Ydych chi neu rywun yr ydych yn eu hadnabod wedi cyrraedd oed ymddeol?

Ydych chi o oed ymddeol?

Ydych chi’n hoffi eich annibyniaeth, ond er hynny yn teimlo y byddai’n braf cael rhywun i alw arnyn nhw mewn argyfwng?

Ydych chi’n mwynhau cymysgu â phobl eraill pan fyddwch yn dymuno gwneud hynny?

Ydych chi’n teimlo fod yr eiddo yr ydych yn byw ynddo rŵan yn rhy fawr i chi?

Os mai eich ateb yw ‘ydw’ i un neu fwy o’r cwestiynau hyn, yna gallai tŷ gwarchod fod yn ddelfrydol i chi.

CYFRIF SNAPCHAT I WRECSAM.

Dewch i weld i chi’ch hun

Mae diwrnod agored yn cael ei gynnal yng nghynllun tai gwarchod Erw Gerrig yn Rhos.

Bydd yn digwydd ddydd Mercher, 28 Mawrth rhwng 10.30am a 12.30pm

Mae hwn yn gyfle delfrydol i chi gael gweld drosoch eich hun pa fath o lety sydd ar gael.
Bydd ein Swyddogion Tai yno i ateb cwestiynau ac i’ch cynorthwyo.

Darganfyddwch beth sydd ar gael ledled y Sir

Mae’r cyngor yn rhedeg 22 o gynlluniau tair gwarched ledled y fwrdeistref sirol felly hyd yn oed os oeddech yn meddwl symud i ardal arall, mae hwn yn dal i fod yn gyfle delfrydol i chi gael gweld beth sydd gennym i’w gynnig.

Mae Tai Gwarchod yn ddelfrydol i bobl hŷn sydd eisiau symud i dŷ llai, mwynhau eu hannibyniaeth a chael tawelwch meddwl bod rhywun wrth law i’w helpu petai argyfwng.

Mae Warden a Larwm Cymunedol yn rhoi sicrwydd 24 awr rhag ofn i sefyllfa o’r fath ddigwydd.

Mae Llety Gwarchod yn darparu:-

  • Llety hunangynhwysol ar ffurf fflat un ystafell, fflat neu fyngalo.
  • Cynllun Cefnogaeth Unigol
  • Lolfeydd cyffredin
  • Londri
  • Ystafelloedd i westeion (yn y rhan fwyaf o gynlluniau)
  • Cyfleusterau ymolchi i’r anabl (ar gael mewn rhai cynlluniau)
  • Trwydded deledu ratach .

Mae gwaith gwella yn golygu bod cynlluniau’n edrych yn well nag erioed

Meddai’r Aelod Lleol dros Pant, Cynghorydd David Maddocks: “Gall tai gwarchod fod yn opsiwn delfrydol i lawer o bobl wrth iddynt gyrraedd oed ymddeol. Mae cyfleoedd ar gael i gymryd rhan mewn digwyddiadau cymdeithasol ond ar yr un pryd gall pobl gadw eu hannibyniaeth a’u preifatrwydd yn eu llety eu hunain. Mae ‘na dri chynllun yn ardal Rhos yn unig, felly mae hwn yn gyfle delfrydol i gael gwybod mwy.”

Dywedodd yr Aelod Arweiniol dros Dai, Y Cynghorydd David Griffiths, “Mae tai gwarchod yn rhoi sicrwydd, cefnogaeth, annibyniaeth a thawelwch meddwl i bobl hŷn yn ein cymunedau. Mae ein cynlluniau’n cael eu moderneiddio drwy waith sy’n cynnwys gosod ceginau, ystafelloedd ymolchi a systemau gwres canolog newydd.

“Mae llawer o’r gwaith hwn wedi ei gwblhau mewn nifer o gynlluniau yn barod felly mae hwn yn amser da i fynd i weld cynllun tai drosoch eich hun a dysgu mwy am beth sydd ar gael.”

  • Mae’r diwrnod agored yn cael ei gynnal yn Erw Gerrig, Stryt yr Eglwys, Rhos, Wrecsam, LL14 2BS ddydd Mercher 28 Mawrth rhwng 10.30am a 12.30pm.
  • Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa Ystâd Rhos ar 01978 832900 neu anfonwch e-bost at rhoseo@wrexham.gov.uk
  • Os ydych chi’n credu y gallech chi neu rywun rydych yn ei adnabod elwa o fyw mewn tai gwarchod, edrychwch ar ein hadran ar lety ymddeol.
DILYNWCH NI AR SNAPCHAT