BBQ barbecue food recycling

Ydych chi’n ailgylchu gwastraff bwyd? Yn Wrecsam, gyda chasgliadau wythnosol, cadis a bagiau cadis am ddim, mae’n haws nag erioed i ailgylchu eich gwastraff bwyd.

Gyda hyn mewn golwg, dyma restr fer o awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu chi fod yn arwr ailgylchu.

Os ydych chi’n ailgylchu bwyd yn barod, gall yr awgrymiadau hyn fod yn ddefnyddiol hefyd 🙂

EISIAU MWY O AWGRYMIADAU A GWYBODAETH? COFRESTRWCH I DDERBYN EIN CYLCHLYTHYRAU AILGYLCHU AR E-BOST…

Awgrymiadau defnyddiol

Gwneud barbiciw? Ewch a’ch cadi bwyd tu allan a rhowch unrhyw esgyrn a gwastraff ynddo wrth basio. Mae’n gwneud hi’n llawer haws glanhau wedyn…ond sicrhewch eich bod yn cau’r caead i rwystro unrhyw bryfaid.

Rhedeg allan o fagiau cadi? Clymwch un gwag i handlen eich cadi ar eich diwrnod casgliadau ac mi wnawn ni adael rholyn newydd i chi. Mae mor syml â hynny!

Mwynhau paned yn y bore? Gallwch ailgylchu bagiau te yn eich cadi bwyd. Person coffi? Gellir ailgylchu gronynnau coffi dros ben hefyd.

Oes rhywbeth wedi llwydo yn eich oergell? Rhowch hwn mewn bag cadi a’i roi yn syth yn eich cadi bwyd mawr yn barod i’w gasglu. Cofiwch fod eich cadi yn cael ei wagu bob wythnos…os rhowch y bwyd yn y bin du, bydd yn sefyll yno am bythefnos ac yn dechrau drewi.

Oes gennych chi bryd parod heb ei fwyta? Gellir ailgylchu’r bwyd yn eich cadi bwyd, a gallwch ailgylchu unrhyw focsys cardbord a phlastig hefyd…ond sicrhewch eu bod nhw’n lân yn gyntaf.

Awydd hufen iâ? Os yw’n braf, mae hufen iâ yn berffaith, ond beth ydych chi’n ei wneud gyda’r ffon bren? Gall y rhain, fel unrhyw gytleri pren, gael eu hailgylchu yn eich cadi bwyd!

Oes gennych chi aelod o’r teulu sy’n ffyslyd a ddim yn bwyta’u bwyd? Ŵyr, wyres, plentyn neu frawd neu chwaer, sicrhewch fod yr holl wastraff yn cael ei ailgylchu yn eich cadi bwyd.

Ydych chi am roi tro ar ein her un wythnos? Mae’r her ar gyfer pobl sydd ddim yn ailgylchu bwyd ar hyn o bryd… gallwn glywed rhai ohonoch yn dweud “Dydw i ddim yn ailgylchu bwyd gan nad oes gen i lawer o wastraff”. Rhowch gynnig ar ailgylchu bwyd am wythnos, a chewch eich synnu faint o wastraff sydd gennych. Gallwch archebu cadi am ddim o’n gwefan os oes angen un arnoch.

Gallwch weld rhestr fanwl o’r hyn gellir ei ailgylchu fel gwastraff bwyd yma.

“Nifer o fanteision”

Dywedodd y Cynghorydd David a Bithell, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Chludiant, “Mae mwy a mwy o bobl yn dechrau ailgylchu eu gwastraff bwyd, ond rydym yn gwybod y gallwn wneud yn well fyth. Mae nifer o fanteision i ailgylchu eich gwastraff bwyd, fel casgliadau wythnosol a bagiau cadi am ddim, ac rydym eisiau annog pobl i fanteisio arnynt.”

Un o’r manteision eraill yw mwy o le yn eich bin du…darganfyddwch pam fod ‘gwagle’n wych’ drwy gwblhau ein cwis ailgylchu.

Eisiau mwy o awgrymiadau a gwybodaeth? Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrau ailgylchu ar e-bost…

COFRESTRU