Recycling

Mae nifer o drigolion yn defnyddio ein tair canolfan ailgylchu dros gyfnod y Nadolig, ond eleni – yn fwy nac erioed – mae’n hollbwysig cynllunio eich ymweliad ymlaen llaw.

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’r Nadolig wastad wedi bod yn gyfnod prysur ar gyfer y canolfannau ailgylchu, ond gyda’r mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd gennym ar waith ar hyn o bryd, mae’n debygol y bydd yn rhaid ciwio i ddefnyddio’r cyfleusterau.

“Gallwch ein helpu ni drwy gynllunio eich ymweliad ymlaen llaw, a sicrhau eich bod wedi paratoi eich deunyddiau ymlaen llaw i’w rhoi yn y baeau cywir. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn treulio cyn lleied o amser â phosibl yn y ganolfan ac yn helpu i osgoi ciwiau. Dylech hefyd feddwl am amseriad eich ymweliad a cheisio osgoi’r amseroedd prysur. Diolch.”

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Canolfan ailgylchu Brymbo

Os mai Brymbo yw eich cyfleuster lleol, mae’n bwysig eich bod yn cynllunio eich ymweliad, gan y bydd yn rhaid i chi wneud apwyntiad ymlaen llaw.

I wneud apwyntiad, ffoniwch 01978 801463. Byddwch yn ymwybodol y bydd y llinell archebu hon yn cau o 4pm ar 24 Rhagfyr tan 8am ar 29 Rhagfyr.

Felly, dylai unrhyw un sy’n dymuno ymweld â Brymbo ar Ŵyl San Steffan archebu apwyntiad ymlaen llaw cyn i’r llinell archebu gau.

Nodyn i’ch atgoffa o reolau’r ganolfan Ailgylchu

   • Peidiwch â mynd i’r safleoedd os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich aelwyd symptomau o Covid-19, neu os ydych chi’n cael eich gwarchod am fod gennych gyflwr iechyd presennol.
   • Dewch â gwastraff yr aelwyd yn unig gyda chi. Peidiwch â dod â gwastraff masnachol na gwastraff busnes gyda chi.
   • Dewch â phrawf gyda chi eich bod yn byw yn y fwrdeistref sirol (e.e. bil cyfleustodau gyda’ch cyfeiriad arno). Mae’r safleoedd hyn ar gyfer preswylwyr Wrecsam yn unig. Os nad oes gennych brawf eich bod yn byw yma, ni chewch adael eich sbwriel. Ffoniwch 01978 801463 i drefnu apwyntiad os hoffech chi ddefnyddio safle Brymbo.
   • Byddwch yn amyneddgar os bydd rhaid i chi aros mewn ciw. Ni chaniateir mwy na phump cerbyd ar y safle ar un adeg.
   • Sicrhewch mai dim ond un person sydd yn dod allan o’r cerbyd er mwyn dadlwytho, a’u bod yn dilyn mesurau cadw pellter cymdeithasol. Nodwch os gwelwch yn dda, dylai plant aros yn y car drwy’r amser, ni chaniateir anifeiliaid anwes ar y safle.
   • Peidiwch â dod ag eitemau sydd yn rhy fawr neu’n rhy drwm i chi eu cario eich hun. Ni fydd ein gweithwyr yn cael eich helpu i ddadlwytho eich car, na chael gwared ar eich gwastraff.
   • Sortiwch eich gwastraff cyn i chi gyrraedd (er mwyn i chi fod yn gyflym).
   • Byddwch yn gwrtais. Ni fyddwn yn goddef ymddygiad ymosodol tuag at ein staff. Bydd swyddogion yn gwisgo camerâu corff, felly byddant yn rhoi gwybod am unrhyw achos i’r heddlu.
   • Peidiwch â chyffwrdd eich wyneb ar y safle, a dewch â’ch hylif diheintio dwylo eich hun os allwch chi (glanhewch eich dwylo gyda’r hylif cyn i chi yrru nôl am adref).

  Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

  Lawrlwythwch yr ap GIG