Fel rhan o fis Ymwybyddiaeth Sgiâm rydym yn gofyn i chi gofrestru ar gyfer rhybuddion e-bost “Diogelu’r Cyhoedd”, fel y gallwch dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am bob sgiâm, masnachwyr ffug neu hysbysebion ffug fydd yn ceisio eich twyllo drwy ddwyn eich arian neu eich manylion personol.

Mae’n syniad syml ond un fyddai’n gallu eich achub chi, eich teulu, eich cydweithwyr a’ch ffrindiau ac atal llawer o gur pen a cholled ariannol.

Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw clicio ar y ddolen, rhoi eich cyfeiriad e-bost a dewis “Diogelu’r Cyhoedd” a phob tro y byddwn yn anfon erthygl rhybudd am sgiâm neu dwyll neu unrhyw bryderon a godwyd gan “Diogelu’r Cyhoedd” yr ydym yn ymwybodol ohono, byddwch yn derbyn yr erthygl drwy e-bost. Mae am ddim a gallai arbed ffortiwn i chi.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

  • Oeddech chi’n gwybod bod yna 3.5 miliwn o achosion o dwyll ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ym mis Medi 2018
  • 75 yw cyfartaledd oed dioddefwyr sy’n rhoi gwybod am sgiâm
  • £4,500 oedd y golled ariannol ar gyfartaledd ar gyfer y sawl rhwng 59-75 oed
  • Mae dioddefwyr twyll trosedd seiber yn fwy tebygol o fod rhwng 41-60 oed

Mae llawer ohonom yn credu mai pobl hŷn yn unig a dargedir, ond byddem yn anghywir. :(Gall unrhyw un gael ei dargedu, sy’n golygu ein bod i gyd mewn perygl.  Mae yna ddwsinau o sgiamiau o sgiamiau buddsoddi i sgiamiau symlach fel e-bost yn cynnig ad-daliad ar dreth y cyngor a allai ein twyllo!

STOPIWCH, RHOWCH WYBOD, SIARADWCH yw prif neges yr ymgyrch eleni ac os byddwch yn derbyn e-bost, cael cnoc ar y drws a rhywun yn cynnig gwneud gwaith fel trwsio cafnau a pheipiau glaw, derbyn galwad yn rhoi cynnig ar eiddo neu unrhyw beth tebyg, cofiwch, STOPIWCH, RHOWCH WYBOD, SIARADWCH

Cofiwch! Os yw’n swnio’n rhy dda i fod yn wir mae’n debyg mai dyna’r achos

STOPIWCH, RHOWCH WYBOD, SIARADWCH

 “Beth ydw i’n ei wneud os ydw i’n amau sgiâm?”

Mae yna dri pheth y gallwch ei wneud:

  1. STOPIWCH – Gofynnwch am gyngor gan wasanaeth Cyngor ar Bopeth 03454 04 05 06 (03454 04 05 05 Cymraeg)
  2. RHOWCH WYBOD – Rhowch wybod am sgiâm neu amheuaeth o sgiâm i Action Fraud on 0300 123 2040 neu yn www.actionfraud.police.uk. Action Fraud yw canolfan genedlaethol rhoi gwybod am dwyll a throsedd ar y rhyngrwyd yn y DU. Cofiwch – os bydd y sgiâm yn ymwneud â chardiau debyd, bancio ar-lein neu sieciau yna y banc neu’r cwmni cerdyn credyd ddylai fod eich cyswllt cyntaf.
  3. SIARAD – Dywedwch wrth deulu, ffrindiau, cymdogion fel y gallant osgoi sgiâm a chanfod sut i’w diogelu.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN