhw.” Mae’r Nadolig yn gyfnod pan mae gan bobl fwy o ddeunyddiau na’r arfer, ac mi rydan ni eisiau gwneud yn siŵr ein bod yn ailgylchu cymaint ohonynt ac y medrwn ni.”

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Papur lapio

Fel y soniodd y Cynghorydd Bithell, dydi hi ddim yn bosib ailgylchu pob math o bapur lapio. Allwch chi ddim ailgylchu’r papur ffoil sgleiniog, felly peidiwch â’i brynu. Allwch chi chwaith ddim ailgylchu papur lapio gyda gliter arno.

Mae’r rhan fwyaf o bapur lapio disglair arall wedi’i lamineiddio, ac ni ellir ei ailgylchu chwaith. Mae hefyd angen i chi edych i weld os oes ychwanegiadau plastig ar y papur ac osgoi’r rhain.

Y newyddion da ydi bod pob math arall o bapur lapio’n iawn i’w ailgylchu. Os byddwch yn cadw draw o ffoil, gliter, papur wedi’i lamineiddio ac unrhyw ychwanegiadau plastig, dylech chi allu ailgylchu’r holl bapur lapio pan fyddwch wedi gorffen ei ddefnyddio… gwnewch yn siŵr eich bod yn tynnu unrhyw selotep ymlaen llaw 🙂

Awgrym: Gallwch chi ailgylchu cardiau Nadolig (heb gliter ac ar ôl tynnu unrhyw rubanau) yn ogystal ag amlenni gyda’ch papur yn eich bag glas / blwch uchaf y bin ar olwynion. Gallwch chi ailgylchu bagiau anrhegion cerdyn a phapur fel yma hefyd – ond cofiwch dynnu unrhyw handlenni nad oes modd eu hailgylchu.

Cardbord

Mae yna wastad ddigonedd o flychau cardbord ar hyd y lle adeg y Nadolig, ac mae’n bwysig ailgylchu’r rhain. Darllenwch y canllawiau hyn ar ailgylchu cardbord yn Wrecsam, i’ch helpu i gadw ar y trywydd cywir.

Os oes gennych chi gardbord ychwanegol i’w ailgylchu: Gallwn gasglu cardbord glân wedi’i fflatio sydd wedi ei adael wrth ochr cynwysyddion ailgylchu cyn belled nad yw’n fwy o ran uchder neu led na sach las safonol.

Awgrym: Tynnwch unrhyw ddeunydd lapio ychwanegol, fel polystyren neu ffilm, oddi ar flychau cardbord cyn eu hailgylchu nhw.

Dydyn ni ddim yn casglu bagiau sbwriel ychwanegol sy’n cael eu gadael wrth ymyl eich bin sbwriel du/glas. Bydd yn rhaid i chi roi’r gwastraff yma yn eich bin sbwriel yn barod at eich casgliad nesaf neu, fel arall, ewch â’r bagiau sbwriel i un o’n canolfannau ailgylchu.

Ailddefnyddio eitemau

Allwch chi ddim ailgylchu rhubanau, felly os byddwch chi’n defnyddio’r rhain, ystyriwch eu cadw i’w hailddefnyddio’r flwyddyn nesaf.

Os bydd rhywun yn rhoi teledu neu chwaraewr CDs newydd i chi’n anrheg Nadolig, meddyliwch beth allwch chi ei wneud gyda’r hen rai. Fe fyddai siop ailddefnyddio Nightingale House yng nghanolfan ailgylchu Bryn Lane wth eu boddau’n eu cymryd oddi arnoch chi.

Gallwch hefyd roi unrhyw anrhegion Nadolig nad ydych chi mo’u heisiau i’r siop ailddefnyddio. Fe fyddan nhw’n siŵr o fod yn ddiolchgar iawn.

Poteli a chaniau

Mae’n debyg y bydd gennych chi fwy o boteli gwydr, poteli plastig a chaniau alwminiwm nag arfer hefyd dros y Nadolig, ond cofiwch eu hailgylchu yn yr un modd ag y byddech chi’n ei wneud weddill y flwyddyn.

Os bydd eich bocsys ailgylchu chi’n gorlenwi, fe allwch chi adael unrhyw ddeunyddiau dros ben i’w hailgylchu mewn bagiau plastig clir wrth ymyl eich blychau ailgylchu ar y diwrnod casglu, ac fe awn ni â nhw i’w hailgylchu (gan adael y bagiau plastig i chi eu hailddefnyddio). Ond os oes gennych chi ddeunyddiau ychwanegol i’w hailgylchu, cofiwch wahanu’r deunyddiau fel y byddech chi’n ei wneud fel arfer…er enghraifft, os oes gennych chi boteli gwydr a phlastig dros ben, rhowch y rhai plastig mewn un bag clir a’r rhai gwydr mewn bag clir ar wahân.

Awgrym: Fe allwch chi ailgylchu tuniau fferins mawr gyda’ch caniau a’ch plastigau yn eich blwch olwynion/blychau ailgylchu.

Gwastraff Bwyd

Mae’r Nadolig hefyd yn golygu y bydd gennych chi lawer o esgyrn twrci a bwyd dros ben y gallwch chi eu hailgylchu yn eich cadi bwyd, felly peidiwch ag anghofio ailgylchu’ch sbarion.

I atgoffa’ch hun o ba fwydydd y gallwch chi eu hailgylchu, cymerwch olwg ar y blog yma.

Awgrym: Fe allwch chi fynd â choed Nadolig go iawn i gael eu hailgylchu yn ein canolfannau ailgylchu, os na wnân nhw ffitio yn eich bin gwyrdd.

Ac os na allwch chi ei ailgylchu ar ymyl y palmant…

Fe allwch chi fynd â nifer o eitemau eraill i un o’n canolfannau ailgylchu. Cymerwch olwg ar y rhestr hon o ddeunyddiau y gallwch chi eu hailgylchu yn ein canolfannau ailgylchu.

Diolch i chi am roi o’ch amser i ddarllen y blog yma, ac fel arfer, diolch am ailgylchu 🙂

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG