Wrexham Health Wellbeing Info Shop

Mae’r blog hwn yn un o nifer o straeon y byddwn yn eu cyhoeddi am Wythnos Gwaith Ieuenctid 2018

Os ydych yn byw, yn gweithio neu mewn addysg yn Wrecsam, mae amrywiaeth o gefnogaeth a chyngor am ddim ar eich stepen drws! Yn ystod Wythnos Gwaith Ieuenctid, rydym yn anelu i amlygu’r gwasanaethau rhagorol hyn ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 11-25 oed…

A ydych wedi clywed am y Siop Wybodaeth?

Mae’r Siop Wybodaeth yn rhoi mynediad at wybodaeth, cyngor, cefnogaeth, adfocatiaeth a gwasanaethau cwnsela i bobl ifanc.

Maent yn cynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc rhwng 11-25 oed am unrhyw ymholiad, yn amrywio o bris tocyn Glastonbury i gefnogaeth am broblemau iechyd meddwl neu gydnabod anghenion iechyd rhywiol.

Gallwch ddod o hyd i’r siop Wybodaeth ar Stryt y Lampint yn Wrecsam.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Y nod yw galluogi pobl ifanc i wneud penderfyniadau cytbwys. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys amrywiaeth o ymyriadau yn seiliedig ar anghenion a dymuniadau pob person ifanc.

“Nid wyf erioed wedi cael fy meirniadu”

Dyma eiriau un person ifanc a ddefnyddiodd y gwasanaeth: “Mae In2change wirioneddol wedi fy helpu pan oedd angen cefnogaeth arnaf. Nid wyf erioed wedi cael fy meirniadu ac rwyf bob amser yn teimlo fy mod wedi derbyn gofal trylwyr ac yn gallu symud ymlaen bob tro.”

Ysbrydoli

Prosiect gwaith ieuenctid yw Ysbrydoli wedi ei leoli yn Ysbyty Maelor Wrecsam sy’n cefnogi neu’n gweithio gyda phobl ifanc, rhwng 11-18 oed, sy’n hunan-niweidio.
Mae’r prosiect yn helpu pobl ifanc i adeiladu ar eu strategaethau ymdopi, sgiliau datrys problemau a’u hyder, yn ogystal â chynnig oedolyn dibynadwy y gallent siarad â nhw.

Cwnsela ‘Outside in’

Mae’r tîm Cwnsela ‘Outside in’ yn cefnogi plant a phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau ar draws Wrecsam. Mae’r tîm yn cynnig darpariaeth mewn 8 ysgol gynradd, bob ysgol uwchradd ac o fewn y siop Wybodaeth sy’n cynnig sesiynau i bobl hyd at 25 mlwydd oed.

Mae ein tîm wedi ei ffurfio gan amrywiaeth o gwnselwyr profiadol ac yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol gydag amser a chyfle i siarad am unrhyw broblemau a allai fod yn eu pryderu.

Gwasanaeth Eirioli Ail Lais

Dyma ddarpariaeth sy’n agored i unrhyw blant a phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sydd angen cefnogaeth neu gynrychiolaeth. Gallant helpu i sicrhau bod teimladau a dymuniadau yn cael eu clywed neu sicrhau bod rhywbeth yn cael ei gychwyn neu ei newid.

Y nod yw sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed yn ystod unrhyw broses o wneud penderfyniad a allai gael effaith arnynt, boed yn fwlio yn yr ysgol neu’n herio penderfyniad budd-dal.

Gwasanaeth Iechyd Rhywiol

Mae ‘Cyswllt’ yn agored i bobl ifanc alw heibio gyda’r nod o ddarparu awyrgylch gyfforddus a chyfrinachol i bobl ifanc. Yma, gallant gael mynediad at wybodaeth a chefnogaeth ar unrhyw faterion iechyd rhywiol.

Mae’r gwasanaeth yn anelu i helpu pobl ifanc deimlo’n gadarnhaol am eu hiechyd rhywiol, darparu atebion pan yn bosibl a gwella iechyd a lles. Mae bron i 12,000 o bobl wedi cofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn.

“Cyfle perffaith i gyfarfod y tîm”

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwrthdlodi a Gwasanaethau Ieuenctid: “Mae’r digwyddiad yn Nhŷ Pawb i ddathlu wythnos Gwaith Ieuenctid, yn gyfle perffaith i gyfarfod y timau a sgwrsio am y gwaith gwych y maent yn ei wneud. Mae’r timau ieuenctid yn darparu cefnogaeth ac addysg angenrheidiol i bobl ifanc ar draws y fwrdeistref sirol. Bydd y digwyddiad yn arddangos y gwasanaethau a bydd nifer o weithgareddau ymlaen hefyd, megis sesiwn meic agored yn rhedeg rhwng 1pm a 3pm.”

Os hoffech gyfarfod y timau neu ddarganfod mwy am y gwaith y maent yn ei wneud, mi fyddan nhw yn Nhŷ Pawb ddydd Sadwrn, 30 Mehefin. Fel arall, ffoniwch y Siop Wybodaeth ar 01978 295600 neu drwy e-bost infoshop@wrexham.gov.uk.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB