Pan fo’r tywydd yn braf mae’n rhaid i ni wneud yn fawr o’r heulwen.

Ac os ydych chi’n mynd allan am dro, beth am fynd i un o fannau agored neu barciau gwledig Wrecsam – gyda chwech ohonyn nhw wedi ennill statws y Faner Werdd yn 2017.

Y parciau sydd wedi cadw eu statws Baner Werdd eleni yw:

  • Parc Acton
  • Parc Bellevue
  • Parc Ponciau
  • Parc Gwledig Tŷ Mawr
  • Parc Gwledig Dyfroedd Alun
  • Canolfan Ymwelwyr Melin y Nant

Ymunodd Parc Acton â rhestr Wrecsam o barciau’r Faner Werdd y llynedd.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Sefydlwyd Gwobr y Faner Werdd yn 1997 er mwyn hyrwyddo parciau gwledig, mannau agored a gerddi deniadol a thaclus ar hyd a lled Prydain, gan wobrwyo’r rheiny y mae gwirfoddolwyr ac awdurdodau lleol wedi bod yn gweithio’n galed i’w cynnal a’u cadw.

Gwobrau Cymunedol y Faner Werdd

Y safleoedd eraill yn y fwrdeistref sirol sydd wedi derbyn Gwobr Gymunedol y Faner Werdd, sy’n gwobrwyo mannau cyhoeddus yng ngofal sefydliadau fel eglwysi, ysgolion, grwpiau cymunedol ac eraill, yw:

  • Plas Pentwyn, Coedpoeth
  • Maes y Pant, Chwarel Merffordd
  • Eglwys y Santes Fair, y Waun
  • Prosiect Bwyd Bendigedig Wrecsam

“Mae yna fannau agored gwych yn Wrecsam”

Dywedodd y Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Roeddwn i’n falch iawn y llynedd pan ychwanegwyd Parc Acton at ein rhestr o barciau’r Faner Werdd, ac mae’n braf gen i weld bod ein parciau wedi cadw eu statws unwaith eto eleni.

“Mae gennym ni fannau agored gwych yma yn Wrecsam gyda thimau ymroddedig yn gofalu amdanyn nhw, yn wirfoddolwyr a cheidwaid, ac yn sicrhau eu bod yn fannau trawiadol a deniadol i bobl ymweld â nhw, ac felly mae’n braf gweld eu hymdrechion yn cael eu cydnabod.

“Llongyfarchiadau i’r holl safleoedd sydd wedi ennill Gwobr Gymunedol y Faner Werdd, mae’n ganmoliaeth ardderchog.

“Rydw i’n argymell pawb sydd efo ychydig o amser yn sbâr i fynd allan i’r haul a mwynhau ein mannau agored a’n parciau gwledig, maen nhw’n cynnig diwrnodau allan gwych.”

Mae Plas Pentwyn, Coedpoeth, wedi ennill Gwobr am yr ail flwyddyn yn olynol.

“Edrychwn ymlaen at y 12 mis nesaf” at Plas Pentwyn

Mae’r gwirfoddolwyr ym Mhlas Pentwyn yn gweithio’n galed i gynnal yr ardd, ac maen nhw wedi cael help gan Ysgol Gynradd Penygelli gerllaw, a fu’n ymweld â’r ardd bob wythnos gyda grŵp bach o blant er mwyn ceisio addysgu sgiliau garddio ymarferol iddyn nhw.

Mae’r gwirfoddolwyr hefyd wedi gweithio ar ddatblygu perllan gymunedol, lle bydd pobl o’r gymuned leol yn gallu dewis ffrwythau iach oddi ar y coed yn y pen draw.

Dywedodd Stacey Deere, Rheolwr Datblygu’r Ganolfan:

‘Rydym wrth ein boddau o ennill Gwobr Gymunedol y Faner Werdd am yr ail flwyddyn.

“Bob blwyddyn mae’r ardd yn gwella, diolch i’r gwirfoddolwyr sydd wrth eu boddau â’r man gwyrdd hwn ac sy’n ei werthfawrogi. Mae’r gwaith pontio’r cenedlaethau maen nhw wedi bod yn ei wneud gyda’r ysgol yn wych ac rydym yn edrych ymlaen at weld beth a ddaw dros y 12 mis nesaf!”

Ychwanegodd y Cyng Bithell: “Hoffwn longyfarch Plas Pentwyn am eu llwyddiant ac rwy’n gobeithio gweld llawer mwy o’r gwobrau hyn yn cael eu rhoi i bobl Wrecsam yn y dyfodol.”

Mae Plas Pentwyn, Canolfan Fenter a Dysgu Gydol Oes a gaiff ei rhedeg gan dîm Datblygu Economaidd Cyngor Wrecsam, i’w gweld ar Ffordd y Castell, Coedpoeth.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI