Mae pawb sy’n byw yn Wrecsam yn cael eu hannog i beidio â cholli eu llais ar benderfyniadau sy’n effeithio arnynt trwy sicrhau fod eu manylion cofrestru etholiadol yn gyfredol.

Gydag etholiadau llywodraeth leol yn cael eu cynnal fis Mai nesaf mae hwn yn gyfle pwysig i breswylwyr sicrhau y gallant gymryd rhan.

Mae’r canfasiad blynyddol yn sicrhau y gallwn ddiweddaru’r gofrestr etholwyr, gan adnabod preswylwyr nad ydynt wedi eu cofrestru i bleidleisio er mwyn eu hannog i wneud hynny.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Gyda rhai 16-17 oed a phob gwladolion tramor sy’n byw yn gyfreithiol yng Nghymru yn awr yn gallu pleidleisio mewn etholiadau lleol yng Nghymru, bydd hyn yn gyfle pwysig i sicrhau bod y pleidleiswyr newydd yn gallu cael eu cynnwys ar y gofrestr etholwyr cyn etholiadau llywodraeth leol y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Ian Bancroft, y Swyddog Cofrestru Etholiadol yma yn Wrecsam, “Mae angen i breswylwyr edrych am ffurflen neu lythyr gan y cyngor, er mwyn i ni sicrhau bod gennym y manylion cywir ar y Gofrestr Etholiadol ar gyfer pob cyfeiriad yn Wrecsam.

“Efallai nad oeddech yn gallu pleidleisio cyn ymestyn yr hawliau pleidleisio y llynedd, ond efallai y byddwch yn gallu erbyn hyn – ond dim ond os ydych wedi cofrestru.

“Felly os nad ydych wedi cofrestru ar hyn o bryd, ni fydd eich enw yn ymddangos ar y ffurflen neu lythyr a anfonwyd gennym.

Os ydych eisiau cofrestru, y ffordd hawddaf yw ar-lein, neu byddwn yn anfon gwybodaeth atoch yn egluro sut i wneud hyn yn y post.”

“Wrth i ni wneud y gwaith pwysig hwn i ddiweddaru’r gofrestr etholwyr rydym yn parhau i ddilyn canllawiau iechyd y cyhoedd, gan gynnwys parchu cadw pellter cymdeithasol”.

Mae pobl sydd wedi symud yn ddiweddar yn cael eu hannog i edrych am ohebiaeth canfasio a chadarnhau eu manylion. Yn ôl gwaith ymchwil gan y Comisiwn Etholiadol, a gyhoeddwyd yn 2019, mae unigolion sydd wedi symud tŷ yn ddiweddar, yn llawer llai tebygol o fod wedi cofrestru na’r unigolion hynny sydd wedi byw yn yr un cyfeiriad am gyfnod hir.

Ar draws Prydain, bydd 92% o bobl sydd wedi bod yn byw yn eu heiddo ers dros 16 mlynedd wedi eu cofrestru, o’i gymharu â 36% o bobl sydd wedi byw mewn cyfeiriad ers llai na blwyddyn.

Dywedodd Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru, “Nid oes ots ble cawsoch eich geni. Os ydych yn 16 oed neu hŷn rydych yn cael pleidleisio mewn etholiadau yng Nghymru ond dim ond os ydych wedi cofrestru i bleidleisio gyntaf.

“Darllen y negeseuon a gewch gan eich awdurdod lleol yw’r ffordd hawddaf o weld os ydych wedi cofrestru i bleidleisio. Os nad ydych, sicrhewch eich bod yn darparu’r wybodaeth angenrheidiol i’r awdurdod lleol pan fo’i angen a chofrestru i bleidleisio ar-lein.”

Mae gwybodaeth ar gofrestru i bleidleisio ar gael ar wefan y Comisiwn Etholiadol.

Gall unrhyw breswylydd sydd ag unrhyw gwestiynau gysylltu â’u tîm cofrestru lleol ar 01978 292020

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN