Mae Cyngor Sir y Fflint, fel y cyflogwr arweiniol ar gyfer Gwasanaeth newydd Olrhain Cysylltiadau Gogledd Cymru, ar hyn o bryd yn recriwtio timau olrhain i gael eu halinio â bob un o chwe chyngor Gogledd Cymru.

Mae’r rolau hanfodol hyn wedi eu datblygu fel rhan o raglen Profi, Olrhain a Diogelu Iechyd Cyhoeddus Cymru a bydd yn caniatáu i chi chwarae eich rhan ymhellach wrth drechu’r pandemig.

Byddwch yn cael eich alinio i un o chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru, ac angen delio gydag achosion ar draws Gogledd Cymru os bydd yna achos neu gynnydd. Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol i’r sawl sy’n gweithio gyda chydweithwyr yn Ynys Môn a Gwynedd.

Mae prif nodweddion a chyfrifoldebau’r rolau yn cynnwys:

 • Cynnal cyfweliad cyntaf achosion COVID-19 positif ac/neu gysylltiadau dros y ffôn
 • Nodi a dilyn cysylltiadau a darparu cyngor iechyd y cyhoedd (ble bo’n briodol)
 • Sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei chofnodi’n amserol ac yn gywir o’r cyfweliadau hynny gan ddefnyddio’r systemau a ddarparwyd.

Rydym yn chwilio am bobl:

 • Brwdfrydig, cadarnhaol sy’n hawdd mynd atynt
 • Angerddol am ragori ar ddisgwyliadau cwsmeriaid a darparu profiad rhagorol i’r cwsmer
 • Cyfathrebwyr gwych, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Gallu amldasgio, blaenoriaethu a rheoli amser yn effeithiol
 • Oherwydd natur gweithio gartref ac ar-lein ar gyfer y swyddi hyn, mae’n rhaid i chi allu defnyddio cynnyrch Microsoft, systemau electronig a chronfeydd data. Os yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn offer priodol, hyfforddiant, a deunydd ymsefydlu.

Bydd y swyddi fel Goruchwylwyr Cymorth i Fusnesau (£34,788 i £37,849) Swyddogion Olrhain Cyswllt (£22,911 i £25,295) a Chynghorwyr Cyswllt (£18,795 i £19,953)

Mae oriau yn hyblyg gan gynnwys Min Nos a Phenwythnos. Mae gennych ddewis o naill ai contract tymor penodol tan 31 Mawrth 2021 neu sifftiau ad hoc, ar rota 7 diwrnod yr wythnos, sy’n gweithredu rhwng 8am ac 8pm. Dylech allu ymrwymo o leiaf 12 awr yr wythnos am o leiaf 12 wythnos.

Meddwl y gallech ymgymryd ag un o’r swyddi pwysig hyn? Yna gallwch gael golwg ar y manylion yma:

https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Jobs-and-careers/North-Wales-Tracing-Service.aspx

Drwy fod yn rhan o’r Tîm Olrhain Cyswllt rydych yn chwarae eich rhan

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Mae’r rhain yn swyddi pwysig iawn ac yn hanfodol i lwyddiant parhaus y rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu. Drwy fod yn rhan o’r Tîm Olrhain Cyswllt, byddwch yn chwarae eich rhan drwy sicrhau bod y feirws yn cael ei reoli yn ein cymunedau a bod pobl yn cael eu diogelu rhag canlyniadau posibl y feirws difrifol hwn wrth i ni ddod i arfer gyda bywyd yn raddol yn dilyn y cyfnod clo.”

Trosolwg o Brofi, Olrhain, Diogelu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Profi, Olrhain, Diogelu i gyfyngu lledaeniad yr haint, olrhain y feirws a diogelu ein cymunedau.

Mae olrhain cyswllt yn ddull sydd wedi’i brofi i reoli lledaeniad clefydau heintus. Y nod yw diogelu iechyd y cyhoedd.  Nid yw hyn yn ymwneud â gorfodi na gwyliadwriaeth.

Wrth i gyfyngiadau’r cyfnod clo gael eu hymlacio’n raddol, byddwn i gyd angen cymryd camau i ddiogelu ein hunain.

Mae’n gweithio drwy:

 • Profi’r sawl â symptomau tra maen nhw a’u haelwydydd yn hunan-ynysu.
 • Os bydd canlyniad y prawf yn bositif, olrhain pobl sydd wedi bod mewn cysylltiad â’r sawl a brofwyd, i ofyn iddynt hunanynysu.
 • Diogelu’r gymuned, yn arbennig y mwyaf diamddiffyn.
 • Os bydd profion yn negyddol a symptomau ddim o ganlyniad i’r coronafeirws, gall y sawl a brofwyd a’u haelwyd ddychwelyd i’w harferion arferol.
GWNEWCH GAIS RŴAN